PZU FIZ Legato - fundusz publiczny

Typ funduszu:FIZ
Rating Analizy Online
PZU FIZ Legato

Informacja prawna

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE PRZEDSTAWIONYCH PONIŻEJ WARUNKÓW DOSTĘPU DO STRONY INTERNETOWEJ I ZAMIESZCZONYCH NA NIEJ INFORMACJI. SKORZYSTANIE Z DOSTĘPU DO TEJ CZĘŚCI STRONY INTERNETOWEJ LUB JAKICHKOLWIEK ZAWARTYCH NA NIEJ INFORMACJI OZNACZA WYRAŻENIE ZGODY NA PRZESTRZEGANIE OKREŚLONYCH PONIŻEJ WARUNKÓW. JEŻELI NIE WYRAŻAJĄ PAŃSTWO ZGODY NA PONIŻSZE WARUNKI, NIE MOGĄ PAŃSTWO KORZYSTAĆ Z DOSTĘPU DO NINIEJSZEJ STRONY LUB JAKICHKOLWIEK ZAWARTYCH NA NIEJ INFORMACJI. Przedstawione informacje mogą ulec zmianie lub aktualizacji. Należy je przeczytać w całości przy każdorazowym odwiedzaniu strony internetowej.

Informacje zamieszczone na stronie internetowej dotyczące certyfikatów inwestycyjnych PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Legato („Fundusz") nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej, jak również jako rekomendacja inwestycyjna w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, zaproszenie do zawarcia transakcji, nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłyby niezgodne z prawem, ani pod adresem osób, wobec których złożenie takiej oferty byłoby niezgodne z prawem. Osoby planujące skorzystać z niniejszych informacji prosimy o ustalenie, czy takie ograniczenia istnieją i ich dotyczą oraz o stosowanie się do nich.

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje na temat Funduszu oraz oferty publicznej certyfikatów inwestycyjnych Funduszu jest prospekt („Prospekt") sporządzony w związku z ofertą publiczną certyfikatów inwestycyjnych Funduszu oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, zatwierdzony decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 lipca 2021 r. Prospekt jest ważny w okresie 12 miesięcy od dnia jego zatwierdzenia. Prospekt wraz z załącznikami i ewentualnymi suplementami został udostępniony do publicznej wiadomości w postaci elektronicznej na stronie internetowej TFI PZU SA oraz Firmy inwestycyjnej (www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie).  

Zwracamy uwagę na liczne czynniki ryzyka związane z inwestycją w instrumenty finansowe. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części, zaś w skrajnych przypadkach nawet całości zainwestowanych środków. Inwestorzy powinni uzyskać własną niezależną poradę przed podjęciem decyzji o dokonaniu inwestycji.

NINIEJSZE MATERIAŁY NIE MOGĄ BYĆ ROZPOWSZECHNIANE, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, WŚRÓD OSÓB ZAMIESZKAŁYCH LUB MAJĄCYCH SIEDZIBĘ W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADZIE, JAPONII ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ ROZPOWSZECHNIANIE INFORMACJI ZAWARTYCH W NINIEJSZYCH MATERIAŁACH MOŻE PODLEGAĆ OGRANICZENIOM LUB BYĆ ZAKAZANE PRZEZ PRAWO.

Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych Funduszu ma miejsce wyłącznie w Rzeczypospolitej Polskiej. Ani Prospekt ani Certyfikaty nim objęte nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzecząpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE. Certyfikaty inwestycyjne Funduszu nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych lub innymi przepisami prawa obowiązującymi w jakimkolwiek innym państwie niż Rzeczypospolita Polska i nie mogą być oferowane lub sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz w innych państwach, gdzie taka rejestracja jest wymagana i nie została dokonana, ani też oferowane lub sprzedawane jakiejkolwiek „osobie amerykańskiej” (zgodnie z definicją zwartą w Regulacji S), z wyjątkiem kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych (zgodnie z definicją zawartą w Przepisie 144 A) na mocy wyłączenia z obowiązków rejestracyjnych przewidzianego w Przepisie 144 A oraz poza granicami Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej na mocy Regulacji S. Informuje się potencjalnych nabywców Certyfikatów Oferowanych, że wprowadzający może polegać na wyłączeniu z artykułu 5 amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych przewidzianym w Przepisie 144 A.

Materiały zawarte na niniejszej i kolejnych stronach internetowych nie są przeznaczone do dystrybucji, rozpowszechniania ani publikacji, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub w części, na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Australii, Japonii ani jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której ich dystrybucja, rozpowszechnianie lub publikacja stanowiłyby naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałyby rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia.

Fundusz nie gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego. Dystrybucja, rozpowszechnianie lub publikacja dokumentów lub innych informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej oraz na kolejnych stronach internetowych może podlegać ograniczeniom prawnym w niektórych jurysdykcjach. Osoby, w których posiadaniu znajdą się zamieszczone tu dokumenty lub inne informacje powinny zapoznać się z wszelkimi takimi ograniczeniami i ich przestrzegać. Niepodporządkowanie się takim ograniczeniom może stanowić naruszenie właściwych przepisów prawa danej jurysdykcji.

Publiczny fundusz inwestycyjny zamknięty absolutnej stopy zwrotu, zakładający osiąganie zysków w każdych warunkach rynkowych – o średnio niskim  ryzyku inwestycyjnym. Zalecany na min. 18 miesięcy

Profil funduszu

Poziom ryzyka

             

średnio niskie

Oczekiwany zysk

     

średni

Dla kogo ten fundusz?

Ten fundusz jest rekomendowany dla:
umiarkowanych inwestorów

W co lokuje ten fundusz?

Aktywa funduszu inwestujemy w:

 • udziałowe papiery wartościowe (m.in. akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne i kwity depozytowe)
 • dłużne papiery wartościowe (m.in. obligacje, kwity depozytowe, czeki, weksle)
 • instrumenty rynku pieniężnego
 • instrumenty walutowe
 • instrumenty towarowe
 • instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne

Dla osób, które:

 • chcą chronić nominalną i realną wartość inwestycji
 • poszukują zysku w środowisku niskich stóp procentowych
 • są zainteresowane dywersyfikacją swoich inwestycji
 • mogą zaakceptować średnio niskie ryzyko na co najmniej 18 miesięcy inwestycji

Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej funduszu znajdziesz w Statucie PZU FIZ Legato.

Pozostałe informacje

Forma prawna funduszu publiczny fundusz inwestycyjny zamknięty
Czas trwania nieograniczony
Rynek notowań Rynek podstawowy GPW
Wycena certyfikatów miesięczna
Zasady wykupu certyfikatów ostatniego dnia wyceny każdego kwartału kalendarzowego - na podstawie pisemnego żądania wykupu  uczestnika złożonego najpóźniej na 21 dni przed Dniem Wykupu
Opłata manipulacyjna za wydanie certyfikatów maks. 2%
Opłata za zarządzanie wynagrodzenie stałe 0,75% wartości aktywów netto w skali roku oraz wynagrodzenie zmienne oparte na zasadzie High Water Mark i wynosi maksymalnie 10%
Benchmark

brak

Opłata za wykup certyfikatów brak

Dlaczego warto zainwestować w fundusz?

 • PZU FIZ Legato wykorzystuje strategię inwestycyjną, którą od 8 lat Grupa PZU stosuje do lokowania własnych środków
 • Fundusz stosuje politykę absolutnej stopy zwrotu, zakładającą osiąganie zysków w każdych warunkach rynkowych
 • Inwestycje są dokonywane w oparciu o prognozy trendów gospodarczych i geopolitycznych – strategię global macro
 • Do zarządzania wykorzystujemy dedykowane narzędzia statystyczne (filtry), które pozwalają na identyfikację tych instrumentów, które w danym czasie mogą charakteryzować się istotnym trendem cen
 • Fundusz koncentruje się na najpłynniejszych rynkach co pozwoli na minimalizację ryzyka płynności i skalowalność procesu inwestycyjnego do bardzo dużych rozmiarów aktywów

Dokumenty do pobrania

Komunikaty aktualizujące Prospekt PZU FIZ Legato

Raporty PZU FIZ Legato

Informacja o ryzyku

Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w certyfikaty inwestycyjne Funduszu towarzyszą również ryzyka, w tym ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, ryzyko wystąpienia okoliczności, na które uczestnik poszczególnych nie ma wpływu, np. likwidacja Funduszu, a także ryzyko inflacji, ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych oraz ryzyko operacyjne. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe (w tym ryzyko rozliczenia), ryzyko związane z zawieraniem kontraktów pochodnych, ryzyko koncentracji oraz ryzyko utraty płynności. 

Aby prawidłowo ocenić ryzyka wynikające z inwestowania środków w certyfikaty inwestycyjne Funduszu, prosimy o zapoznanie się z polityką inwestycyjną, opisem ryzyk oraz opisem profilu inwestora, zawartymi w statucie Funduszu lub Dokumencie zawierającym kluczowe informacje Funduszu (KID). W szczególności prosimy o zapoznanie się z rekomendacjami dotyczącymi minimalnego okresu inwestycji oraz profilem ryzyka i zysku zawartym w dokumencie KID.

Zapoznaj się z pełną treścią informacji prawnej TFI PZU i funduszy zarządzanych przez TFI PZU.

 

NOTA PRAWNA

Informacje zawarte na stronie internetowej mogą zawierać treści stanowiące reklamę certyfikatów inwestycyjnych. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającym informacje o emitencie oraz ofercie publicznej są Prospekt certyfikatów inwestycyjnych wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu, jak również dokument zawierający kluczowe informacje. W celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w certyfikaty inwestycyjne Funduszu potencjalni inwestorzy powinni zapoznać się z Prospektem oraz wszelkimi suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu. Zamierzasz kupić produkt, który jest skomplikowany i może być trudny do zrozumienia. Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym. Fundusz ani TFI PZU SA nie gwarantują, że zrealizujesz założony cel inwestycyjny lub uzyskasz określony wynik inwestycyjny. Należy liczyć się z możliwością utraty wpłaconych środków. Wyniki inwestycyjne, które Fundusz osiągnął w przeszłości, nie są gwarancją ani obietnicą, że Fundusz osiągnie określone wyniki w przyszłości. Fundusze są zarządzane aktywnie.