Trzy subfundusze absolutnej stopy zwrotu o zróżnicowanym ryzyku i polityce inwestycyjnej. Dedykowane systematycznemu i długoterminowemu oszczędzaniu emerytalnemu. Dostępne jedynie w produktach PPE. Subfundusze o niższym ryzyku oraz niskimi opłatami za zarządzanie - zalecane na minimalny okres od 1 roku do 4 lat.

Profil funduszu

Fundusz składa się z trzechsubfunduszy. Różnią się one:

 • rynkami, na których mogą inwestować
 • stopniem ryzyka inwestycyjnego
 • zalecanym minimalnym okresem oszczędzania: od 1 roku do 4 lat

Dzięki takiej konstrukcji funduszu możesz:

 • inwestować w różne segmenty rynku kapitałowego
 • dopasować swoją strategię inwestycyjną do:
  • własnych potrzeb
  • ryzyka, jakie akceptujesz
  • zmian na rynkach finansowych

Dlaczego warto zainwestować w fundusz?

 • Możliwość wyboru rynku do inwestowania spośród 3 subfunduszy
 • Możliwość przenoszenia środków pomiędzy subfunduszami bez konieczności każdorazowego płacenia podatku od zysków kapitałowych, bez względu na ilość dokonywanych zmian
 • Obsługa funduszu przez Internet i telefon

Kontakt

 1. W sprawach produktów Moja Emerytura napisz
  mojaemerytura.tfienergia@pzu.pl
 2. W sprawach reklamacji napisz
  bok.tfienergia@pzu.pl

Pytania i odpowiedzi

Pokaż więcejZwiń

Zapoznaj się z dokumentami funduszu
Znajdziesz w nich:

 • Prospekt informacyjny funduszu

 • karty subfunduszy

 • Dokumenty zawierające kluczowe informacje i komunikaty o ich zmianach
 • komunikaty o zmianach Prospektu funduszu

 • komunikaty o zmianach Statutu funduszu

 • Sprawozdania Finansowe funduszu

Dokumenty do pobrania

Zapoznaj się z materiałami informacyjnymi TFI PZU. Znajdziesz tam  karty funduszy, komentarze rynkowe i biuletyny informacyjne, statystykę portfela funduszy.

Materiały Informacyjne TFI PZU

Informacja o ryzyku

Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa Subfunduszy towarzyszą również ryzyka, w tym ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, ryzyko wystąpienia okoliczności, na które uczestnik poszczególnych nie ma wpływu, np. likwidacja Funduszu lub subfunduszu, a także ryzyko inflacji, ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych oraz ryzyko operacyjne. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe (w tym ryzyko rozliczenia), ryzyko związane z zawieraniem kontraktów pochodnych, ryzyko koncentracji oraz ryzyko utraty płynności. Ponadto dla konkretnych subfunduszy mogą występować specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych subfunduszy.

Aby prawidłowo ocenić ryzyka wynikające z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa subfunduszy, prosimy o zapoznanie się z polityką inwestycyjną, opisem ryzyk oraz opisem profilu inwestora, zawartymi w statucie Funduszu lub Dokumencie zawierającym kluczowe informacje Subfunduszu/Funduszu (KID). W szczególności prosimy o zapoznanie się z rekomendacjami dotyczącymi minimalnego okresu inwestycji oraz profilem ryzyka i zysku zawartym w dokumencie KID.

Zapoznaj się z pełną treścią informacji prawnej TFI PZU i funduszy zarządzanych przez TFI PZU.