06 marca 2024

PZU Sejf+ ponownie ze statuetką Alfa!

Fundusz PZU Sejf+ po raz drugi w ciągu trzech lat otrzymał nagrodę Alfa w kategorii polskich papierów skarbowych za wypracowanie ponadprzeciętnych stóp zwrotu w relacji do ponoszonego ryzyka. Od 2021 r., niezależnie od koniunktury panującej na rynku, fundusz regularnie znajduje się wśród najlepiej ocenianych przez Analizy Online.

Polskie obligacje skarbowe mają za sobą świetny rok. Główny indeks polskich obligacji skarbowych (TBSP.Index) wzrósł o 12,80%, prawie wyrównując swój dotychczasowy rekord z 2012 r. Bardzo dobrze zachowywały się także obligacje krótkoterminowe (grupujący je indeks GPWB-B1Y3Y urósł o 8,65%) oraz zmiennokuponowe. W rezultacie wiele krajowych funduszy obligacyjnych pokonało nawet najbardziej atrakcyjne lokaty bankowe.

W tych warunkach PZU Sejf+ wypracował 12,97%, podczas gdy średnia dla jego grupy porównawczej w klasyfikacji Analiz Online wyniosła 9,86%. Ponadto na koniec grudnia ub.r. nasz fundusz jako jedyny w swojej kategorii uzyskał najwyższe noty 5a za efektywność zarządzania w obu analizowanych przez Analizy Online horyzontach, tj. rocznym i 3-letnim.

W minionym roku PZU Sejf+ wykorzystał m.in. bardzo dobrą koniunkturę w segmencie obligacji zmiennokuponowych oraz nieefektywności na rynku walutowym poprzez inwestycje w krótkoterminowe obligacje denominowane w EUR i USD. Do osiągnięcia dobrej stopy zwrotu przyczyniło się także zwiększenie duracji (wrażliwości na zmiany stóp procentowych) oraz aktywne zarządzanie portfelem.

Nominację do nagrody Alfa 2023 otrzymały ponadto PZU Zrównoważony, PZU Obligacji Krótkoterminowych oraz inPZU Inwestycji Ostrożnych – zdobywca zeszłorocznej statuetki w kategorii polskich papierów skarbowych. W rezultacie TFI PZU zostało nominowane również w kategorii „TFI z najlepszymi funduszami inwestycyjnymi”.

Rozdanie nagród odbyło się 5 marca 2024 r. podczas 6. Forum Inwestycji Osobistych Analiz Online. Statuetkę odebrali Jarosław Leśniczak (dyrektor Biura Alokacji i Instrumentów Dłużnych TFI PZU) oraz Łukasz Magiera (główny zarządzający funduszem PZU Sejf+).

 

O PZU Sejf+

PZU Sejf+ to fundusz o najniższym poziomie ryzyka spośród wszystkich aktywnie zarządzanych funduszy obligacyjnych TFI PZU. Inwestuje głównie w polskie obligacje skarbowe (stało- i zmiennokuponowe) oraz krótkoterminowe obligacje zagraniczne, oferujące atrakcyjną rentowność przy porównywalnym poziomie ryzyka. Uzupełnieniem portfela są wyselekcjonowane obligacje przedsiębiorstw. Fundusz stosuje aktywną politykę inwestycyjną obejmującą: częstą zmianę alokacji pomiędzy poszczególnymi segmentami rynku obligacji, zarządzanie ryzykiem stopy procentowej i wykorzystywanie nieefektywności rynkowych.

Sprawdź PZU Sejf+

 

Na jakiej podstawie przyznawane są Alfy?

Nagrody są przyznawane funduszom, które spełniają jednocześnie kilka warunków (dostępność dla klientów detalicznych, odpowiednio długa historia, co najmniej ok. 100 mln zł aktywów). Każdy fundusz w ramach swojej grupy porównawczej jest oceniany za efektywność zarządzania mierzoną wskaźnikiem Information Ratio (oceniającym relację zysku do ryzyka). Największe znaczenie mają stopy zwrotu osiągnięte przez fundusz w ostatnim roku, ale przy ocenie są brane pod uwagę także wyniki i ich zmienność z lat poprzednich – dla funduszy obligacji z ostatnich 3 lat.

Ponadto Analizy Online przeprowadzają weryfikację jakościową funduszy. Polega ona na sprawdzeniu „czy istnieją istotne powody, które w znaczący sposób podważałyby porównywalność wyników funduszu na tle grupy lub mogłyby być znaczącym zagrożeniem dla możliwości powtórzenia dotychczasowych, wyróżniających rezultatów w przyszłości (jak np. istotna zmiana w zespole zarządzających)”.