13 czerwca 2024

Europejskie rynki w cieniu eurowyborów

Tygodniowy komentarz ekspertów TFI PZU 13.06.2024 r.

Komentarz do pobrania w wersji pdf

GOSPODARKA

Indeks nastrojów dla strefy euro wyszedł nad kreskę

W czerwcu globalny indeks nastrojów inwestorów Sentix ponownie zanotował wzrost i znalazł się najwyżej od lutego 2022 r. To m.in. zasługa lepszej oceny sytuacji gospodarczej w strefie euro – zarówno tej bieżącej, jak i przewidywanej. Po ósmym z rzędu wzroście indeks dla Eurolandu dotarł do poziomu 0,3 pkt i po raz pierwszy od ponad dwóch lat znalazł się na dodatnim terytorium. Poprawę zanotowały też indeksy dla Azji (zwłaszcza dzięki lepszej ocenie chińskiej gospodarki) oraz Europy Środkowo-Wschodniej. Zauważalnie słabiej inwestorzy ocenili natomiast USA, ze względu na oczekiwane wytracanie impetu przez tamtejszą gospodarkę, oraz Japonię.

 

Nastroje inwestorów

Źródło: opracowanie własne TFI PZU, dane Sentix.

 

 

OBLIGACJE

Powyborcze echa uderzają w europejskie obligacje, najmocniej we francuskie

Wyniki wyborów do Europarlamentu wywołały burzę na części rynków obligacji na Starym Kontynencie. Najmocniej ucierpiały obligacje Francji, które zaliczyły najsilniejszą przecenę od 2020 r., i znalazły się w jednym szeregu z papierami Hiszpanii czy Portugalii – krajów peryferyjnych strefy euro borykających się z problemem wysokiego zadłużenia. To pokłosie zaskakującej decyzji o ogłoszeniu przedterminowych wyborów w tym kraju oraz pogłosek o możliwej rezygnacji prezydenta Emmanuela Macrona (ostatecznie zdementowanych). Na tle papierów francuskich, włoskich czy hiszpańskich odporniejsze okazały się obligacje Niemiec. W najbliższej przyszłości dla europejskich obligacji kluczowe będą odczyty inflacyjne, które pozwoliłyby przedstawicielom EBC porzucić „jastrzębi” ton z ostatnich dni.

 

 

AKCJE

Powyborczy niepokój na giełdach w Europie nieco przygasł

Wyniki eurowyborów zdeterminowały również handel na europejskich giełdach. Najmocniej (podobnie jak w przypadku obligacji) przecenił się francuski indeks CAC40, ale „niedźwiedzie” zdominowały także inne parkiety. Już na środowej sesji obserwowaliśmy jednak zatrzymanie spadków i lekkie odreagowanie. Niepewność polityczna zwykle skutkuje krótkoterminowymi perturbacjami na rynkach, ale w dłuższym terminie ważniejsze są fundamenty. W dalszej części roku europejskie akcje mogą skorzystać m.in. na prognozowanym odbiciu wzrostu gospodarczego (Europejski Bank Centralny podniósł prognozę wzrostu PKB w 2024 r. do 0,9%) czy obniżkach stóp procentowych. Atutem spółek z Europy są także ich niższe w porównaniu z USA wyceny.

 

Kalendarium inwestora: Polska: inflacja bazowa w maju (17.06), Polska: produkcja przemysłowa w maju (20.06), USA i strefa euro: wstępne czerwcowe wskaźniki PMI dla przemysłu i usług (21.06).

 

Źródło: opracowanie własne TFI PZU, dane Bloomberg na 12.06.2024 r. YTD – od początku roku.

 

 

NOTA PRAWNA

Jest to informacja reklamowa. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z prospektem informacyjnym oraz dokumentami zawierającymi kluczowe informacje (KID).
Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym. Fundusze inwestycyjne zarządzane przez TFI PZU SA ani TFI PZU SA nie gwarantują, że zrealizujesz założony cel inwestycyjny lub uzyskasz określony wynik inwestycyjny. Należy liczyć się z możliwością utraty wpłaconych środków. Wyniki inwestycyjne, które Fundusz osiągnął w przeszłości, nie są gwarancją ani obietnicą, że Fundusz osiągnie określone wyniki w przyszłości.
Informacje o Funduszu oraz szczegółowy opis czynników ryzyka znajdziesz w prospekcie informacyjnym na pzu.pl. KID dostępne są w miejscach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa i na pzu.pl. Prospekt i KID są w języku polskim.
Inwestycja wiąże się z nabyciem jednostek uczestnictwa Funduszu, a nie aktywów będących jego własnością. Wartość aktywów netto Subfunduszu (a tym samym wartość jednostki uczestnictwa) może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfela inwestycyjnego i stosowane techniki zarządzania.
Dane podane w materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej. Nie mogą stanowić wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych.
Wszelkie informacje zawarte w niniejszym materiale pochodzą ze źródeł własnych TFI PZU SA lub źródeł zewnętrznych uznanych przez TFI PZU SA za wiarygodne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. TFI PZU SA nie może zagwarantować poprawności i kompletności informacji zawartych w niniejszym materiale i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku jego wykorzystania niezgodnie z jej przeznaczeniem. TFI PZU SA nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne osób, które zapoznały się z niniejszym materiałem. Wszelkie opinie i oceny wyrażane w niniejszym materiale są opiniami i ocenami TFI PZU SA lub jej doradców będącymi wyrazem ich najlepszej wiedzy popartej informacjami z kompetentnych rynkowych źródeł, obowiązującymi w chwili jej sporządzania. Mogą one podlegać zmianie w każdym momencie, bez uprzedniego powiadomienia. TFI PZU SA zastrzega, że dane zamieszczone w niniejszym materiale mogą być nieaktualne, dlatego w przypadku zamiaru podjęcia decyzji inwestycyjnych zalecamy kontakt z TFI PZU SA, celem uzyskania aktualnych informacji.
Wskazywane w materiałach wartości mają walor historyczny i nie stanowią podstawy do przewidywania i szacunków przyszłych wartości oraz nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, a inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na rynkach, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp.
Prawa autorskie do niniejszego materiału przysługują TFI PZU SA z siedzibą w Warszawie. Żadna z części tego materiału nie może być kopiowana lub przekazywana nieupoważnionym osobom. Materiał ten nie może być odtwarzany lub przetrzymywany w jakimkolwiek systemie odtwórczym: elektronicznym, magnetycznym lub innym. Wykorzystywanie jej przez osoby nieupoważnione lub działające niezgodnie z powyższymi zastrzeżeniami bez pisemnej zgody Towarzystwa lub w inny sposób naruszający przepisy prawa autorskiego może być powodem wystąpienia z odpowiednimi roszczeniami.
Jeżeli w treści niniejszego materiału nie wskazano inaczej, źródłem danych są obliczenia własne TFI PZU SA.
TFI PZU SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000019102, NIP 527-22-28-027, kapitał zakładowy: 15 013 000 zł wpłacony w całości, Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa, in.pzu.pl