MiFID

MiFID (skrót pochodzący od słów Markets in Financial Instruments Directive) oznacza Dyrektywę w sprawie rynków instrumentów finansowych.

Dyrektywa MiFID obowiązuje w Unii Europejskiej od 1 listopada 2007 roku, kiedy zastąpiła Dyrektywę ISD (Investment Service Directive), która obowiązywała od 1993 roku.

Wśród głównych celów Dyrektywy MiFID wymienia się wdrożenie jednolitych standardów gwarantujących ochronę interesu inwestorów oraz promowanie konkurencji w sektorze podmiotów świadczących usługi w zakresie inwestycji lub związanych z instrumentami finansowymi, m.in.: towarzystw funduszy inwestycyjnych, banków, domów maklerskich oraz pośredników finansowych.

Od 3 stycznia 2018 roku obowiązuje Dyrektywa MiFID II, czyli Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie rynków instrumentów finansowych, która wprowadziła istotne modyfikacje w stosunku do dotychczas obowiązujących ram prawnych regulujących świadczenie usług inwestycyjnych i funkcjonowanie rynków finansowych. Pakiet regulacyjny MiFID II składa się m.in. z Dyrektywy, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 638/2012 oraz szeregu rozporządzeń wykonawczych i technicznych aktów wykonawczych.

TFI PZU SA zwraca się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z poniżej zamieszczonymi dokumentami dotyczącymi Dyrektywy MiFID.

Dokumenty do pobrania