Pracowniczy Plan Oszczędnościowy

PPO jest planem systematycznego oszczędzania, organizowanym przez Pracodawcę na rzecz Pracowników lub osób formalnie związanych z Pracodawcą (np. związanych na podstawie umowy zlecenia, kontraktów menadżerskich itd.).

Co to jest PPO?

Pracowniczy Plan Oszczędnościowy z TFI PZU SA  jest planem systematycznego oszczędzania, organizowanym przez Pracodawcę na rzecz Pracowników lub osób formalnie związanych z Pracodawcą (np. związanych na podstawie umowy zlecenia, kontraktów menadżerskich itd.).

Ponadto, Pracownicze Plany Oszczędnościowe tworzone są na podstawie umowy zawieranej między Pracodawcą a TFI PZU SA.

Cechy Pracowniczego Planu Oszczędnościowego

 • PPO jest dodatkową metodą wynagradzania Pracowników przez co stanowi alternatywę dla Pracowniczych Programów Emerytalnych – PPE,
 • Pracodawca może swobodnie kształtować warunki funkcjonowania Planu i jego likwidacji,
 • mogą w nim uczestniczyć zarówno osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę jak i osoby w inny sposób formalnie związane z pracodawcę na podstawie np. umów zlecenia, kontraktów menadżerskich,
 • stwarza możliwość finansowania składki w różnej wysokości dla poszczególnych lub wybranych grup pracowników,
 • składka może być finansowana przez Pracodawcę lub Pracownika w zależności od celu tworzonego PPO,
 • daje możliwość dokonywania dodatkowych, dobrowolnych wpłat własnych wnoszonych przez Pracowników, dokonywanych bezpośrednio przez Pracowników do Planu na indywidualne rachunki – niezależnie od składek przekazanych przez Pracodawcę,
 • wpłaty do subfunduszy zarządzanych przez TFI PZU SA zwolnione są z opłat manipulacyjnych.

Jakie fundusze wchodzą w skład PPO

 • PZU Obligacji Krótkoterminowych inwestuje w krótkoterminowe papiery dłużne, emitowane, poręczane i gwarantowane głównie przez Skarb Państwa. Przeznaczony jest dla inwestorów zainteresowanych krótkoterminowym lokowaniem środków i oczekujących zysków na poziomie zbliżonym do lokaty bankowej.
 • PZU Papierów Dłużnych POLONEZ inwestuje aktywa w dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski oraz renomowane podmioty krajowe i zagraniczne. Przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących ochrony realnej wartości swoich oszczędności oraz ich wzrostu.
 • PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK inwestuje aktywa zarówno w dłużne papiery wartościowe, jak i w akcje. Przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących stabilnego wzrostu wartości zainwestowanych środków w średnim terminie i jednocześnie akceptujących umiarkowane ryzyko inwestycyjne, związane z zaangażowaniem subfunduszu w instrumenty o charakterze udziałowym (głównie akcje spółek).
 • PZU Zrównoważony inwestuje aktywa w akcje, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących ponadprzeciętnych zysków z zainwestowanych środków w średnim i długim terminie i jednocześnie akceptujących podwyższone ryzyko inwestycyjne.
 • PZU Akcji KRAKOWIAK inwestuje aktywa w akcje renomowanych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych SA w Warszawie SA. Przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących ponadprzeciętnych zysków z zainwestowanych środków w dłuższym okresie i jednocześnie akceptujących większe ryzyko inwestycyjne w krótkim terminie.
 • PZU Aktywny Globalny (poprzednio PZU Aktywny Akcji Globalnych) inwestuje aktywa na największych giełdach światowych - amerykańskich i europejskich. Pieniądze lokuje w udziałowe papiery wartościowe emitowane przez płynne spółki światowe i dłużne papiery wartościowe oraz jednostki uczestnictwa. Przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących ponadprzeciętnych zysków z inwestycji w dłuższym okresie i akceptujących średnie ryzyko inwestycyjne

Skontaktuj się z nami

Zachęcamy do zapoznania się z nowym produktem - Pracowniczym Planem Oszczędnościowym, który pozwala elastyczne kształtować warunki funkcjonowania Planu poprzez wprowadzanie rozwiązań niedostępnych w Pracowniczych Programach Emerytalnych.

Szczegółowe informacje na temat Pracowniczego Planu Oszczędnościowego TFI PZU uzyskają Państwo:

 • dzwoniąc pod numer telefonu 22 582 28 99 (wybierz opcję nr 1)

 • pisząc na adres ppe@pzu.pl

Informacja o ryzyku

Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa Subfunduszu towarzyszą również ryzyka, w tym ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, ryzyko wystąpienia okoliczności, na które uczestnik poszczególnych nie ma wpływu, np. likwidacja Subfunduszu, a także ryzyko inflacji, ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych oraz ryzyko operacyjne. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe (w tym ryzyko rozliczenia), ryzyko związane z zawieraniem kontraktów pochodnych, ryzyko koncentracji oraz ryzyko utraty płynności. Ponadto dla konkretnych subfunduszy mogą występować specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych subfunduszy.

Aby prawidłowo ocenić ryzyka wynikające z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa subfunduszu, prosimy o zapoznanie się z polityką inwestycyjną, opisem ryzyk oraz opisem profilu inwestora, zawartymi w statucie Funduszu lub Dokumencie zawierającym kluczowe informacje Subfunduszu/Funduszu (KID). W szczególności prosimy o zapoznanie się z rekomendacjami dotyczącymi minimalnego okresu inwestycji oraz profilem ryzyka i zysku zawartym w dokumencie KID.

Zapoznaj się z pełną treścią informacji prawnej TFI PZU i funduszy zarządzanych przez TFI PZU.