Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będą fundusze inwestycyjne zarządzane przez TFI PZU SA albo TFI PZU SA z siedzibą w Warszawie, przy Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w funduszach inwestycyjnych i TFI PZU SA: adres e-mail IODtfi@pzu.pl, nr tel. +48 22 582 45 43.”

Przetwarzanie danych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • realizacji uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych;
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych wynikających m.in. z ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami;
 • marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Funduszu i Towarzystwa, w tym w celach analitycznych i profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu funduszy inwestycyjnych i TFI PZU SA; uzasadnionym interesem funduszy i TFI PZU SA jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług;
 • dochodzenia roszczeń związanych z uczestnictwem w funduszach inwestycyjnych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu funduszy inwestycyjnych; uzasadnionym interesem funduszy inwestycyjnych jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne celem umożliwienia realizacji uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Konsekwencją niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie uniemożliwienie funduszom inwestycyjnym i TFI PZU SA świadczenia usług na Pani/Pana rzecz.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, z którymi fundusze inwestycyjne albo TFI PZUS A zawarły stosowną umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych celem wypełnienia ciążących na administratorze danych osobowych obowiązków prawnych, takie jak: agent transferowy prowadzący rejestr uczestników funduszy, dystrybutorzy jednostek uczestnictwa, podmioty świadczące usługi księgowe, informatyczne oraz usługi marketingowe na rzecz Towarzystwa i funduszy inwestycyjnych, biegli rewidenci w związku z audytem sprawozdań finansowych TFI PZU SA i funduszy inwestycyjnych;

 

Przekazywanie danych

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym;

 

Czas przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat od zakończenia uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu uprawnienie wniesienia skargi do właściwego organu, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla Pracodawców (PPK)

TFI PZU SA albo Fundusz przetwarza dane osobowe podmiotu zatrudniającego będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (dalej zwany: „Pracodawcą”). Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, zwanym dalej „RODO”).

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi („Umowa”).

 

Administrator i dane kontaktowe Administratora i Inspektora Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będą fundusze inwestycyjne zarządzane przez TFI PZU SA albo TFI PZU SA z siedzibą w Warszawie, przy Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa.

Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w funduszach inwestycyjnych i TFI PZU SA: adres e-mail IODtfi@pzu.pl, nr tel. +48 22 582 45 43.

 

Przetwarzanie danych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • marketingowym na podstawie zgody Pracodawcy (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a RODO); Pracodawca może wyrazić zgodę lub odmówić jej wyrażenia po zapoznaniu się z informacjami zawartymi w część dot. praw osób, których dane dotyczą;
 • zawarcia i wykonania Umowy (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
 • realizacji obowiązku prawnego (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO) wynikającego z przepisów prawa;
 • obsługowym, rozumianym jako bieżące czynności związane z przetwarzaniem danych, które nie zmierzają do zawarcia lub wykonywania Umowy, co jest realizacją prawnie uzasadnionego interesu Funduszu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • archiwalnym (dowodowym) będącym realizacja prawnie uzasadnionego interesu Funduszu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • prowadzenia windykacji roszczeń, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu Funduszu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Funduszu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • analizy i statystyki (lepszego doboru usług do potrzeb klientów, ogólnej optymalizacji produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o klientach, analizy finansowej TFI PZU SA itp.) będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Funduszu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • oferowania przez Fundusz produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod katem potrzeb klienta, czyli profilowania, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Funduszu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne celem umożliwienia realizacji uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Konsekwencją niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie uniemożliwienie funduszom inwestycyjnym i TFI PZU SA świadczenia usług na Pani/Pana rzecz.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, z którymi fundusze inwestycyjne albo TFI PZUS A zawarły stosowną umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych celem wypełnienia ciążących na administratorze danych osobowych obowiązków prawnych, takie jak: agent transferowy prowadzący rejestr uczestników funduszy, dystrybutorzy jednostek uczestnictwa, podmioty świadczące usługi księgowe, informatyczne oraz usługi marketingowe na rzecz Towarzystwa i funduszy inwestycyjnych, biegli rewidenci w związku z audytem sprawozdań finansowych TFI PZU SA i funduszy inwestycyjnych.

 

Przekazywanie danych

Dane osobowe mogą zostać przekazane podwykonawcom Funduszu lub TFI PZU SA (podmiotom przetwarzającym), np. Agentowi Transferowemu; podmiotom świadczącym usługi informatyczne lub podmiotom pośredniczącym przy zawieraniu umów o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi, oraz innym odbiorcom, takim jak np. biegli rewidenci w związku z audytem sprawozdań finansowych Funduszu. Dane mogą być udostępniane w celach marketingowych innym spółkom z Grupy PZU, o ile osoba (podmiot zatrudniający) wyrazi zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w tym celu.

 

Czas przechowywania danych

Dane osobowe wynikające z zawarcia Umowy będą przetwarzane przez okres jej trwania, a następnie okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia z niej wynikające, czyli przez okres 6 lat. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu, aż osoba (podmiot zatrudniający) wycofa swoją zgodę.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Osobie (podmiotowi zatrudniającemu), w każdej chwili przysługuje prawo do:

 • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofniecie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • ich sprostowania (poprawiania);
 • usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
 • przenoszenia danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Informacja Administratora danych osobowych dla reprezentantów/pełnomocników/ osób prowadzących działalność gospodarczą (m.in. zleceniobiorców, kontrahentów)

Administrator i dane kontaktowe administratora i Inspektora Ochrony Danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych są TFI PZU SA lub zarządzane fundusze inwestycyjne z siedzibą w Warszawie, przy Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa.

Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@pzu.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych. Taki kontakt może się odbyć drogą elektroniczną na adres e-mail: IODtfi@pzu.pl lub pisemnie na adres TFI PZU SA, IOD, Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa.

Przetwarzanie danych

Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione administratorowi przez podmiot, który Pani/Pan reprezentuje, w związku z wykonaniem umowy handlowej łączącej ten podmiot z administratorem.

Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez administratora obejmuje służbowe dane kontaktowe.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • wykonania umowy handlowej wiążącej administratora z podmiotem, który Pani/Pan reprezentuje – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora oraz podmiotu, który Pani/reprezentuje (art. 6 ust. 1 lit f RODO); prawnie uzasadniony interes polega na umożliwieniu administratorowi sprawnego bieżącego wykonywania umowy,
 • wypełniania przez administratora obowiązków dotyczących przechowywania dowodów księgowych – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów o rachunkowości i prawa podatkowego,
 • ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą przez TFI PZU SA lub zarządzane fundusze inwestycyjne umową handlową z podmiotem, który Pani/Pan reprezentuje – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń oraz obrony przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy z podmiotem, który Pani/Pana reprezentuje.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z zawartej przez TFI PZU SA lub zarządzane fundusze inwestycyjne umowy z podmiotem, który Pani/Pana reprezentuje lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.

Przekazywanie danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Pani/Pana prawa

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych przez TFI PZU SA lub zarządzane fundusze inwestycyjne, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.