04 lipca 2024

Statystyki wspierają WIG

Tygodniowy komentarz ekspertów TFI PZU 4.07.2024 r.

Komentarz do pobrania w wersji pdf

GOSPODARKA

Inflacja w strefie euro na właściwych torach

Inflacja konsumencka (HICP) w strefie euro obniżyła się w czerwcu 2024 r. do 2,5% r/r z 2,6% w maju — wynika ze wstępnych danych Eurostatu. Dane wskazują, że nadal trwa dezinflacja cen towarów, jednak w usługach (ze względu na silny popyt i wzrost kosztów pracy) ceny wciąż rosną znacznie szybciej niż w okresie przedcovidowym. Podwyższona pozostaje też ważna dla bankierów centralnych inflacja bazowa, tj. z wyłączeniem cen energii, paliw i żywności, które są poza bezpośrednim oddziaływaniem polityki pieniężnej.

Czerwcowy odczyt jest zbieżny z prognozą EBC. Tym samym wspiera scenariusz kolejnej obniżki stóp procentowych we wrześniu – po tym jak niedawno bank obciął stopy po raz pierwszy od 2019 r. Kluczowe dla tej decyzji będą odczyty inflacji w okresie wakacyjnym. Aktualnie rynek wycenia niespełna dwie obniżki po 0,25 pp. do końca roku.

 

OBLIGACJE

Amerykańskie obligacje obawiają się zmian w Białym Domu

Po zeszłotygodniowej debacie prezydenckiej w USA pomiędzy obecnie urzędującym Joe Bidenem a ubiegającym się o reelekcję Donaldem Trumpem na rynkach zawrzało. Na skutek rosnącego prawdopodobieństwa powrotu Trumpa do Białego Domu rentowności 10-letnich obligacji USA ruszyły w górę – co wywołało tąpnięcie na indeksie odzwierciedlającym koniunkturę na rynku amerykańskich skarbówek.

Inwestorzy obawiają się, że zmiana na fotelu prezydenta poskutkuje cięciem podatków i wyższym deficytem budżetowym – co z zasady powinno stymulować wzrost gospodarczy (PKB). To pozytywny scenariusz dla akcji, ale nie dla obligacji. Zwłaszcza że zapowiadane podniesienie ceł importowych może utrwalić inflację w Stanach Zjednoczonych na wyższych poziomach (poprzez przerzucanie kosztów ceł importowanych towarów na konsumentów, a w efekcie podniesienie cen przez krajowych producentów). Zapewne jest to jeden z powodów, dla którego Fed zwleka z obniżkami stóp procentowych.

 

AKCJE

Statystyka sprzyja polskim akcjom

Po świetnym pierwszym półroczu na warszawskiej giełdzie (WIG wzrósł o prawie 13%) dobra passa polskich akcji ma szanse się utrzymać. Dane od początku istnienia GPW pokazują, że w okresach, gdy stopa zwrotu w pierwszym półroczu była dwucyfrowa (10% i więcej), to także druga część roku w zdecydowanej większości przypadków również kończyła się wzrostami. Ta prawidłowość nie sprawdziła się tylko dwukrotnie: w 1995 r. (rok po Wielkim Krachu z 1994 r., który gwałtownie zwieńczył kilkunastomiesięczną hossę, na fali której indeks WIG wzrósł o ponad 3000%) i 2007 r. (wybuch globalnego kryzysu finansowego).

Naszej giełdzie sprzyja nie tylko statystyka. Najnowsze prognozy wskazują na to, że w tym roku, po wycięciu sektorów oil&gas i energetycznego, zyski spółek z indeksów WIG20 i mWIG40 (czyli sześćdziesięciu największych polskich firm notowanych na giełdzie) będą wyższe niż w 2023 r. Polskie akcje pozostają jednocześnie relatywnie tanie w stosunku do rynków zagranicznych, co zwiększa zainteresowanie inwestorów naszą giełdą. O większym ruchu na GPW świadczy m.in. ożywienie na rynku ofert publicznych – nowe spółki szykują się do debiutu, te już notowane znajdują chętnych na nowo emitowane akcje.

 

Zachowanie WIG po „dwucyfrowych” wzrostach w pierwszym półroczu

Źródło: opracowanie własne TFI PZU, dane Bloomberg (dane na 30.06.2024).

 

 

Kalendarium inwestora: USA: rynek pracy w czerwcu (5.07), Nastroje inwestorów w lipcu wg Sentix (8.07), USA: inflacja w czerwcu (11.07).

 

Źródło: opracowanie własne TFI PZU, dane Bloomberg na 3.07.2024 r. YTD – od początku roku.

 

 

NOTA PRAWNA

Jest to informacja reklamowa. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z prospektem informacyjnym oraz dokumentami zawierającymi kluczowe informacje (KID).
Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym. Fundusze inwestycyjne zarządzane przez TFI PZU SA ani TFI PZU SA nie gwarantują, że zrealizujesz założony cel inwestycyjny lub uzyskasz określony wynik inwestycyjny. Należy liczyć się z możliwością utraty wpłaconych środków. Wyniki inwestycyjne, które Fundusz osiągnął w przeszłości, nie są gwarancją ani obietnicą, że Fundusz osiągnie określone wyniki w przyszłości.
Informacje o Funduszu oraz szczegółowy opis czynników ryzyka znajdziesz w prospekcie informacyjnym na pzu.pl. KID dostępne są w miejscach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa i na pzu.pl. Prospekt i KID są w języku polskim.
Inwestycja wiąże się z nabyciem jednostek uczestnictwa Funduszu, a nie aktywów będących jego własnością. Wartość aktywów netto Subfunduszu (a tym samym wartość jednostki uczestnictwa) może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfela inwestycyjnego i stosowane techniki zarządzania.
Dane podane w materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej. Nie mogą stanowić wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych.
Wszelkie informacje zawarte w niniejszym materiale pochodzą ze źródeł własnych TFI PZU SA lub źródeł zewnętrznych uznanych przez TFI PZU SA za wiarygodne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. TFI PZU SA nie może zagwarantować poprawności i kompletności informacji zawartych w niniejszym materiale i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku jego wykorzystania niezgodnie z jej przeznaczeniem. TFI PZU SA nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne osób, które zapoznały się z niniejszym materiałem. Wszelkie opinie i oceny wyrażane w niniejszym materiale są opiniami i ocenami TFI PZU SA lub jej doradców będącymi wyrazem ich najlepszej wiedzy popartej informacjami z kompetentnych rynkowych źródeł, obowiązującymi w chwili jej sporządzania. Mogą one podlegać zmianie w każdym momencie, bez uprzedniego powiadomienia. TFI PZU SA zastrzega, że dane zamieszczone w niniejszym materiale mogą być nieaktualne, dlatego w przypadku zamiaru podjęcia decyzji inwestycyjnych zalecamy kontakt z TFI PZU SA, celem uzyskania aktualnych informacji.
Wskazywane w materiałach wartości mają walor historyczny i nie stanowią podstawy do przewidywania i szacunków przyszłych wartości oraz nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, a inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na rynkach, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp.
Prawa autorskie do niniejszego materiału przysługują TFI PZU SA z siedzibą w Warszawie. Żadna z części tego materiału nie może być kopiowana lub przekazywana nieupoważnionym osobom. Materiał ten nie może być odtwarzany lub przetrzymywany w jakimkolwiek systemie odtwórczym: elektronicznym, magnetycznym lub innym. Wykorzystywanie jej przez osoby nieupoważnione lub działające niezgodnie z powyższymi zastrzeżeniami bez pisemnej zgody Towarzystwa lub w inny sposób naruszający przepisy prawa autorskiego może być powodem wystąpienia z odpowiednimi roszczeniami.
Jeżeli w treści niniejszego materiału nie wskazano inaczej, źródłem danych są obliczenia własne TFI PZU SA.
TFI PZU SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000019102, NIP 527-22-28-027, kapitał zakładowy: 15 013 000 zł wpłacony w całości, Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa, in.pzu.pl