Szczegóły

06 listopada 2023

Co to są fundusze aktywnie zarządzane?

W Polsce aktywnie zarządzane fundusze inwestycyjne cieszą się dużą popularnością wśród osób, które decydują się na pomnażanie swoich oszczędności na rynkach kapitałowych przy wsparciu profesjonalistów. Dominują one także w ofercie funduszy oferowanych klientom indywidualnym przez różnego typu instytucje finansowe działające na polskim rynku.

Fundusze aktywnie zarządzane mają na celu jak osiąganie jak najlepszych wyników w ramach przyjętej przez fundusz strategii inwestycyjnej. Aktywne zarządzanie powinno umożliwić funduszowi wygrywanie z rynkiem, tj. osiąganie wyników lepszych od benchmarku.To odróżnia je od funduszy indeksowych, które dążą do jak najwierniejszego odwzorowania zachowania konkretnych indeksów rynkowych.
 

Wyróżniki funduszy aktywnie zarządzanych

 • Dobór aktywów do funduszu
  W ramach przyjętej polityki inwestycyjnej zarządzający funduszem – na bazie swojego doświadczenia, wiedzy i wyczucia rynku – budują portfel złożony z wyselekcjonowanych akcji spółek giełdowych, obligacji i innych instrumentów finansowych. Skład portfela funduszu (w tym poziom zaangażowania w poszczególne klasy aktywów) jest na bieżąco dostosowywany do aktualnej sytuacji rynkowej oraz perspektyw poszczególnych emitentów.
 • Dywersyfikacja
  Portfel funduszu jest zbudowany z wielu składników. To naturalny „bezpiecznik” na wypadek materializacji ryzyka związanego z akcjami czy obligacjami konkretnego emitenta. W razie gorszego zachowania jednej składowej portfela, na wynik mogą pracować pozostałe.
 • Kontrola ryzyka
  Eksperci TFI stale monitorują, czy decyzje podejmowane przez zarządzających (dotyczące struktury portfela i selekcji) są zgodne z profilem ryzyka funduszu i ustalonymi limitami. Ścisła kontrola składników portfela pozwala funduszowi szybko reagować na rynkowe turbulencje oraz w odpowiednim czasie wychodzić z inwestycji obarczonych podwyższonym ryzykiem.
 • Dostęp do ekskluzywnych aktywów
  Ze względu na skalę działalności oraz swój status prawny fundusz ma dostęp do instrumentów finansowych niedostępnych albo trudno dostępnych dla inwestorów indywidualnych. Przykładowo fundusz może brać udział w emisjach akcji lub obligacji kierowanych do wąskiego grona inwestorów, nabywać aktywa o wysokim progu wejścia (wymagające jednorazowego wyłożenia dużej kwoty), a dzięki umowom z globalnymi instytucjami finansowymi inwestować w nawet najbardziej egzotycznych zakątkach świata.

Przykład 1

„Hurtowe" obligacje skarbowe emitowane są adresowane wyłącznie do inwestorów instytucjonalnych. Bezpośredni dostęp do przetargów jest zarezerwowany wyłącznie dla podmiotów posiadających status Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych (DSPW) oraz dla Banku Gospodarstwa Krajowego.

Przykład 2

Akcjonariusze spółek notowanych na giełdzie mogą zaoferować do sprzedaży posiadane przez siebie akcje w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu (ang. accelerated book-building, ABB). Transakcja ta polega na sprzedaży pakietów akcji w stosunkowo krótkim czasie. W tym celu przeprowadzający ją brokerzy (np. domy maklerskie) oferują walory klientom instytucjonalnym, z którymi współpracują – w tym funduszom inwestycyjnym. Transakcja ABB przebiega zwykle w ciągu 1-2 dni, często w ramach transakcji pakietowych, (które nie wpływają na bieżący kurs akcji na giełdzie), a Inwestorzy biorący w niej udział mogą liczyć na cenę lepszą od rynkowej.

SPRAWDŹ FUNDUSZE TFI PZU