24 kwietnia 2024

Powiew optymizmu z europejskiej gospodarki i poprawa nastrojów na giełdach

Tygodniowy komentarz ekspertów TFI PZU 25.04.2024 r.

Komentarz do pobrania w wersji pdf

GOSPODARKA

Delikatny powiew optymizmu ze strefy euro

Kwietniowy odczyt kompozytowego wskaźnika PMI na poziomie 51,4 pkt wskazuje na to, że w mijającym miesiącu aktywność gospodarcza w strefie euro rosła najszybciej od prawie roku. Wciąż rozczarowuje europejski przemysł (najsłabszy wynik od czterech miesięcy), jednak nastroje przedsiębiorców w sektorze usługowym są najlepsze od 11 miesięcy.

Wciąż trudno mówić o przełomie, jednak wygląda na to, że strefa euro zaczyna powoli wychodzić z recesji. Po uwzględnieniu ostatnich odczytów S&P Global szacuje, że w pierwszych trzech miesiącach roku PKB wzrósł o 0,3% kw/kw.

 

OBLIGACJE

Aktywne fundusze obligacyjne w USA wróciły do łask

„Jak trwoga, to do…” – po raz kolejny okazuje się, ile prawdy kryje się w przysłowiach. Tym razem poszukującymi oparcia (i oczywiście zysku) okazali się amerykańscy inwestorzy. W miarę jak perspektywa rozpoczęcia obniżek stóp procentowych w USA się oddalała, a obligacje w USA ulegały coraz silniejszej przecenie (w szczycie rentowność 2-letnich US Treasuries doszła do 5%), kapitał szerszym strumieniem płynął do aktywnie zarządzanych funduszy obligacyjnych. Według EPFR w pierwszym kwartale br. aktywne fundusze obligacyjne działające w Stanach Zjednoczonych pozyskały prawie 90 mld USD, podczas gdy do funduszy pasywnych, które wiodły sprzedażowy prym w 2023 r., napłynęło 69 mld USD.

Co wywołało ten nagły zwrot w porównaniu z zeszłym rokiem? Rentowności obligacji w USA są obecnie najwyższe od lat i inwestorzy dostrzegli szansę na „zabezpieczenie” przyszłych zysków – zanim Rezerwa Federalna rozpocznie obniżki stóp procentowych. Poza tym zwłaszcza w zmiennym środowisku aktywne zarządzanie ujawniają swoją wartość, co widać na przykładzie Polski. Podczas gdy TBSP.Index (indeks polskich skarbówek) wzrósł w pierwszym kwartale o zaledwie 0,24%, najlepsze fundusze dłużne wypracowały wyraźnie lepsze wyniki.

 

AKCJE

WIG powrócił na wzrostowe tory

Konflikt irańsko-izraelski na krótki czas wywołał na rynkach chwilową awersję do ryzyka. Do eskalacji napięć na Bliskim Wchodzie jednak nie doszło, wobec czego światowe giełdy powróciły do wzrostów. Podczas gdy amerykański S&P 500 nie dotarł jeszcze do najwyższych tegorocznych poziomów, dynamiczne odbicie w kształcie litery „v” zaliczył główny indeks warszawskiej giełdy. Co więcej, w tym tygodniu WIG delikatnie przebił swój ustanowiony niedawno rekord wszech czasów. Polskie akcje pozostają naszym najmocniejszym typem na 2024 r. Sprzyjają im prognozy solidnych zysków dla spółek z GPW, wciąż atrakcyjne wyceny oraz oczekiwane napływy, m.in. z reinwestycji dywidend. Szacuje się, że z tego tytułu tylko w maju na warszawski parkiet mogą „wrócić” 3-4 mld zł.

 

Kalendarium inwestora: USA: inflacja PCE w marcu (25.04), Polska i strefa euro: inflacja w kwietniu – dane wstępne (30.04), USA: decyzja ws. stóp procentowych (1.05).

 

 

 

Źródło: opracowanie własne TFI PZU, dane Bloomberg na 24.04.2024 r. YTD – od początku roku.

 Aktualizacja prognoz rynkowych TFI PZU już dostępna!

 

NOTA PRAWNA

Jest to informacja reklamowa. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z prospektem informacyjnym oraz dokumentami zawierającymi kluczowe informacje (KID).
Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym. Fundusze inwestycyjne zarządzane przez TFI PZU SA ani TFI PZU SA nie gwarantują, że zrealizujesz założony cel inwestycyjny lub uzyskasz określony wynik inwestycyjny. Należy liczyć się z możliwością utraty wpłaconych środków. Wyniki inwestycyjne, które Fundusz osiągnął w przeszłości, nie są gwarancją ani obietnicą, że Fundusz osiągnie określone wyniki w przyszłości.
Informacje o Funduszu oraz szczegółowy opis czynników ryzyka znajdziesz w prospekcie informacyjnym na pzu.pl. KID dostępne są w miejscach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa i na pzu.pl. Prospekt i KID są w języku polskim.
Inwestycja wiąże się z nabyciem jednostek uczestnictwa Funduszu, a nie aktywów będących jego własnością. Wartość aktywów netto Subfunduszu (a tym samym wartość jednostki uczestnictwa) może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfela inwestycyjnego i stosowane techniki zarządzania.
Dane podane w materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej. Nie mogą stanowić wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych.
Wszelkie informacje zawarte w niniejszym materiale pochodzą ze źródeł własnych TFI PZU SA lub źródeł zewnętrznych uznanych przez TFI PZU SA za wiarygodne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. TFI PZU SA nie może zagwarantować poprawności i kompletności informacji zawartych w niniejszym materiale i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku jego wykorzystania niezgodnie z jej przeznaczeniem. TFI PZU SA nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne osób, które zapoznały się z niniejszym materiałem. Wszelkie opinie i oceny wyrażane w niniejszym materiale są opiniami i ocenami TFI PZU SA lub jej doradców będącymi wyrazem ich najlepszej wiedzy popartej informacjami z kompetentnych rynkowych źródeł, obowiązującymi w chwili jej sporządzania. Mogą one podlegać zmianie w każdym momencie, bez uprzedniego powiadomienia. TFI PZU SA zastrzega, że dane zamieszczone w niniejszym materiale mogą być nieaktualne, dlatego w przypadku zamiaru podjęcia decyzji inwestycyjnych zalecamy kontakt z TFI PZU SA, celem uzyskania aktualnych informacji.
Wskazywane w materiałach wartości mają walor historyczny i nie stanowią podstawy do przewidywania i szacunków przyszłych wartości oraz nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, a inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na rynkach, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp.
Prawa autorskie do niniejszego materiału przysługują TFI PZU SA z siedzibą w Warszawie. Żadna z części tego materiału nie może być kopiowana lub przekazywana nieupoważnionym osobom. Materiał ten nie może być odtwarzany lub przetrzymywany w jakimkolwiek systemie odtwórczym: elektronicznym, magnetycznym lub innym. Wykorzystywanie jej przez osoby nieupoważnione lub działające niezgodnie z powyższymi zastrzeżeniami bez pisemnej zgody Towarzystwa lub w inny sposób naruszający przepisy prawa autorskiego może być powodem wystąpienia z odpowiednimi roszczeniami.
Jeżeli w treści niniejszego materiału nie wskazano inaczej, źródłem danych są obliczenia własne TFI PZU SA.
TFI PZU SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000019102, NIP 527-22-28-027, kapitał zakładowy: 15 013 000 zł wpłacony w całości, Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa, in.pzu.pl