Podsumowania i prognozy

Prognozy rynkowe - 2 kwartał 2024 r.

Aktualizacja prognoz rynkowych TFI PZU. Swoim spojrzeniem dzieli się Jarosław Leśniczak, dyrektor Biura Alokacji i Instrumentów Dłużnych TFI PZU.

Nagranie zarejestrowane 4.04.2024 r.

Pobierz prognozę w wersji pdf

Prognozy gospodarcze - 2 kwartał 2024 r.

Rozmowa poświęcona prognozom gospodarczym dla Polski i głównych rynków rozwiniętych. Swoim spojrzeniem dzieli się Maciej Drzewucki, główny ekonomista TFI PZU.

Nagranie zarejestrowane 4.04.2024 r.

Pobierz prognozę w wersji pdf

Scenariusze rynkowe TFI PZU na 2024 rok

Rozmowa poświęcona perspektywom dla najważniejszych klas aktywów na 2024 rok. Swoim spojrzeniem dzieli się Piotr Dmuchowski, wiceprezes zarządu TFI PZU odpowiedzialny za obszar inwestycji.

Nagranie zarejestrowane 6.02.2024 r.

Prognozy gospodarcze PZU na 2024 rok

Rozmowa poświęcona prognozom gospodarczym na 2024 rok. Swoimi przewidywaniami dzieli się Dawid Pachucki, główny ekonomista PZU.

Nagranie zarejestrowane 6.02.2024 r.

Podsumowanie sytuacji rynkowej i wyników funduszy TFI PZU w 2023 roku

Polska i globalna gospodarka okiem PZU (3 kwartał 2023)

Czy światową gospodarkę czeka twarde lądowanie? Jaką rolę w gospodarczej układance odegrają Chiny? Co niepokoi największe banki centralne? Jak na tle świata wypada Polska? O obecnej sytuacji makroekonomicznej oraz prognozach wzrostu gospodarczego i inflacji opowiada Dawid Pachucki, główny ekonomista Grupy PZU.

Nagranie zarejestrowane 3.07.2023 r.

Rynki kapitałowe okiem TFI PZU (3 kwartał 2023)

Pierwsza część 2023 roku przyniosła dynamiczne wzrosty na rynkach akcji i obligacji. Czy paliwa wystarczy również na dalszą część roku? Czy to już czas, aby poważniej zainteresować się obligacjami długoterminowymi? Swoim spojrzeniem na obecną sytuację rynkową i przewidywaniami dzieli się Piotr Dmuchowski, wiceprezes zarządu i CIO TFI PZU.

Nagranie zarejestrowane 3.07.2023 r.

Prognozy gospodarcze na 2023 rok dla Polski i świata

Wywiad z Głównym Ekonomistą Grupy PZU - Dawidem Pachuckim

Nagranie zarejestrowane 4.01.2023 r.

Podsumowanie roku 2022 na rynku kapitałowym oraz omówienie scenariuszy na rok 2023

Rozmowa Wiceprezesa Zarządu, CIO TFI PZU Piotra Dmuchowskiego i Andrzeja Czyrko

Nagranie zarejestrowane 4.01.2023 r.

Na wojnie z inflacją. Scenariusze rynkowe TFI PZU na 2023 rok

Podsumowanie sytuacji rynkowej i wyników funduszy TFI PZU w 2022 roku

Pokaż więcej

NOTA PRAWNA

Jest to informacja reklamowa. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z prospektem informacyjnym oraz dokumentami zawierającymi kluczowe informacje (KID). Dane podane w  materiale nie stanowią oferty w  rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w  rozumieniu ustawy o  obrocie instrumentami finansowymi, a  także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej. Nie mogą stanowić wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych. Wszelkie informacje zawarte w  niniejszym materiale pochodzą ze źródeł własnych TFI PZU SA lub źródeł zewnętrznych uznanych przez TFI PZU SA za wiarygodne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one wyczerpujące i  w  pełni odzwierciedlają stan faktyczny. TFI PZU SA nie może zagwarantować poprawności i  kompletności informacji zawartych w niniejszym materiale i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku jego wykorzystania niezgodnie z  jej przeznaczeniem. TFI PZU SA nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne osób, które zapoznały się z niniejszym materiałem. Wszelkie opinie i oceny wyrażane w niniejszym materiale są opiniami i ocenami TFI PZU SA lub jej doradców będącymi wyrazem ich najlepszej wiedzy popartej informacjami z kompetentnych rynkowych źródeł, obowiązującymi w chwili jej sporządzania. Mogą one podlegać zmianie w każdym momencie, bez uprzedniego powiadomienia. TFI PZU SA zastrzega, że dane zamieszczone w niniejszym materiale mogą być nieaktualne, dlatego w przypadku zamiaru podjęcia decyzji inwestycyjnych zalecamy kontakt z TFI PZU SA, celem uzyskania aktualnych informacji. Wskazywane w  materiałach wartości mają walor historyczny i  nie stanowią podstawy do przewidywania i szacunków przyszłych wartości oraz nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, a  inwestowanie w  fundusze inwestycyjne wiąże się z  ryzykiem wynikającym z  wahań cen na rynkach, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Prawa autorskie do niniejszego materiału przysługują TFI PZU SA z siedzibą w Warszawie. Żadna z części tego materiału nie może być kopiowana lub przekazywana nieupoważnionym osobom. Materiał ten nie może być odtwarzany lub przetrzymywany w  jakimkolwiek systemie odtwórczym: elektronicznym, magnetycznym lub innym. Wykorzystywanie jej przez osoby nieupoważnione lub działające niezgodnie z powyższymi zastrzeżeniami bez pisemnej zgody Towarzystwa lub w inny sposób naruszający przepisy prawa autorskiego może być powodem wystąpienia z odpowiednimi roszczeniami. Jeżeli w treści niniejszego materiału nie wskazano inaczej, źródłem danych są obliczenia własne TFI PZU SA.

TFI PZU SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000019102, NIP 527-22-28-027, kapitał zakładowy: 15 013 000 zł wpłacony w całości, Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa, pzu.pl