12 marca 2024

Nurt zrównoważonego inwestowania przybiera na sile

Według prognoz Bloomberg Intelligence do 2030 r. wartość zrównoważonych inwestycji („ESG assets”) na świecie wzrośnie do 40 bln USD. Także w Polsce powstają kolejne fundusze wpisujące się w ten nurt – w ofercie TFI PZU jest ich już pięć.

„Odpowiedzialne” fundusze – wykorzystujące w procesie inwestycyjnym kryteria ESG (związane z ochroną środowiska, a także aspektami społecznymi i zarządczymi) powinny umożliwiać uzyskanie w długim terminie co najmniej tak dobrej stopy zwrotu jak z konwencjonalnego inwestowania na rynkach finansowych. Polityki inwestycyjne tych funduszy – poza generowaniem zysku dla inwestorów – są nakierowane na zwiększanie pozytywnego i zmniejszanie negatywnego wpływu emitentów na świat.

Na stronie internetowej TFI PZU powstała oddzielna sekcja pozwalająca wejść w świat zrównoważonego inwestowania: 

Na stronie można dowiedzieć się m.in.:

  • jaka jest geneza tego nurtu inwestycyjnego,
  • czym tak naprawdę jest zrównoważona inwestycja,
  • jakie są korzyści z inwestowania w spółki zwracające uwagę na ESG,
  • jak TFI PZU podchodzi do konstruowania „odpowiedzialnych” funduszy.

TFI PZU ma w swojej ofercie pięć „odpowiedzialnych” funduszy stworzonych od podstaw w Polsce, tj. niebędącymi opakowaniami dla zagranicznych funduszy.

Dwa z nich to fundusze zarządzane aktywnie. PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju koncentruje się na akcjach spółek, których działalność przyczynia się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), w tym przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom. Z kolei PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju skupia się przede wszystkim na obligacjach emitowanych w celu finansowania projektów realizujących cele środowiskowe lub społeczne.

Ponadto inwestorzy mają do wyboru trzy fundusze indeksowe (zarządzane pasywnie) o charakterze tematycznym: inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii, inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej oraz inPZU Zielone Obligacje.

 

Sprawdź nasze odpowiedzialne fundusze