PZU Energia Konserwatywny

Typ funduszu:SFIO
Rating Analizy Online
PZU Energia Emerytura SFIO

Dedykowany systematycznemu i długoterminowemu oszczędzaniu emerytalnemu. Dostępny jedynie w produktach PPE. Subfundusz absolutnej stopy zwrotu o niskim ryzyku – zalecany na min. 1 rok

Profil funduszu

Poziom ryzyka

             

niskie

Oczekiwany zysk

     

mały

Dla kogo ten fundusz?

Ten fundusz jest rekomendowany dla:
ostrożnych inwestorów

W co lokuje ten fundusz?

co najmniej 30% w obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, a także Instrumenty Rynku Pieniężnego

maks. 50% w dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa, pod warunkiem, że instrumenty te spełniają kryteria wskazane w art. 93 i 93a Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, a także certyfikaty depozytowe i obligacje zamienne na akcje

maks. 10% mogą stanowić dłużne papiery wartościowe emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego i nie są one wliczane do łącznego limitu zaangażowania w obligacje przedsiębiorstw

Dla osób, które:

 • są zainteresowane lokowaniem kapitału w dłużne papiery wartościowe
 • akceptują niskie ryzyko inwestycyjne, ale są świadomi potencjalnych wahań wartości inwestycji

Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej subfunduszu znajdziesz w statucie funduszu PZU Energia Emerytura SFIO.

Kontakt

 1. W sprawach produktów Moja Emerytura zadzwoń lub napisz
  +48 22 340 29 90; mojaemerytura.tfienergia@pzu.pl
 2. W sprawach reklamacji zadzwoń lub napisz
  +48 22 340 29 90; bok.tfienergia@pzu.pl

Pytania i odpowiedzi

 • Co to jest fundusz dedykowany?

  Fundusz dedykowany jest utworzony, aby spełniać potrzeby inwestycyjne i realizować cele biznesowe Klienta instytucjonalnego lub grupy inwestorów np. pracowników uczestniczących w PPE prowadzonym przez danego pracodawcę. Fundusz dedykowany może zostać również utworzony w ramach wealth management w celu pomnażania środków inwestora prywatnego. Ze względu na zróżnicowane potrzeby inwestorów, każdy taki fundusz jest unikalnie projektowany.

 • Materiały informacyjne TFI PZU

Zapoznaj się z dokumentami funduszu
Znajdziesz w nich:

 • Prospekt informacyjny funduszu

 • karty subfunduszy

 • Dokumenty zawierające kluczowe informacje i komunikaty o ich zmianach
 • komunikaty o zmianach Prospektu funduszu

 • komunikaty o zmianach Statutu funduszu

 • Sprawozdania Finansowe funduszu

Dokumenty do pobrania

Zapoznaj się z materiałami informacyjnymi TFI PZU. Znajdziesz tam  karty funduszy, komentarze rynkowe i biuletyny informacyjne, statystykę portfela funduszy.

Materiały Informacyjne TFI PZU

Informacja o ryzyku

Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa Subfunduszu towarzyszą również ryzyka, w tym ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, ryzyko wystąpienia okoliczności, na które uczestnik poszczególnych nie ma wpływu, np. likwidacja Subfunduszu, a także ryzyko inflacji, ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych oraz ryzyko operacyjne. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe (w tym ryzyko rozliczenia), ryzyko związane z zawieraniem kontraktów pochodnych, ryzyko koncentracji oraz ryzyko utraty płynności. Ponadto dla konkretnych subfunduszy mogą występować specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych subfunduszy.

Aby prawidłowo ocenić ryzyka wynikające z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa subfunduszu, prosimy o zapoznanie się z polityką inwestycyjną, opisem ryzyk oraz opisem profilu inwestora, zawartymi w statucie Funduszu lub Dokumencie zawierającym kluczowe informacje Subfunduszu/Funduszu (KID). W szczególności prosimy o zapoznanie się z rekomendacjami dotyczącymi minimalnego okresu inwestycji oraz profilem ryzyka i zysku zawartym w dokumencie KID.

Zapoznaj się z pełną treścią informacji prawnej TFI PZU i funduszy zarządzanych przez TFI PZU.