inPZU SFIO

Wejdź na inPZU.pl i wybierz fundusz spośród pierwszej w Polsce kompleksowej oferty funduszy indeksowych.

KUP ONLINE

Dwadzieścia dwa subfundusze indeksowe i pięć subfunduszy "cyklu życia" o zróżnicowanym ryzyku i polityce inwestycyjnej – zalecane na minimalny okres od 6 miesięcy do 5 lat

Profil funduszu

Fundusz składa się z szesnastu subfunduszy indeksowych i pięciu subfunduszy "cyklu życia" . Różnią się one:

 • indeksem, którego zachowanie mają odzwierciedlać
 • stopniem ryzyka inwestycyjnego: od bardzo niskiego po wysokie
 • zalecanym minimalnym okresem oszczędzania: od 6 miesięcy do 5 lat

Pozostałe informacje

Minimalna pierwsza wpłata 100 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100 PLN
Koszty zarządzania 0,5%
Minimalny okres inwestowania od 6 miesięcy do 5 lat
Początek działania funduszu 10.04.2018 r.

Dlaczego warto zainwestować w fundusz

 • Opłata za zarządzanie to tylko 0,5% , niezależnie od wybranego subfunduszu
 • Brak opłat manipulacyjnych – inwestujemy 100% wpłaconych pieniędzy
 • Płynność – możesz wpłacać i wypacać kiedy chcesz
 • 100 zł - nie musisz mieć dużego kapitału – możesz zacząć inwestować już od 100zł
 • Wiedza - korzystaj z wiedzy i doświadczenia profesjonalistów zarządzających funduszami

Jak przystąpić do funduszu?

 1. Przejdź do serwisu inPZU.pl
  Zapoznaj się z ofertą funduszy inwestycyjnych i poznaj mozliwości inwestycyjne
 2. Samodzielnie czy z pomocnikiem
  Zdecyduj, czy chcesz samodzielnie wybrać produkty, czy wolisz skorzystać 
  z pomocnika i wybrać gotowy portfel
 3. Produkt
  Wybierz produkt i podaj kwotę, jaką chcesz zainwestować
 4. Zlecenie
  Wpłać pieniądze na rachunek, aby kupić jednostki funduszu wskazanego na zleceniu
 5. Opłata zlecenia
  Wpłać pieniądze i zostań inwestorem

Pytania i odpowiedzi

Pokaż więcejZwiń

Zapoznaj się z dokumentami funduszu
Znajdziesz w nich:

 • Prospekt informacyjny funduszu

 • Karty subfunduszy

 • Dokumenty zawierające kluczowe informacje i komunikaty o ich zmianach
 • Komunikaty o zmianach Prospektu funduszu

 • Komunikaty o zmianach Statutu funduszu

 • Sprawozdania Finansowe funduszu

Dokumenty do pobrania

Zapoznaj się z materiałami informacyjnymi TFI PZU. Znajdziesz tam  karty funduszy, komentarze rynkowe i biuletyny informacyjne, statystykę portfela funduszy.

Materiały Informacyjne TFI PZU

Informacja o ryzyku

Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa Subfunduszy towarzyszą również ryzyka, w tym ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, ryzyko wystąpienia okoliczności, na które uczestnik poszczególnych nie ma wpływu, np. likwidacja Funduszu lub subfunduszu, a także ryzyko inflacji, ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych oraz ryzyko operacyjne. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe (w tym ryzyko rozliczenia), ryzyko związane z zawieraniem kontraktów pochodnych, ryzyko koncentracji oraz ryzyko utraty płynności. Ponadto dla konkretnych subfunduszy mogą występować specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych subfunduszy.

Aby prawidłowo ocenić ryzyka wynikające z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa subfunduszu, prosimy o zapoznanie się z polityką inwestycyjną, opisem ryzyk oraz opisem profilu inwestora, zawartymi w statucie Funduszu lub Dokumencie zawierającym kluczowe informacje Subfunduszu/Funduszu (KID). W szczególności prosimy o zapoznanie się z rekomendacjami dotyczącymi minimalnego okresu inwestycji oraz profilem ryzyka i zysku zawartym w dokumencie KID.

Zapoznaj się z pełną treścią informacji prawnej TFI PZU i funduszy zarządzanych przez TFI PZU.