PZU Dłużny Aktywny

Typ funduszu:FIO
Rating Analizy Online
PZU FIO Parasolowy

Inwestycje w instrumenty dłużne i instrumenty rynku pieniężnego. Subfundusz o niskim ryzyku inwestycyjnym – zalecany na min. 2 lata

Profil funduszu

Poziom ryzyka

             

średnio niskie

Oczekiwany zysk

     

średni

Dla kogo ten fundusz?

Ten fundusz jest rekomendowany dla:
ostrożnych inwestorów

W co lokuje ten fundusz?

Instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe – min. 50%, maks. 100% wartości aktywów netto – poręczane lub gwarantowane przez:

 • Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski,
 • państwa członkowskie Unii Europejskiej,
 • państwa należące do OECD,
 • międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Polska lub inne państwo Unii Europejskiej.

Dla osób, które:

 • chcą inwestować pieniądze w instrumenty dłużne, m.in. w obligacje, bony skarbowe najbardziej wiarygodnych emitentów,
 • unikają podwyższonego ryzyka, z jakim wiąże się inwestowanie w akcje,
 • poszukują alternatywy w stosunku do krótko- i średnioterminowych lokat bankowych.

Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej subfunduszu znajdziesz w statucie PZU FIO Parasolowego.

Wartość jednostki:52,15PLN29.05.2023
Zmiana:4,30%26.10.2016

Kategoria jednostki:

Filtry
Okres:Od początku1M2M3M6M12M36M
Historyczna stopa zwrotu
1 dzień0,42%
1 miesiąc0,57%
6 miesięcy5,74%
1 rok6,93%
Od początku4,30%

Pozostałe informacje

Minimalna pierwsza wpłata100 PLN
Minimalna kolejna wpłata100 PLN
Koszty zarządzania1,5%
Minimalny okres inwestowania2 lata
BenchmarkIndeks Treasury BondSpot Poland
Kategoria jednostkiA, A1, B, C, D, E, F, I, IKE, J, L, P, S, U, W
Początek działania funduszu26.10.2016 r.
Od pierwszej wyceny4,30%

Dlaczego warto zainwestować w fundusz?

 • Szybka wypłata pieniędzy z subfunduszu
 • Strategia inwestowania dostosowana do sytuacji rynkowej

Jak przystąpić do funduszu?

 1. Oferta
  Zapoznaj się z ofertą funduszy inwestycyjnych
 2. Kontakt z dystrybutorem PZU
  Skontaktuj się z wybranym dystrybutorem funduszy i produktów TFI
 3. Zlecenie
  Dystrybutor przyjmie od Ciebie zlecenie nabycia i dopełni wszelkich formalności
 4. Przelew
  Wpłać pieniądze na rachunek, aby kupić jednostki funduszu wskazanego na zleceniu

Pytania i odpowiedzi

Pokaż więcejZwiń

Zapoznaj się z dokumentami funduszu
Znajdziesz w nich:

 • Prospekt informacyjny funduszu

 • karty subfunduszy

 • Dokumenty zawierające kluczowe informacje i komunikaty o ich zmianach
 • komunikaty o zmianach Statutu funduszu

 • Sprawozdania Finansowe funduszu

Dokumenty do pobrania

Zapoznaj się z materiałami informacyjnymi TFI PZU. Znajdziesz tam  karty funduszy, komentarze rynkowe i biuletyny informacyjne, statystykę portfela funduszy.

Materiały Informacyjne TFI PZU

Informacja o ryzyku

Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa Subfunduszu towarzyszą również ryzyka, w tym ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, ryzyko wystąpienia okoliczności, na które uczestnik poszczególnych nie ma wpływu, np. likwidacja Subfunduszu, a także ryzyko inflacji, ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych oraz ryzyko operacyjne. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe (w tym ryzyko rozliczenia), ryzyko związane z zawieraniem kontraktów pochodnych, ryzyko koncentracji oraz ryzyko utraty płynności. Ponadto dla konkretnych subfunduszy mogą występować specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych subfunduszy.

Aby prawidłowo ocenić ryzyka wynikające z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa subfunduszu, prosimy o zapoznanie się z polityką inwestycyjną, opisem ryzyk oraz opisem profilu inwestora, zawartymi w statucie Funduszu lub Dokumencie zawierającym kluczowe informacje Subfunduszu/Funduszu (KID). W szczególności prosimy o zapoznanie się z rekomendacjami dotyczącymi minimalnego okresu inwestycji oraz profilem ryzyka i zysku zawartym w dokumencie KID.

Zapoznaj się z pełną treścią informacji prawnej TFI PZU i funduszy zarządzanych przez TFI PZU.

 

NOTA PRAWNA

Informacje zawarte na stronie internetowej mogą zawierać treści reklamowe i nie mogą stanowić wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z prospektem informacyjnym oraz dokumentem zawierającym kluczowe informacje. Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym. Fundusze ani TFI PZU SA nie gwarantują, że zrealizujesz założony cel inwestycyjny lub uzyskasz określony wynik inwestycyjny. Należy liczyć się z możliwością utraty wpłaconych środków. Wyniki inwestycyjne, które Fundusz osiągnął w przeszłości, nie są gwarancją ani obietnicą, że Fundusz osiągnie określone wyniki w przyszłości. Fundusze i subfundusze są zarządzane aktywnie. Pełną informację prawną znajdziesz tutaj.