15 maja 2024

Polska gospodarka przyspieszyła, spółkom z USA pomogła dieta

Tygodniowy komentarz ekspertów TFI PZU 16.05.2024 r.

Komentarz do pobrania w wersji pdf

GOSPODARKA

Polska gospodarka przeskoczyła zawieszoną niżej poprzeczkę

W pierwszym kwartale br. polska gospodarka urosła o 1,9% r/r. To wzrost nieco wyższy od bieżących oczekiwań ekonomistów, chociaż te obniżały się wraz z publikacjami słabszych miesięcznych danych o aktywności. Głównym filarem wzrostu PKB była konsumpcja, która wg naszych szacunków mogła realnie wzrosnąć o ponad 4% r/r po stagnacji w poprzednim kwartale. To pokłosie rekordowo szybko rosnących w ujęciu realnym dochodów gospodarstw domowych oraz poprawiających się nastrojów.

Perspektywy polskiej gospodarki na 2024 r. pozostają umiarkowanie optymistyczne, a dynamiki PKB z kwartału na kwartał powinny się poprawiać. Najważniejszym źródłem wzrostu pozostanie konsumpcja prywatna. Z upływem czasu – w miarę pojawiania się środków z bieżącego budżetu UE oraz funduszy z KPO – powinny zacząć się rozpędzać również inwestycje.

 

OBLIGACJE

Czeska inflacja postraszyła, ale amerykańska poprawiła nastroje

Kwietniowa inflacja w Czechach okazała się wyraźnie wyższa od rynkowych prognoz, na co wpłynął silny wzrost cen w kategorii „żywność, napoje, alkohol i tytoń”. Pomimo sugestii czeskiego banku centralnego, że może to być wydarzenie jednorazowe, inwestorzy przestraszyli się, że wyższa presja na ceny żywności może pojawić się również w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej (CEE), w tym w Polsce i na Węgrzech. Już w środę „z odsieczą” przyszła jednak niższa od oczekiwań inflacja w USA (w ujęciu m/m). To wywołało euforię na obligacjach na rynkach bazowych, która przeniosła się także na rynki rozwijające się.

W Polsce widać wciąż pewne ryzyka dla inflacji, a największe ze strony rosnących wynagrodzeń. Lepsza sytuacja finansowa Polaków pozwala firmom, szczególnie dostawcom usług, przerzucać wzrost kosztów na ceny dla klienta detalicznego. Analizując ostatnie dane i trendy inflacyjne pozostajemy jednak dość optymistycznie nastawieni do polskich obligacji – w tym długoterminowych.

 

AKCJE

Widmo recesji zdyscyplinowało amerykańskie spółki

W USA dobiega końca sezon publikacji wyników finansowych za pierwszy kwartał br. Największe amerykańskie spółki z indeksu S&P 500 są na dobrej drodze do zaprezentowania najlepszych (w stosunku do rynkowych oczekiwań) zysków od dwóch lat. Zdecydowana większość spółek z tych, które opublikowały już swoje raporty, przebiła rynkowy konsensus i wypracowała zyski średnio o ok. 8,0% wyższe od prognozowanych. Ważnym źródłem tych zaskoczeń było dążenie firm do zwiększenia efektywności poprzez obniżenie bądź utrzymanie kosztów działalności na niskim poziomie w obawie przed recesją, która… najprawdopodobniej nie nadejdzie.

 

Zyski spółek z S&P 500 wyraźnie przebiły oczekiwania

Źródło: opracowanie własne TFI PZU, dane Bloomberg.

 

Kalendarium inwestora: Strefa euro: inflacja w kwietniu (17.05), Polska: sprzedaż detaliczna i produkcja przemysłowa w kwietniu (22-23.05), USA i strefa euro: wstępne majowe wskaźniki PMI dla przemysłu i usług (23.05).

 

Źródło: opracowanie własne TFI PZU, dane Bloomberg na 8.05.2024 r. YTD – od początku roku.

 

 

NOTA PRAWNA

Jest to informacja reklamowa. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z prospektem informacyjnym oraz dokumentami zawierającymi kluczowe informacje (KID).
Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym. Fundusze inwestycyjne zarządzane przez TFI PZU SA ani TFI PZU SA nie gwarantują, że zrealizujesz założony cel inwestycyjny lub uzyskasz określony wynik inwestycyjny. Należy liczyć się z możliwością utraty wpłaconych środków. Wyniki inwestycyjne, które Fundusz osiągnął w przeszłości, nie są gwarancją ani obietnicą, że Fundusz osiągnie określone wyniki w przyszłości.
Informacje o Funduszu oraz szczegółowy opis czynników ryzyka znajdziesz w prospekcie informacyjnym na pzu.pl. KID dostępne są w miejscach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa i na pzu.pl. Prospekt i KID są w języku polskim.
Inwestycja wiąże się z nabyciem jednostek uczestnictwa Funduszu, a nie aktywów będących jego własnością. Wartość aktywów netto Subfunduszu (a tym samym wartość jednostki uczestnictwa) może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfela inwestycyjnego i stosowane techniki zarządzania.
Dane podane w materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej. Nie mogą stanowić wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych.
Wszelkie informacje zawarte w niniejszym materiale pochodzą ze źródeł własnych TFI PZU SA lub źródeł zewnętrznych uznanych przez TFI PZU SA za wiarygodne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. TFI PZU SA nie może zagwarantować poprawności i kompletności informacji zawartych w niniejszym materiale i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku jego wykorzystania niezgodnie z jej przeznaczeniem. TFI PZU SA nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne osób, które zapoznały się z niniejszym materiałem. Wszelkie opinie i oceny wyrażane w niniejszym materiale są opiniami i ocenami TFI PZU SA lub jej doradców będącymi wyrazem ich najlepszej wiedzy popartej informacjami z kompetentnych rynkowych źródeł, obowiązującymi w chwili jej sporządzania. Mogą one podlegać zmianie w każdym momencie, bez uprzedniego powiadomienia. TFI PZU SA zastrzega, że dane zamieszczone w niniejszym materiale mogą być nieaktualne, dlatego w przypadku zamiaru podjęcia decyzji inwestycyjnych zalecamy kontakt z TFI PZU SA, celem uzyskania aktualnych informacji.
Wskazywane w materiałach wartości mają walor historyczny i nie stanowią podstawy do przewidywania i szacunków przyszłych wartości oraz nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, a inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na rynkach, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp.
Prawa autorskie do niniejszego materiału przysługują TFI PZU SA z siedzibą w Warszawie. Żadna z części tego materiału nie może być kopiowana lub przekazywana nieupoważnionym osobom. Materiał ten nie może być odtwarzany lub przetrzymywany w jakimkolwiek systemie odtwórczym: elektronicznym, magnetycznym lub innym. Wykorzystywanie jej przez osoby nieupoważnione lub działające niezgodnie z powyższymi zastrzeżeniami bez pisemnej zgody Towarzystwa lub w inny sposób naruszający przepisy prawa autorskiego może być powodem wystąpienia z odpowiednimi roszczeniami.
Jeżeli w treści niniejszego materiału nie wskazano inaczej, źródłem danych są obliczenia własne TFI PZU SA.
TFI PZU SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000019102, NIP 527-22-28-027, kapitał zakładowy: 15 013 000 zł wpłacony w całości, Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa, in.pzu.pl