Portfele modelowe

Nie wiesz, który fundusz wybrać ? Mamy na to rozwiązanie – skorzystaj z gotowych portfeli modelowych inPZU

Wybierz swój portfel

W serwisie inPZU możesz inwestować w gotowe portfele, dopasowane do tego, w jaki sposób chcesz lokować środki: od portfeli obligacyjnych dla bardziej ostrożnych inwestorów z funduszami o niższym ryzyku inwestycyjnym, po portfele akcyjne dla tych akceptujących wysokie ryzyko. Dla tych zdecydowanych na inwestowanie w konkretny obszar rynkowy, przygotowaliśmy portfele z funduszami sektorowymi, a dla inwestorów odpowiedzialnych ekologicznie i społecznie, portfele z funduszem uwzgledniającym aspekty środowiskowe.


Jeśli zatem nie masz czasu lub doświadczenia, by samodzielnie zbudować swój portfel, skorzystaj z 8 gotowych propozycji przygotowanych przez naszych ekspertów.

Portfel Akcyjny Globalny

Inwestowanie zakładające geograficzną dywersyfikację funduszy

Portfel akcyjny nastawiony na geograficzną dywersyfikację funduszy, inwestujących w spółki z krajowej giełdy, rynków rozwiniętych i rynków wschodzących. Dodatkową częścią portfela są fundusze akcji szerokiego rynku surowców i rynku złota, zapewniające większe zróżnicowanie w poszukiwaniu dodatnich stóp zwrotu. Przy inwestycji w portfel należy pamiętać o podwyższonym ryzyku tego typu inwestycji.

Kup online Dowiedz się więcej

Portfel Stabilnego Wzrostu

Inwestowanie podzielone na dwie części: 75% w obligacje i 25% w akcje

Portfel składa się z dwóch części – funduszy inwestujących w obligacje (75% portfela) i funduszy inwestujących w akcje (25%). Większa część portfela - komponent obligacyjny oferuje inwestycje na globalnych rynkach długu. Komponent akcyjny ma za zadanie zwiększać potencjał zyskowności portfela, przy akceptacji większego ryzyka inwestycyjnego, czerpiąc korzyści zarówno z zachowania spółek notowanych na krajowej giełdzie, jak i spółek z wybranych sektorów globalnych.

Kup online Dowiedz się więcej

Portfel Obligacyjny 

Inwestowanie opierające się na obligacjach z relatywnie niskim poziomem ryzyka

W tym portfelu znajdują się tylko fundusze inwestujące w obligacje, przede wszystkim o relatywnie niskim poziomie ryzyka. Większość portfela to fundusze polskich obligacji skarbowych, zarówno o niskiej duracji (miara wrażliwości na zmiany rynkowych stóp procentowych), jak i reprezentujących rynek obligacji stałokuponowych. Dywersyfikacja portfela jest zwiększana przez inwestycję w fundusz obligacji rynków rozwiniętych – krajów o największej wiarygodności, a także w niewielkim stopniu w fundusz obligacji rynków wschodzących – długu o ponadprzeciętnym potencjale dodatnich stóp zwrotu oraz o większym ryzyku.

Kup online Dowiedz się więcej

Portfel Obligacyjny Globalny

Inwestowanie opierające się na różnorodnych rynkach globalnych - większa dywersyfikacja

Portfel zawiera fundusze inwestujące na różnorodnych rynkach globalnych, dzięki czemu zwiększa dywersyfikację, jak i potencjał zyskowności inwestycji. Wiąże się to jednak z akceptacją większej zmienności wyników, m.in. wskutek wzrostu znaczenia inwestycji na rynkach wschodzących. Dodatkowym składnikiem portfela jest fundusz obligacji indeksowanych inflacją emitowanych przez kraje klasyfikowane jako rozwinięte. Instrumenty te mogą mieć relatywną przewagę nad „tradycyjnymi” obligacjami skarbowymi przy rosnących oczekiwaniach inflacyjnych.

Kup online Dowiedz się więcej

Portfel Zrównoważony

Inwestowanie opierające się na równej alokacji między fundusze obligacyjne i akcyjne

Portfel o mieszanym charakterze o równej alokacji miedzy fundusze obligacyjne i akcyjne. Otwarcie na większą zmienność wyników zwiększa potencjał zysków portfela. Część obligacyjna skupia się na funduszu polskich obligacji skarbowych, dodatkiem w niej jest fundusz obligacji indeksowanych inflacją rynków rozwiniętych, zachowujący się najlepiej przy rosnących oczekiwaniach inflacyjnych i spadających rentownościach. Część akcyjna ma zdywersyfikowany charakter – zawiera fundusz akcji regionu Europy Środkowej i Wschodniej oraz fundusze sektorowe spółek działających globalnie, m.in. w obszarze zielonej energii.

Kup online Dowiedz się więcej

Portfel Akcyjny Zdywersyfikowany

Inwestowanie zakładające wysoki stopień dywersyfikacji zarówno sektorowej jak i geograficznej

Portfel akcyjny o wysokim stopniu dywersyfikacji, zawierający fundusze zróżnicowane zarówno sektorowo, jak i geograficznie. Dzięki temu portfel umożliwia poszukiwanie dodatnich stóp zwrotu w różnorodnych obszarach geograficznych i czerpać korzyści z pozytywnych trendów sektorowych (m.in. zielona energia, nowoczesne technologie, nieruchomości).

Kup online Dowiedz się więcej

Portfel Akcyjny Dynamiczny

Inwestowanie opierające się na rynkach takich jak sektor informatyczny czy zielonej energii

Portfel akcyjny kładący nacisk na fundusze inwestujące na rynkach o charakterze wzrostowym (np. sektor informatyczny, zielonej energii), mających potencjał dynamicznego wzrostu przyszłych zysków. Wyższa zyskowność poszukiwana jest również w wymiarze geograficznym, m.in. poprzez inwestycję w fundusz akcji rynków wschodzących. Przy inwestycji w portfel należy pamiętać o podwyższonym ryzyku tego typu inwestycji.

Kup online Dowiedz się więcej

Portfel Akcyjny Surowcowy

Inwestowanie opiera się na spółkach sektora surowców i zielonej energii

Portfel akcyjny, który skupia się na funduszach inwestujących w spółki sektora surowców i zielonej energii. Portfel ma za zadanie czerpać zyski przede wszystkim w środowisku rosnących cen surowców (w tym złota), jak i wobec większego zainteresowania alternatywnymi źródłami energii. Uzupełnieniem portfela zwiększającym dywersyfikację są fundusze zróżnicowane geograficznie (akcje polskie, rynków rozwiniętych i wschodzących). Przy inwestycji w portfel należy pamiętać o podwyższonym ryzyku tego typu inwestycji.

Kup online Dowiedz się więcej

Jakie korzyści oferują portfele modelowe inPZU?

  • gotową strategię inwestycyjną dopasowaną do Twojego wyboru
  • wygodne inwestowanie bez konieczności ciągłego monitorowania wielu rynków
  • odpowiednią dywersyfikację portfela zgodną z najlepszą wiedzą ekspercką
  • niskie koszty - portfele są budowane na funduszach indeksowych, które należą do najtańszych na rynku
  • dostępność 100% online
  • minimalna kwota by zacząć - tylko 100 zł
  • 0 zł opłat manipulacyjnych


Wybierz swój portfel

Pamiętaj, że Celem „Pomocnika Inwestycyjnego” jest zapoznanie Użytkownika z ofertą Subfunduszy Funduszu inPZU poprzez wyszukanie Portfeli modelowych w ramach Programu „PZU Portfele modelowe” dostosowanych do określonego przez Użytkownika kryterium wyboru (wyszukiwarka produktów). „Pomocnik Inwestycyjny” nie jest formą świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego, a prezentowany wynik nie jest efektem oceny indywidualnej sytuacji finansowej ani wiedzy lub doświadczenia Użytkownika i ma charakter wyłącznie poglądowy. „Pomocnik Inwestycyjny” nie jest ankietą adekwatności ani ankietą odpowiedniości, ani określeniem rynku docelowego klienta końcowego dla funduszy i programów inwestycyjnych zarządzanych przez TFI PZU SA. Nie może być traktowany jako indywidualna, spersonalizowana rekomendacja nabycia instrumentów finansowych, nie może stanowić podstawy do podejmowania decyzji odnośnie nabycia, odkupienia lub zamiany Jednostek Uczestnictwa oraz nie zwalnia adresata z konieczności dokonania własnej oceny.

NOTA PRAWNA

Informacje zawarte na stronie internetowej mogą zawierać treści reklamowe i nie mogą stanowić wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z prospektem informacyjnym oraz dokumentem zawierającym kluczowe informacje. Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym. Fundusze ani TFI PZU SA nie gwarantują, że zrealizujesz założony cel inwestycyjny lub uzyskasz określony wynik inwestycyjny. Należy liczyć się z możliwością utraty wpłaconych środków. Wyniki inwestycyjne, które Fundusz osiągnął w przeszłości, nie są gwarancją ani obietnicą, że Fundusz osiągnie określone wyniki w przyszłości. Fundusze i subfundusze są zarządzane pasywnie. Szczegóły Programu "PZU Portfele Modelowe" znajdziesz w Regulaminie serwisu inPZU. Pełną informację prawną znajdziesz tutaj.