Piętnaście subfunduszy o zróżnicowanym ryzyku i polityce inwestycyjnej – zalecane na minimalny okres od 3 miesięcy do 5 lat

Profil funduszu

Fundusz składa się z piętnastu subfunduszy. Różnią się one:

 • rynkami, na których mogą inwestować
 • stopniem ryzyka inwestycyjnego: od niskiego po wysokie
 • zalecanym minimalnym okresem oszczędzania: od 3 miesięcy do 5 lat

Dzięki takiej konstrukcji funduszu możesz:

 • inwestować w różne segmenty rynku kapitałowego i pieniężnego (np. akcje, obligacje, bony skarbowe, bony pieniężne i inne papiery wartościowe
 • dopasować swoją strategię inwestycyjną do:
  • własnych potrzeb
  • ryzyka, jakie akceptujesz
  • zmian na rynkach finansowych

Pozostałe informacje

Minimalna pierwsza wpłata 100 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100 PLN
Koszty zarządzania od 0,8% do 2,5%
Minimalny okres inwestowania od 3 miesięcy do 5 lat
Początek działania funduszu 25.10.1999 r.

Dlaczego warto zainwestować w fundusz?

 • Możliwość wyboru rynku do inwestowania spośród 15 subfunduszy
 • Optymalizacja obciążeń podatkowych - podatek jest płacony dopiero po zakończeniu inwestycji w PZU FIO Parasolowy
 • Możliwość przenoszenia środków pomiędzy subfunduszami bez konieczności każdorazowego płacenia podatku od zysków kapitałowych, bez względu na ilość dokonywanych zmian
 • Obsługa funduszu przez Internet i telefon
 • Swobodny dostęp do zainwestowanych pieniędzy

Jak przystąpić do funduszu?

 1. Oferta
  Zapoznaj się z ofertą funduszy inwestycyjnych
 2. Kontakt z dystrybutorem
  Skontaktuj się z wybranym dystrybutorem funduszy i produktów TFI PZU
 3. Zlecenie
  Dystrybutor przyjmie od Ciebie zlecenie nabycia i dopełni wszelkich formalności
 4. Przelew
  Wpłać pieniądze na rachunek, aby kupić jednostki funduszu wskazanego na zleceniu

Pytania i odpowiedzi

Pokaż więcejZwiń

Zapoznaj się z dokumentami funduszu
Znajdziesz w nich:

 • Prospekt informacyjny funduszu

 • karty subfunduszy

 • Dokumenty zawierające kluczowe informacje i komunikaty o ich zmianach
 • komunikaty o zmianach Prospektu funduszu

 • komunikaty o zmianach Statutu funduszu

 • Sprawozdania Finansowe funduszu

Dokumenty do pobrania

Zapoznaj się z materiałami informacyjnymi TFI PZU. Znajdziesz tam  karty funduszy, komentarze rynkowe i biuletyny informacyjne, statystykę portfela funduszy.

Materiały Informacyjne TFI PZU

Informacja o ryzyku

Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa Subfunduszy towarzyszą również ryzyka, w tym ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, ryzyko wystąpienia okoliczności, na które uczestnik poszczególnych nie ma wpływu, np. likwidacja Funduszu lub subfunduszu, a także ryzyko inflacji, ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych oraz ryzyko operacyjne. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe (w tym ryzyko rozliczenia), ryzyko związane z zawieraniem kontraktów pochodnych, ryzyko koncentracji oraz ryzyko utraty płynności. Ponadto dla konkretnych subfunduszy mogą występować specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych subfunduszy.

Aby prawidłowo ocenić ryzyka wynikające z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa subfunduszy, prosimy o zapoznanie się z polityką inwestycyjną, opisem ryzyk oraz opisem profilu inwestora, zawartymi w statucie Funduszu lub Dokumencie zawierającym kluczowe informacje Subfunduszu/Funduszu (KID). W szczególności prosimy o zapoznanie się z rekomendacjami dotyczącymi minimalnego okresu inwestycji oraz profilem ryzyka i zysku zawartym w dokumencie KID.

Zapoznaj się z pełną treścią informacji prawnej TFI PZU i funduszy zarządzanych przez TFI PZU.

NOTA PRAWNA

Informacje zawarte na stronie internetowej mogą zawierać treści reklamowe i nie mogą stanowić wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z prospektem informacyjnym oraz dokumentem zawierającym kluczowe informacje. Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym. Fundusze ani TFI PZU SA nie gwarantują, że zrealizujesz założony cel inwestycyjny lub uzyskasz określony wynik inwestycyjny. Należy liczyć się z możliwością utraty wpłaconych środków. Wyniki inwestycyjne, które Fundusz osiągnął w przeszłości, nie są gwarancją ani obietnicą, że Fundusz osiągnie określone wyniki w przyszłości. Fundusze i subfundusze są zarządzane aktywnie. Pełną informację prawną znajdziesz tutaj.