Informacje ogólne dotyczące zawartości serwisu

Informacje zawarte na stronie internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny i reklamowy i nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny. Informacje te nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej, do udzielania których TFI PZU SA nie jest upoważnione. Nie mogą stanowić wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych.

Informacje zawarte na stronie internetowej stanowią wyraz opinii TFI PZU SA, które mogą ulec zmianie, a TFI PZU SA nie ma obowiązku informowania o tych zmianach. Informacje są zbierane i redagowane z należytą starannością, jednak z uwagi na specyfikę świadczonych usług TFI PZU SA nie ponosi odpowiedzialności za ich trafność. Informacje opracowane zostały na podstawie źródeł własnych TFI PZU SA lub danych publicznie dostępnych i źródeł, uznanych przez TFI PZU SA za wiarygodne, niemniej TFI PZU SA nie może zagwarantować ich kompletności, dokładności i wiarygodności.

TFI PZU SA zastrzega, że dane zamieszczone w niniejszym materiale mogą być nieaktualne, dlatego w przypadku zamiaru podjęcia decyzji inwestycyjnych zalecamy kontakt z TFI PZU SA, celem uzyskania aktualnych informacji.

TFI PZU SA nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie treści niniejszej strony ani za szkody poniesione w wyniku takich decyzji. Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych na niniejszej stronie, w szczególności podjęcia decyzji inwestycyjnej, ponosi wyłącznie użytkownik serwisu.

TFI PZU SA nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji zawartych na stronach podmiotów, do których serwisów informacyjnych TFI PZU SA zamieściło linki na stronie internetowej oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia wszelkich informacji lub materiałów dostępnych na tych serwisach. Korzystając z linku użytkownik przechodzi na stronę internetową należącą do właściciela innego niż TFI PZU SA.

Informacje opublikowane w serwisie dotyczące funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez TFI PZU SA

Dokumentem zawierającym statut, informacje dotyczące ryzyka inwestycyjnego i zasad uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym otwartym lub specjalistycznym funduszu inwestycyjnym otwartym, w tym praw inwestorów i mechanizmu dochodzenia roszczeń w przypadku sporu, jest prospekt informacyjny funduszy, dostępny na stronie www.pzu.pl w zakładce poświęconej danemu funduszowi, w siedzibie TFI PZU SA (Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, Warszawa), w miejscach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa.

Na stronie tej, w siedzibie TFI PZU SA oraz w miejscach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa  dostępne są również Dokumenty zawierające kluczowe informacje. Dokumenty te są sporządzone w języku polskim. Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy zapoznać się z prospektem informacyjnym, który zawiera informacje niezbędne do oceny inwestycji oraz wskazuje ryzyka, koszty i opłaty.

W przypadku funduszy inwestycyjnych zamkniętych, informacje o funduszu i zasadach uczestnictwa w funduszu, prowadzonej przez niego polityce inwestycyjnej, emisji, czynnikach ryzyka, kosztach i opłatach, a także inne informacje istotne dla inwestorów, zawarte są w warunkach emisji albo w prospekcie emisyjnym. Przed nabyciem certyfikatów inwestycyjnych należy zapoznać się z odpowiednim dokumentem. O ile inaczej wyraźnie nie zastrzeżono w treści informacji dotyczącej określonego funduszu inwestycyjnego, informacja dotycząca funduszu nie jest i nie może być traktowana jako proponowanie nabycia certyfikatów inwestycyjnych tego funduszu ani proponowanie złożenia zapisu na certyfikaty inwestycyjne tego funduszu. O ile inaczej wyraźnie nie zastrzeżono w innych informacjach opublikowanych w niniejszym serwisie, dokumenty te dostępne są przynajmniej w miejscu siedziby TFI PZU SA. Treść tych dokumentów (z wyjątkiem warunków emisji) może być udostępniona przez TFI PZU SA na żądanie. W przypadku funduszy inwestycyjnych zamkniętych nie będących publicznymi funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi, materiały przedstawione w niniejszym serwisie internetowym, dotyczące danego funduszu, przeznaczone są wyłącznie w celach informacyjnych dla obecnych uczestników tego funduszu, i nie mają na celu promowania bezpośrednio lub pośrednio nabycia certyfikatów inwestycyjnych funduszu albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia.

Wszystkie prezentowane wyniki oparte są na historycznych danych dotyczących wyceny wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa lub certyfikat inwestycyjny i nie stanowią obietnicy na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa lub certyfikatu inwestycyjnego w momencie jej zbycia i odkupienia (umorzenia) przez fundusz, oraz wysokości opłat manipulacyjnych i podatków bezpośrednio obciążających dochód z inwestycji w fundusz, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych.

Jeżeli w treści informacji zamieszczonych na stronie internetowej nie wskazano inaczej, źródłem danych są obliczenia własne TFI PZU SA.

Fundusze ani TFI PZU SA nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Osiągane przez fundusze inwestycyjne wyniki inwestycyjne w przeszłości nie stanowią gwarancji ani obietnicy osiągnięcia przez którykolwiek z funduszy inwestycyjnych określonych wyników w przyszłości. Inwestycje w jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne nie stanowią depozytu bankowego. Inwestycje w fundusze obarczone są ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik funduszu powinien liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

Wartość aktywów netto funduszy i subfunduszy (a tym samym wartość jednostki uczestnictwa lub certyfikatu inwestycyjnego) może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfeli inwestycyjnych i stosowane techniki zarządzania. Z zastrzeżeniem zdań następnych, Fundusze TFI PZU SA mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów funduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego, państwa członkowskie Unii Europejskiej, jednostki samorządu terytorialnego państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa należące do OECD lub międzynarodową instytucją finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej. Subfundusz PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych może lokować powyżej 35% wartości aktywów funduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, inne niż Rzeczypospolita Polska państwa członkowskie Unii Europejskiej lub należące do OECD: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niemcy, Nowa Zelandia, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, powiat lub gmina miasto stołeczne Warszawa, następujące międzynarodowe instytucje finansowe, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej: Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR), Europejski Bank Inwestycyjny (EBI). Subfundusz PZU Dłużny Aktywny może lokować powyżej 35% wartości aktywów funduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, inne niż Rzeczypospolita Polska państwa członkowskie Unii Europejskiej lub należące do OECD: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niemcy, Nowa Zelandia, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. Fundusz PZU Energia Emerytura SFIO może lokować powyżej 35% wartości aktywów funduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, a także w papiery wartościowe emitowane przez Państwo Członkowskie lub jedno z następujących państw należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska: Australia, Japonia, Kanada, Korea, Norwegia, Nowa Zelandia, Stany Zjednoczone Ameryki, Szwajcaria, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Fundusze inPZU SFIO oraz PPK inPZU SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów funduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwa członkowskie Unii Europejskiej, państwa należące do OECD: Australia, Chile, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Meksyk, Nowa Zelandia, Norwegia, Stany Zjednoczone Ameryki, Szwajcaria, Turcja, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, a także przez powiat lub gminę, miasto stołeczne Warszawa oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju i Europejski Bank Inwestycyjny. 

Informacje dotyczące funduszy stosujących benchmarki MSCI: fundusze lub papiery wartościowe, o których mowa na stronie internetowej nie są sponsorowane, wspierane, emitowane, sprzedawane lub promowane przez MSCI, a MSCI nie ponosi odpowiedzialności z tytułu tych funduszy lub papierów wartościowych bądź indeksów, na których oparte są te fundusze lub papiery wartościowe. Prospekt informacyjny zawiera bardziej szczegółowy opis ograniczonego stosunku istniejącego pomiędzy MSCI a TFI PZU SA i powiązanymi funduszami.

Informacje dotyczące funduszy stosujących benchmarki J.P. Morgan: informacje pochodzą ze źródeł uznanych za rzetelne, jednakże J.P. Morgan nie gwarantuje ich kompletności lub dokładności. Indeks jest wykorzystywany za zgodą. Indeks nie może być kopiowany, stosowany ani rozpowszechniany bez uprzedniej pisemnej zgody J.P. Morgan. Copyright 2018, J.P. Morgan Chase & Co. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Indeks CEEplus jest opracowywany przez GPW Benchmark S.A., administratora wpisanego do rejestru, o którym mowa w art. 36 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniającego dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014. GPW Benchmark  S.A. nie jest emitentem produktu finansowego, dla którego Indeks stanowi odniesienie, i produkt ten nie jest przez GPW Benchmark S.A. sponsorowany, oferowany, promowany czy w jakikolwiek sposób autoryzowany. GPW Benchmark S.A. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i roszczenia powstałe w związku z inwestycją w produkty finansowe, dla których Indeks stanowi odniesienie.

Informacje dotyczące funduszy stosujących benchmarki Bloomberg: „Bloomberg®” i indeks Bloomberg Barclays World Govt Inflation-Linked All Maturities Total Return („Indeksy”) są znakami usług Bloomberg Finance L.P. i jej podmiotów stowarzyszonych, w tym Bloomberg Index Services Limited („BISL”), administrator indeksu indeksów (łącznie „Bloomberg”) i posiadają licencję do użytku w określonych celach przez TFI PZU SA („Licencjobiorca”). Bloomberg nie jest powiązany z Licencjobiorcą i Bloomberg nie zatwierdza, nie popiera, nie przegląda ani nie rekomenduje produktów finansowych, o których mowa w niniejszym dokumencie („Produkty finansowe”). Bloomberg nie gwarantuje aktualności, dokładności ani kompletności jakichkolwiek danych lub informacji dotyczących Indeksów lub Produktów Finansowych.

Informacje opublikowane w serwisie dotyczące zarządzania portfelami instrumentów finansowych

Informacje zawarte na stronie internetowej nie mogą stanowić wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji o skorzystania z usług zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych przez TFI PZU SA. Wymagane prawem informacje dotyczące usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych znajdują się w regulaminie tej usługi, dostępnym w siedzibie TFI PZU SA. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem. Wartość aktywów netto portfeli instrumentów finansowych może charakteryzować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub ze względu na stosowane techniki zarządzania. TFI PZU SA ani żaden inny podmiot nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Klient musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Wyniki historyczne nie stanowią obietnicy na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu klienta z inwestycji jest uzależniona od momentu rozpoczęcia i zakończenia inwestycji oraz wysokości opłat i podatków bezpośrednio obciążających dochód z inwestycji. TFI PZU SA jest uprawnione do świadczenia usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych w Rzeczypospolitej Polskiej, Republice Litewskiej oraz Republice Łotwy.

Ograniczenia zasięgu terytorialnego

Fundusze inwestycyjne zarządzane przez TFI PZU SA zostały utworzone i działają na podstawie prawa polskiego i są oferowane wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Ustawodawstwo innych państw może przewidywać dla swoich obywateli lub innych podmiotów podlegających ich ustawodawstwu ograniczenia możliwości inwestowania w fundusze. W związku z tym, TFI PZU SA informuje, że w przypadku rozpoczęcia oferowania funduszy za granicą, stosowna informacja zostanie zamieszczona na niniejszej stronie internetowej oraz w dokumentach na niej publikowanych.

Dystrybucja prospektów informacyjnych lub prospektów emisyjnych zamieszczonych na stronie internetowej, oferowanie lub sprzedaż jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych może podlegać ograniczeniom w niektórych systemach prawnych. Osoby, które wejdą w posiadanie prospektu lub  dokumentu zawierającego  kluczowe informacje któregokolwiek funduszu powinny upewnić się, czy nie podlegają stosownym ograniczeniom w wyżej wymienionym zakresie. Nikt z otrzymujących kopię takiego prospektu lub dokumentu zawierającego  kluczowe informacje w którejkolwiek z jurysdykcji nie powinien traktować prospektu jako oferty do złożenia zapisu z zastrzeżeniem, iż nie dotyczy to przypadków, gdy takie oferowanie może być uczynione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, bez konieczności rejestrowania papierów wartościowych w uprawnionych instytucjach.

W szczególności, zarówno jednostki uczestnictwa jak i certyfikaty inwestycyjne funduszy nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z US Securities Act 1933 lub jakimikolwiek przepisami stanowymi, tak więc, zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych, jednostki uczestnictwa ani certyfikaty inwestycyjne funduszy nie mogą być oferowane i sprzedawane bezpośrednio lub pośrednio w Stanach Zjednoczonych ani też oferowane i sprzedawane „osobom amerykańskim” (US Persons, zgodnie z definicją w prawie amerykańskim) lub na rachunek lub rzecz tych osób. Jakiekolwiek dalsze oferowanie lub dalsza dystrybucja jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych w Stanach Zjednoczonych bądź „osobom amerykańskim” może spowodować naruszenie prawa Stanów Zjednoczonych.

Zawartość strony internetowej jest przeznaczona wyłącznie dla osób zamieszkałych albo mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby mające miejsce zamieszkania lub siedzibę poza Polską lub podlegające innej jurysdykcji powinny skontaktować się z doradcą prawnym przed podjęciem jakichkolwiek czynności związanych z produktami i usługami dostępnymi na sekcji strony internetowej poświęconej spółce TFI PZU SA.

Prawa autorskie

Zawartość niniejszej sekcji strony internetowej poświęconej spółce TFI PZU SA jest własnością TFI PZU SA. Strona internetowa TFI PZU SA oraz wszystkie jej elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa kopiowanie i rozpowszechnianie treści zawartych w serwisie bez uprzedniej pisemnej zgody TFI PZU SA jest zabronione. W szczególności zabronione jest odtwarzanie, przegrywanie lub zwielokrotnianie zawartości strony internetowej TFI PZU SA w jakikolwiek sposób, z wyjątkiem użytku dozwolonego przepisami prawa.

Rozpatrywanie skarg i reklamacji

Reklamacje dotyczące usługi świadczonej przez TFI PZU SA można wnosić:

  • Korespondencyjnie na adres TFI PZU SA, Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa lub na adres agenta transferowego: Pekao Financial Services Sp. z o.o., ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa, a dotyczące funduszu PZU Energia Emerytura SFIO na adres agenta transferowego: ProService Finteco Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 12 A; 02-673 Warszawa,
  • osobiście (w formie pisemnej lub ustnie) w siedzibie TFI PZU SA lub u Dystrybutorów TFI PZU SA
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: tfi@pzu.pl
  • w formie elektronicznej przy wykorzystaniu formularza kontaktowego dostępnego w Internecie na stronie www.pzu.pl
  • telefonicznie pod nr: 22 640 05 55, 801 102 102, a dotyczące funduszu PZU Energia Emerytura SFIO telefonicznie pod nr: 22 355 46 75

Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od ich otrzymania przez TFI PZU SA/agenta transferowego/Dystrybutora (w zależności, która z tych dat jest wcześniejsza). W sprawach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających, w szczególności z udziałem podmiotów zewnętrznych, termin może ulec wydłużeniu, nie więcej niż o 30 dni, o czym Klient jest informowany pisemnie na adres korespondencyjny Klienta lub pocztą elektroniczną, gdy o taką formę komunikacji w sprawie wnioskował Klient. Odpowiedź na reklamację przekazywana jest w formie pisemnej na adres korespondencyjny Klienta lub pocztą elektroniczną, gdy o taką formę komunikacji w sprawie wnioskował Klient. Towarzystwo podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Ponadto Uczestnik będący konsumentem może zwrócić się o pomoc do:

  • Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów,
  • Rzecznika Finansowego, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

Właściwym dla TFI PZU SA i zarządzanych przez nie funduszy inwestycyjnych podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich  jest Rzecznik Finansowy (adres strony internetowej: www.rf.gov.pl).

Ochrona prywatności

Jeżeli podadzą Państwo nam swój adres e-mail lub też zrobili Państwo to już wcześniej, to mogą spodziewać się Państwo wiadomości od nas. E-mail wysłany do nas za pośrednictwem niniejszego serwisu zostanie zachowany w sposób zgodny z naszymi wymogami dotyczącymi zasad przechowywania danych i kontaktowania się z klientami. Administratorem danych osobowych jest TFI PZU SA (dane spółki znajdują się poniżej). Przysługuje Państwu prawo wglądu do swoich danych i ich poprawienia. W związku z zamiarem korzystania z niniejszego serwisu internetowego użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje, które wyśle przy użyciu tego serwisu nie będą zabezpieczone.

Podstawowe informacje na temat TFI PZU SA

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA

PZU Park, 24 p.

Rondo Ignacego Daszyńskiego 4

00-843 Warszawa

tel: (22) 582 45 43

fax: (22) 582 21 51

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000019102, NIP: 527-22-28-027, REGON: 014981458. Kapitał akcyjny Towarzystwa wynosi 15.013.000 złotych i dzieli się na 15.013 akcji imiennych, o cenie nominalnej 1.000 złotych każda.

TFI PZU SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA (TFI PZU SA) działa zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych. Zgodę na działalność TFI PZU SA uzyskało na mocy decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 30 kwietnia 1999 roku, zezwalającej Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń na Życie SA na utworzenie Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU SA.