Odpowiedzialne fundusze TFI PZU

Polityki inwestycyjne „odpowiedzialnych” funduszy TFI PZU, poza generowaniem zysku dla inwestorów, są nakierowane na zwiększanie pozytywnego i zmniejszanie negatywnego wpływu spółek (i innych emitentów, w tym państw emitujących obligacje skarbowe) na świat.

Takie podejście wdrożyliśmy zarówno w funduszu „ciemnozielonym”, mającym na celu zrównoważone inwestycje (zgodnie z art. 9 Rozporządzenia SFDR), jak i w funduszach „jasnozielonych”, promujących aspekty środowiskowe lub społeczne (zgodnie z art. 8 Rozporządzenia SFDR). Realizujemy to m.in. przez selekcję instrumentów do portfela funduszy, jak i poprzez wykluczenia instrumentów spółek prowadzących „szkodliwą” działalność.

 

TFI PZU oferuje aktualnie pięć funduszy, które promują aspekt środowiskowy lub społeczny (art. 8 Rozporządzenia SFDR) albo mają na celu zrównoważone inwestycje (art. 9 Rozporządzenia SFDR).

Fundusze „jasnozielone" – promujące aspekty środowiskowe i społeczne

Fundusz jasnozielony

PZU FIO Parasolowy

PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju

Aktywnie zarządzany fundusz obligacyjny inwestujący przede wszystkim w zielone obligacje i listy zastawne, obligacje społeczne, a także obligacje zrównoważonego rozwoju lub powiązane ze zrównoważonym rozwojem (min. 50%). W procesie selekcji fundusz stosuje m.in. podejście „best-in-class” (wybór państw-emitentów o odpowiednio wysokich wskaźnikach), wykluczenie spółek zaangażowanych w kontrowersyjną działalność oraz wykluczenie krajów (jurysdykcji) niechętnych współpracy do celów podatkowych.

Dowiedz się więcej
Fundusz jasnozielony

PZU FIO Parasolowy

PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju

Aktywnie zarządzany fundusz akcyjny inwestujący przede wszystkim (min. 50%) w akcje spółek, których działalność wpisuje się w Cele Zrównoważonego Rozwoju przyjęte przez Organizację Narodów Zjednoczonych (SDGs). W procesie selekcji fundusz stosuje m.in. podejście „best-in-class” w zakresie wyboru emitentów o odpowiednio niskich wskaźnikach intensywności emisji gazów cieplarnianych, wykluczenie spółek zaangażowanych w kontrowersyjną działalność oraz wykluczenie krajów (jurysdykcji) niechętnych współpracy do celów podatkowych.

Dowiedz się więcej
Fundusz jasnozielony

inPZU SFIO

inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii

Fundusz indeksowy (pasywny) o profilu akcyjnym dążący do osiągnięcia stopy zwrotu równej wynikowi indeksu MSCI Global Alternative Energy Net Return Index. Fundusz daje ekspozycję na transformację energetyczną, której źródłem jest dążenie wielu państw do redukcji emisji dwutlenku węgla i osiągnięcia neutralności klimatycznej. Generuje ona popyt na produkty i usługi powiązane z odnawialnymi źródłami energii (OZE) – w tym energią wodną, wiatrową czy słoneczną, geotermalną, a także biomasą i innymi nowoczesnymi źródłami energii.

Dowiedz się więcej
Fundusz jasnozielony

inPZU SFIO

inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej

Fundusz indeksowy (pasywny) o profilu akcyjnym dążący do osiągnięcia stopy zwrotu równej wynikowi indeksu MSCI World IMI Sustainable Water Transition Net Total Return USD Index. W skład indeksu wchodzą spółki z rynków rozwiniętych, które przez swoje produkty i usługi (lub odpowiednie zarządzanie powiązanymi kwestiami) odgrywają ważną rolę w rozwiązywaniu problemu niedoboru wody na świecie – m.in. poprzez ograniczanie jej zużycia czy uzdatnianie w celu ponownego wykorzystania. Podmioty uwzględnione w indeksie są oceniane przez pryzmat ich potencjalnego wkładu w gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Dowiedz się więcej

Fundusze „ciemnozielone" – mające na celu zrównoważone inwestycje

 
Fundusz ciemnozielony

inPZU SFIO

inPZU Zielone Obligacje

Fundusz indeksowy (pasywny) o profilu obligacyjnym dążący do osiągnięcia stopy zwrotu równej wynikowi indeksu Bloomberg MSCI Euro Green Bond Index. W skład indeksu wchodzą tzw. zielone obligacje emitowane w celu finansowania projektów zdefiniowanych przez MSCI ESG Research, związanych z: energią alternatywną (w tym odnawialną), efektywnością energetyczną, zapobieganiem zanieczyszczeniom i ich kontrolą, zrównoważoną gospodarką wodną, zielonym budownictwem i przystosowaniem się do zmian klimatu.

Dowiedz się więcej

NOTA PRAWNA

Informacje zawarte na stronie internetowej mogą zawierać treści reklamowe i nie mogą stanowić wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z prospektem informacyjnym oraz dokumentem zawierającym kluczowe informacje. Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym. Fundusze ani TFI PZU SA nie gwarantują, że zrealizujesz założony cel inwestycyjny lub uzyskasz określony wynik inwestycyjny. Należy liczyć się z możliwością utraty wpłaconych środków. Wyniki inwestycyjne, które Fundusz osiągnął w przeszłości, nie są gwarancją ani obietnicą, że Fundusz osiągnie określone wyniki w przyszłości. Fundusze i subfundusze są zarządzane pasywnie. Pełną informację prawną znajdziesz tutaj.