Grupowy Plan Emerytalny

Grupowy Plan Emerytalny (GPE) to rozwiązanie finansowe skierowane do pracodawcy.

Co to jest GPE?

Grupowy Plan Emerytalny (GPE) to rozwiązanie finansowe skierowane do pracodawcy. Umożliwia ono skonstruowanie indywidulanego pakietu dla danego pracodawcy w oparciu o produkty dające pracownikom możliwości skorzystania z ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych i od zysków kapitałowych.

Formuła GPE

Formuła GPE to:

 • preferencyjne warunki kosztowe – 100% alokacja wpłacanych składek,
 • możliwość wyboru sposobu oszczędzania pomiędzy:
  - Modelem Indywidualnym, gdzie pracownik samodzielnie podejmuje decyzje o wyborze subfunduszu,
  - Modelem Rekomendowanym, gdzie wpłacane składki są automatycznie dostosowywane do wieku pracownika,
 • krótszy i prostszy proces uruchomienie planu – brak obowiązku rejestracji planu przez KNF,
 • bardzo elastyczne konstruowanie warunków funkcjonowania Plan,
 • możliwość funkcjonowania GPE samodzielnie lub jako uzupełnienie Pracowniczego Programu Emerytalnego,
 • plan finansowany przez Pracodawcę i Pracowników lub jedynie przez Pracowników (Pracodawca angażuje się wtedy tylko organizacyjnie),
 • możliwość kontynuowania oszczędzania na emeryturę na preferencyjnych warunkach po rozwiązaniu umowy o pracę,
 • możliwości składania dyspozycji przez Internet. 

Skontaktuj się z nami

Szczegółowe informacje na temat Grupowego Planu Emerytalnego GPE TFI PZU uzyskasz:

 • dzwoniąc pod numer telefonu 22 582 28 99
 • pisząc na adres ppe@pzu.pl

Dokumenty do pobrania

Informacja o ryzyku

Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa Subfunduszu towarzyszą również ryzyka, w tym ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, ryzyko wystąpienia okoliczności, na które uczestnik poszczególnych nie ma wpływu, np. likwidacja Subfunduszu, a także ryzyko inflacji, ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych oraz ryzyko operacyjne. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe (w tym ryzyko rozliczenia), ryzyko związane z zawieraniem kontraktów pochodnych, ryzyko koncentracji oraz ryzyko utraty płynności. Ponadto dla konkretnych subfunduszy mogą występować specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych subfunduszy.

Aby prawidłowo ocenić ryzyka wynikające z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa subfunduszu, prosimy o zapoznanie się z polityką inwestycyjną, opisem ryzyk oraz opisem profilu inwestora, zawartymi w statucie Funduszu lub Dokumencie zawierającym kluczowe informacje Subfunduszu/Funduszu (KID). W szczególności prosimy o zapoznanie się z rekomendacjami dotyczącymi minimalnego okresu inwestycji oraz profilem ryzyka i zysku zawartym w dokumencie KID.

Zapoznaj się z pełną treścią informacji prawnej TFI PZU i funduszy zarządzanych przez TFI PZU.