Fundusze zarządzane aktywnie

Fundusze zarządzane aktywnie to takie, w których skład jest dobierany samodzielnie przez ekspertów zarządzających danym funduszem. Celem funduszu jest osiągnięcie jak najwyższej stopy zwrotu poprzez bieżące dostosowywanie składu funduszu do aktualnej sytuacji na rynku.

16 subfunduszy o zróżnicowanym ryzyku i polityce inwestycyjnej

Zalecany okres inwestycyjny minimum 3 miesiące do 5 lat

15 Subfunduszy PZU FIO Parasolowy jest zebranych w funduszu parasolowym, dzięki czemu możesz stworzyć i elastycznie zarządzać swoim portfelem bez konieczności odprowadzania podatku od zysków kapitałowych przy każdej zmianie alokacji środków. Podatek jest płacony dopiero po zakończeniu inwestycji w PZU FIO Parasolowy

PZU FIO Parasolowy

Fundusze obligacyjne

PZU FIO Parasolowy

PZU Obligacji Krótkoterminowych

 • Subfundusz inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe
 • Niski poziom ryzyka inwestycyjnego
 • Zalecany minimalny okres inwestycji 3 miesiące
Dowiedz się więcej

PZU FIO Parasolowy

PZU SEJF+

 • Subfundusz inwestuje przede wszystkim w dłużne instrumenty finansowe
 • Nagroda Alfa 2021 za najlepszy fundusz w kategorii funduszy polskich papierów skarbowych
 • Niski poziom ryzyka inwestycyjnego
 • Zalecany minimalny okres inwestycji - 1 rok
Dowiedz się więcej

PZU FIO Parasolowy

PZU Papierów Dłużnych POLONEZ

 • Subfundusz inwestuje przede wszystkim w dłużne instrumenty finansowe
 • Niski poziom ryzyka inwestycyjnego
 • Zalecany minimalny okres inwestycji - 1 rok

Dowiedz się więcej

PZU FIO Parasolowy

PZU Dłużny Aktywny

 • Subfundusz inwestuje przede wszystkim w instrumenty dłużne i instrumenty rynku pieniężnego
 • Niski poziom ryzyka inwestycyjnego
 • Zalecany minimalny okres inwestycji - 2 lata

Dowiedz się więcej

PZU FIO Parasolowy

PZU Dłużny Rynków Wschodzących

 • Subfundusz inwestuje w instrumenty dłużne rynków wschodzących
 • Średnio niski poziom ryzyka inwestycyjnego
 • Zalecany minimalny okres inwestycji - 3 lata

Dowiedz się więcej

PZU FIO Parasolowy

PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych

 • Subfundusz inwestuje przede wszystkim w instrumenty dłużne i inne papiery wartościowe
 • Niski poziom ryzyka inwestycyjnego
 • Zalecany minimalny okres inwestycji - 3 lata

Dowiedz się więcej

Fundusze mieszane

PZU FIO Parasolowy

PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK

 • Subfundusz inwestuje przede wszystkim w papiery dłużne i akcje
 • Średnio niski poziom ryzyka inwestycyjnego
 • Zalecany minimalny okres inwestycji - 3 lata

Dowiedz się więcej

PZU FIO Parasolowy

PZU Zrównoważony

 • Subfundusz inwestuje przede wszystkim w w akcje i dłużne papiery wartościowe
 • Średnio niski poziom ryzyka inwestycyjnego
 • Zalecany minimalny okres inwestycji - 4 lata

Dowiedz się więcej

PZU FIO Parasolowy

PZU Aktywny Globalny

 • Subfundusz inwestuje na największych giełdach światowych- amerykańskich i europejskich
 • Średnio niski poziom ryzyka inwestycyjnego
 • Zalecany minimalny okres inwestycji - 3 lata

Dowiedz się więcej

Fundusze akcyjne

PZU FIO Parasolowy

PZU Akcji Małych i Średnich Spółek

 • Subfundusz inwestuje w akcje małych i średnich spółek
 • Średni poziom ryzyka inwestycyjnego
 • Zalecany minimalny okres inwestycji - 5 lat

Dowiedz się więcej

PZU FIO Parasolowy

PZU Akcji KRAKOWIAK

 • Subfundusz inwestuje w akcje polskie
 • Średni poziom ryzyka inwestycyjnego
 • Zalecany minimalny okres inwestycji - 5 lat

Dowiedz się więcej

PZU FIO Parasolowy

PZU Akcji Rynków Rozwiniętych

 • Subfundusz inwestuje na rynkach finansowych krajów rozwiniętych
 • Średni poziom ryzyka inwestycyjnego
 • Zalecany minimalny okres inwestycji - 5 lat

Dowiedz się więcej

PZU FIO Parasolowy

PZU Akcji Globalnych Trendów

 • Subfundusz inwestuje w akcje firm z branż i sektorów najlepiej oddających długoterminowe tendencje zmian światowej gospodarki oraz w instrumenty finansowe zapewniające ekspozycję na globalne indeksy akcji
 • Średni poziom ryzyka inwestycyjnego
 • Zalecany minimalny okres inwestycji - 5 lat

Dowiedz się więcej

PZU FIO Parasolowy

PZU Akcji Polskich

 • Subfundusz inwestuje w akcje spółek mających siedzibę w Polsce lub dopuszczonych do obrotu na GPW
 • Średni poziom ryzyka inwestycyjnego
 • Zalecany minimalny okres inwestycji - 5 lat

Dowiedz się więcej

PZU FIO Parasolowy

PZU Medyczny

 • Subfundusz inwestuje w akcje spółek sektora medycznego
 • Średni poziom ryzyka inwestycyjnego
 • Zalecany minimalny okres inwestycji - 5 lat

Dowiedz się więcej

Fundusz FIO Ochrony Majątku

PZU FIO

PZU FIO Ochrony Majątku

 • Subfundusz inwestuje głównie w papiery wartościowe emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa i inne kraje Unii Europejskiej i OECD
 • Niski poziom ryzyka inwestycyjnego
 • Zalecany minimalny okres inwestycji - 3 miesiące

Dowiedz się więcej

NOTA PRAWNA

Informacje zawarte na stronie internetowej mogą zawierać treści reklamowe i nie mogą stanowić wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z prospektem informacyjnym oraz dokumentem zawierającym kluczowe informacje. Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym. Fundusze ani TFI PZU SA nie gwarantują, że zrealizujesz założony cel inwestycyjny lub uzyskasz określony wynik inwestycyjny. Należy liczyć się z możliwością utraty wpłaconych środków. Wyniki inwestycyjne, które Fundusz osiągnął w przeszłości, nie są gwarancją ani obietnicą, że Fundusz osiągnie określone wyniki w przyszłości. Fundusze i subfundusze są zarządzane aktywnie. Pełną informację prawną znajdziesz tutaj.