Fundusze zarządzane aktywnie

Fundusze zarządzane aktywnie to takie, w których skład jest dobierany samodzielnie przez ekspertów zarządzających danym funduszem. Celem funduszu jest osiągnięcie jak najwyższej stopy zwrotu poprzez bieżące dostosowywanie składu funduszu do aktualnej sytuacji na rynku.

KUP ONLINE

16 subfunduszy o zróżnicowanym ryzyku i polityce inwestycyjnej

Zalecany okres inwestycyjny minimum 3 miesiące do 5 lat

15 Subfunduszy PZU FIO Parasolowy jest zebranych w funduszu parasolowym, dzięki czemu możesz stworzyć i elastycznie zarządzać swoim portfelem bez konieczności odprowadzania podatku od zysków kapitałowych przy każdej zmianie alokacji środków. Podatek jest płacony dopiero po zakończeniu inwestycji w PZU FIO Parasolowy

PZU FIO Parasolowy

Fundusze obligacyjne

PZU FIO Parasolowy

PZU Obligacji Krótkoterminowych

 • Subfundusz inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe
 • Niski poziom ryzyka inwestycyjnego
 • Zalecany minimalny okres inwestycji 1 rok
Kup online Dowiedz się więcej

PZU FIO Parasolowy

PZU SEJF+

 • Subfundusz inwestuje przede wszystkim w dłużne instrumenty finansowe
 • Nagroda Alfa 2021 i 2023 za najlepszy fundusz w kategorii funduszy polskich papierów skarbowych
 • Niski poziom ryzyka inwestycyjnego
 • Zalecany minimalny okres inwestycji - 1 rok
Kup online Dowiedz się więcej

PZU FIO Parasolowy

PZU Papierów Dłużnych POLONEZ

 • Subfundusz inwestuje przede wszystkim w dłużne instrumenty finansowe
 • Niski poziom ryzyka inwestycyjnego
 • Zalecany minimalny okres inwestycji - 1 rok
Kup online Dowiedz się więcej

PZU FIO Parasolowy

PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju

  Fundusz promujący aspekty środowskowe lub społeczne
 • Subfundusz inwestuje przede wszystkim w instrumenty dłużne i instrumenty rynku pieniężnego
 • Niski poziom ryzyka inwestycyjnego
 • Zalecany minimalny okres inwestycji - 2 lata
Kup online Dowiedz się więcej

PZU FIO Parasolowy

PZU Dłużny Rynków Wschodzących

 • Subfundusz inwestuje w instrumenty dłużne rynków wschodzących
 • Średnio niski poziom ryzyka inwestycyjnego
 • Zalecany minimalny okres inwestycji - 3 lata
Kup online Dowiedz się więcej

PZU FIO Parasolowy

PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych

 • Subfundusz inwestuje przede wszystkim w instrumenty dłużne i inne papiery wartościowe
 • Niski poziom ryzyka inwestycyjnego
 • Zalecany minimalny okres inwestycji - 3 lata
Kup online Dowiedz się więcej

Fundusze mieszane

PZU FIO Parasolowy

PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK

 • Subfundusz inwestuje przede wszystkim w papiery dłużne i akcje
 • Średnio niski poziom ryzyka inwestycyjnego
 • Zalecany minimalny okres inwestycji - 3 lata
Kup online Dowiedz się więcej

PZU FIO Parasolowy

PZU Zrównoważony

 • Subfundusz inwestuje przede wszystkim w w akcje i dłużne papiery wartościowe
 • Średnio niski poziom ryzyka inwestycyjnego
 • Zalecany minimalny okres inwestycji - 4 lata
Kup online Dowiedz się więcej

PZU FIO Parasolowy

PZU Aktywny Globalny

 • Subfundusz inwestuje na największych giełdach światowych- amerykańskich i europejskich
 • Średnio niski poziom ryzyka inwestycyjnego
 • Zalecany minimalny okres inwestycji - 3 lata
Kup online Dowiedz się więcej

Fundusze akcyjne

PZU FIO Parasolowy

PZU Akcji Małych i Średnich Spółek

 • Subfundusz inwestuje w akcje małych i średnich spółek
 • Średni poziom ryzyka inwestycyjnego
 • Zalecany minimalny okres inwestycji - 5 lat
Kup online Dowiedz się więcej

PZU FIO Parasolowy

PZU Akcji KRAKOWIAK

 • Subfundusz inwestuje w akcje polskie
 • Średni poziom ryzyka inwestycyjnego
 • Zalecany minimalny okres inwestycji - 5 lat
Kup online Dowiedz się więcej

PZU FIO Parasolowy

PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju

  Fundusz promujący aspekty środowskowe lub społeczne
 • Subfundusz inwestuje na rynkach finansowych krajów rozwiniętych
 • Średni poziom ryzyka inwestycyjnego
 • Zalecany minimalny okres inwestycji - 5 lat
Kup online Dowiedz się więcej

PZU FIO Parasolowy

PZU Akcji Globalnych Trendów

 • Subfundusz inwestuje w akcje firm z branż i sektorów najlepiej oddających długoterminowe tendencje zmian światowej gospodarki oraz w instrumenty finansowe zapewniające ekspozycję na globalne indeksy akcji
 • Średni poziom ryzyka inwestycyjnego
 • Zalecany minimalny okres inwestycji - 5 lat
Kup online Dowiedz się więcej

PZU FIO Parasolowy

PZU Akcji Polskich

 • Subfundusz inwestuje w akcje spółek mających siedzibę w Polsce lub dopuszczonych do obrotu na GPW
 • Średni poziom ryzyka inwestycyjnego
 • Zalecany minimalny okres inwestycji - 5 lat
Kup online Dowiedz się więcej

PZU FIO Parasolowy

PZU Medyczny

 • Subfundusz inwestuje w akcje spółek sektora medycznego
 • Średni poziom ryzyka inwestycyjnego
 • Zalecany minimalny okres inwestycji - 5 lat
Kup online Dowiedz się więcej

Fundusz FIO Ochrony Majątku

PZU FIO

PZU FIO Ochrony Majątku

 • Subfundusz inwestuje głównie w papiery wartościowe emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa i inne kraje Unii Europejskiej i OECD
 • Niski poziom ryzyka inwestycyjnego
 • Zalecany minimalny okres inwestycji - 1 rok
Kup online Dowiedz się więcej

NOTA PRAWNA

Informacje zawarte na stronie internetowej mogą zawierać treści reklamowe i nie mogą stanowić wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z prospektem informacyjnym oraz dokumentem zawierającym kluczowe informacje. Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym. Fundusze ani TFI PZU SA nie gwarantują, że zrealizujesz założony cel inwestycyjny lub uzyskasz określony wynik inwestycyjny. Należy liczyć się z możliwością utraty wpłaconych środków. Wyniki inwestycyjne, które Fundusz osiągnął w przeszłości, nie są gwarancją ani obietnicą, że Fundusz osiągnie określone wyniki w przyszłości. Fundusze i subfundusze są zarządzane aktywnie. Pełną informację prawną znajdziesz tutaj.