26 czerwca 2024

Polskie obligacje w ważnym punkcie i większy ruch na GPW

Tygodniowy komentarz ekspertów TFI PZU 27.06.2024 r.

Komentarz do pobrania w wersji pdf

GOSPODARKA

Polski konsument ma się dobrze

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w maju 2024 r. wzrosła o 5% r/r, chociaż spadła o 0,1% w porównaniu z poprzednim miesiącem – podał GUS. Pomimo że Polacy wstrzymali się z zakupami m.in. sprzętu RTV czy AGD, to wyraźnie lepsza niż przed rokiem okazała się sprzedaż samochodów – co świadczy o dobrej kondycji gospodarstw domowych. Dane napływające w ostatnim czasie z polskiej gospodarki wspierają obstawiany przez nas na ten rok scenariusz mocnego konsumenta. Przy realnej dynamice wzrostu dochodów do dyspozycji zbliżonej do 10% r/r (podwyżki płac przy jednoczesnym spadku inflacji), gospodarstwa domowe są w stanie więcej konsumować, a jednocześnie zwiększać oszczędności.

Prognozujemy, że w kolejnych kwartałach dynamika konsumpcji indywidualnej w Polsce utrzyma się powyżej 4% r/r, co przyczyni się do osiągnięcia wzrostu PKB w całym roku przekraczającego 3%.

 

 

OBLIGACJE

Polskie obligacje przełamały niemoc

Główny indeks polskich obligacji skarbowych (TBSP.Index) znalazł się w ciekawym technicznie punkcie po przełamaniu linii oporu i wybiciu się z trwającego od grudnia trendu bocznego. Źródeł umocnienia krajowych obligacji w ostatnich dniach upatrujemy m.in. w słabszych odczytach z gospodarki w Polsce i strefie euro. Póki co Rada Polityki Pieniężnej ma związane ręce, ale jeśli inflacja pozostanie na prognozowanej obecnie ścieżce, to w kolejnych miesiącach argumenty za powrotem do obniżek stóp powinny stawać się coraz silniejsze. Od początku 2024 r. indeks TBSP pozostaje na niewielkim plusie, co przy obecnych rentownościach daje spore pole do wzrostów, gdy długoterminowe obligacje Skarbu Państwa w końcu złapią wiatr w żagle.

 

Indeks polskich obligacji skarbowych

Źródło: opracowanie własne TFI PZU, dane Bloomberg (dane na 25.06.2024).

 

 

AKCJE

Na GPW zapanował większy ruch

Po okresie zastoju na rynku IPO (giełdowych debiutów) na warszawskim parkiecie zapanował większy ruch. W ostatnim czasie światło dzienne ujrzały informacje o planach wejścia na GPW aż trzech nowych spółek. Najwięcej emocji inwestorów budzi szykująca się do debiutu Żabka. Gdyby IPO doszło do skutku, to wartość oferty mogłaby wynieść nawet 4-6 mld zł, co pozwoliłoby spółce zająć miejsce w indeksie dwudziestu największych spółek giełdowych w Polsce (WIG20). Poza Żabką do debiutu szykują się największa chorwacka sieć sklepów spożywczych oraz największa w Polsce sieci laboratoriów diagnostycznych. Wnioskując po zainteresowaniu inwestorów ostatnimi transakcjami na GPW (papiery sprzedawane przez spółki już notowane), chętnych na nowe akcje nie powinno zabraknąć.

Sukces zapowiadanych IPO ma szansę przyciągnąć do Polski świeży kapitał zagraniczny, zachęcić inne spółki do debiutu oraz zmobilizować nieco mniej aktywnych w ostatnim czasie inwestorów indywidualnych. Byłaby to również dobra informacja również dla krajowych TFI i ich klientów – ze względu na poszerzenie spektrum inwestycyjnego funduszy akcyjnych o nowe spółki.

 

 

Kalendarium inwestora: USA: czerwcowy raport ISM dla przemysłu/usług (1/3.07), Strefa euro: inflacja w czerwcu (2.07), Polska: decyzja RPP ws. stóp procentowych (3.07).

 

Źródło: opracowanie własne TFI PZU, dane Bloomberg na 26.06.2024 r. YTD – od początku roku.

* Dane od 20.06 z uwagi na święto w USA.

 

NOTA PRAWNA

Jest to informacja reklamowa. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z prospektem informacyjnym oraz dokumentami zawierającymi kluczowe informacje (KID).
Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym. Fundusze inwestycyjne zarządzane przez TFI PZU SA ani TFI PZU SA nie gwarantują, że zrealizujesz założony cel inwestycyjny lub uzyskasz określony wynik inwestycyjny. Należy liczyć się z możliwością utraty wpłaconych środków. Wyniki inwestycyjne, które Fundusz osiągnął w przeszłości, nie są gwarancją ani obietnicą, że Fundusz osiągnie określone wyniki w przyszłości.
Informacje o Funduszu oraz szczegółowy opis czynników ryzyka znajdziesz w prospekcie informacyjnym na pzu.pl. KID dostępne są w miejscach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa i na pzu.pl. Prospekt i KID są w języku polskim.
Inwestycja wiąże się z nabyciem jednostek uczestnictwa Funduszu, a nie aktywów będących jego własnością. Wartość aktywów netto Subfunduszu (a tym samym wartość jednostki uczestnictwa) może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfela inwestycyjnego i stosowane techniki zarządzania.
Dane podane w materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej. Nie mogą stanowić wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych.
Wszelkie informacje zawarte w niniejszym materiale pochodzą ze źródeł własnych TFI PZU SA lub źródeł zewnętrznych uznanych przez TFI PZU SA za wiarygodne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. TFI PZU SA nie może zagwarantować poprawności i kompletności informacji zawartych w niniejszym materiale i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku jego wykorzystania niezgodnie z jej przeznaczeniem. TFI PZU SA nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne osób, które zapoznały się z niniejszym materiałem. Wszelkie opinie i oceny wyrażane w niniejszym materiale są opiniami i ocenami TFI PZU SA lub jej doradców będącymi wyrazem ich najlepszej wiedzy popartej informacjami z kompetentnych rynkowych źródeł, obowiązującymi w chwili jej sporządzania. Mogą one podlegać zmianie w każdym momencie, bez uprzedniego powiadomienia. TFI PZU SA zastrzega, że dane zamieszczone w niniejszym materiale mogą być nieaktualne, dlatego w przypadku zamiaru podjęcia decyzji inwestycyjnych zalecamy kontakt z TFI PZU SA, celem uzyskania aktualnych informacji.
Wskazywane w materiałach wartości mają walor historyczny i nie stanowią podstawy do przewidywania i szacunków przyszłych wartości oraz nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, a inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na rynkach, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp.
Prawa autorskie do niniejszego materiału przysługują TFI PZU SA z siedzibą w Warszawie. Żadna z części tego materiału nie może być kopiowana lub przekazywana nieupoważnionym osobom. Materiał ten nie może być odtwarzany lub przetrzymywany w jakimkolwiek systemie odtwórczym: elektronicznym, magnetycznym lub innym. Wykorzystywanie jej przez osoby nieupoważnione lub działające niezgodnie z powyższymi zastrzeżeniami bez pisemnej zgody Towarzystwa lub w inny sposób naruszający przepisy prawa autorskiego może być powodem wystąpienia z odpowiednimi roszczeniami.
Jeżeli w treści niniejszego materiału nie wskazano inaczej, źródłem danych są obliczenia własne TFI PZU SA.
TFI PZU SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000019102, NIP 527-22-28-027, kapitał zakładowy: 15 013 000 zł wpłacony w całości, Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa, in.pzu.pl