09 maja 2024

Ożywienie na wielu frontach

Tygodniowy komentarz ekspertów TFI PZU 9.05.2024 r.

Komentarz do pobrania w wersji pdf

GOSPODARKA

Światowa gospodarka sukcesywnie w górę

Ostatnio opublikowane „twarde” dane i lepsze odczyty wskaźników koniunktury wygasiły dyskusje o głębszym spowolnieniu gospodarczym na świecie. W kwietniu globalny PMI composite wzrósł po raz szósty z rzędu (tym razem o 0,1, do 52,4 pkt) i jest najwyżej od czerwca 2023 r. Obecnie światowa gospodarka rozwija się w tempie bliskim przeciętnemu z ostatnich lat, a poziom PMI powoli pnie się w kierunku przedcovidowej średniej. W swoim kwietniowym raporcie World Economic Outlook MFW szacuje, że w latach 2024-2025 globalny PKB wzrośnie o 3,2% – czyli nieźle, chociaż poniżej rocznej średniej z lat 2000–2019 wynoszącej 3,8%.

 

Koniunktura gospodarcza na świecie

Źródło: opracowanie własne TFI PZU, dane: urzędy statystyczne, S&P Global, MFW

 

OBLIGACJE

Obligacje USA otrząsnęły się po spadkach

Wycofywanie się inwestorów z oczekiwań na szybkie obniżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych wywołało w minionym miesiącu kolejną falę przeceny na rynku amerykańskich obligacji rządowych USA. Od początku maja obserwujemy jednak zwrot, do którego przyczyniły się m.in. łagodniejsza od oczekiwań komunikacja członków FOMC (odpowiednik naszej Rady Polityki Pieniężnej) po ostatnim posiedzeniu, słabsze odczyty kwietniowych wskaźników koniunktury oraz gorsze dane z rynku pracy. Jeśli najbliższe miesiące potwierdzą schłodzenie koniunktury w USA – a tym samym spadek presji inflacyjnej – może się okazać, że pierwsza obniżka stóp w amerykańskiej gospodarce nie będzie odwlekana w czasie tak bardzo, jak jeszcze do niedawna się wydawało

 

AKCJE

Europejskie akcje z niesłabnącą werwą do wzrostów

Po chwilowej kwietniowej zadyszce obserwowanej w kwietniu globalne indeksy giełdowe powróciły do wzrostów. Na wyróżnienie ponownie zasługuje paneuropejski STOXX Europe 600, który w tym tygodniu ustanowił kolejne rekordy wszech czasów. Siły europejskich akcji można upatrywać w kumulacji kilku sprzyjających czynników. Poza poprawą globalnego sentymentu – mającą swoje źródło w USA – strefa euro zaczyna wychodzić z recesji, chińska gospodarka zaskakuje na plus, a wyceny spółek notowanych w Europie są niższe niż za oceanem, co przy ich dobrych wynikach finansowych przyciąga inwestorów. Nie bez znaczenia jest fakt, że na giełdach Starego Kontynentu jest notowanych wiele spółek należących do tzw. „starej ekonomii”, które ostatnio nabrały wiatru w żagle.

 

Kalendarium inwestora: Polska: wstępny szacunek PKB w I kw. 2024, Polska: inflacja w kwietniu – fin. (15.05), USA: kwietniowa inflacja i sprzedaż detaliczna oraz majowa koniunktura w budownictwie NAHB (15.05).

 

 

Źródło: opracowanie własne TFI PZU, dane Bloomberg na 8.05.2024 r. YTD – od początku roku.

 

 

NOTA PRAWNA

Jest to informacja reklamowa. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z prospektem informacyjnym oraz dokumentami zawierającymi kluczowe informacje (KID).
Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym. Fundusze inwestycyjne zarządzane przez TFI PZU SA ani TFI PZU SA nie gwarantują, że zrealizujesz założony cel inwestycyjny lub uzyskasz określony wynik inwestycyjny. Należy liczyć się z możliwością utraty wpłaconych środków. Wyniki inwestycyjne, które Fundusz osiągnął w przeszłości, nie są gwarancją ani obietnicą, że Fundusz osiągnie określone wyniki w przyszłości.
Informacje o Funduszu oraz szczegółowy opis czynników ryzyka znajdziesz w prospekcie informacyjnym na pzu.pl. KID dostępne są w miejscach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa i na pzu.pl. Prospekt i KID są w języku polskim.
Inwestycja wiąże się z nabyciem jednostek uczestnictwa Funduszu, a nie aktywów będących jego własnością. Wartość aktywów netto Subfunduszu (a tym samym wartość jednostki uczestnictwa) może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfela inwestycyjnego i stosowane techniki zarządzania.
Dane podane w materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej. Nie mogą stanowić wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych.
Wszelkie informacje zawarte w niniejszym materiale pochodzą ze źródeł własnych TFI PZU SA lub źródeł zewnętrznych uznanych przez TFI PZU SA za wiarygodne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. TFI PZU SA nie może zagwarantować poprawności i kompletności informacji zawartych w niniejszym materiale i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku jego wykorzystania niezgodnie z jej przeznaczeniem. TFI PZU SA nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne osób, które zapoznały się z niniejszym materiałem. Wszelkie opinie i oceny wyrażane w niniejszym materiale są opiniami i ocenami TFI PZU SA lub jej doradców będącymi wyrazem ich najlepszej wiedzy popartej informacjami z kompetentnych rynkowych źródeł, obowiązującymi w chwili jej sporządzania. Mogą one podlegać zmianie w każdym momencie, bez uprzedniego powiadomienia. TFI PZU SA zastrzega, że dane zamieszczone w niniejszym materiale mogą być nieaktualne, dlatego w przypadku zamiaru podjęcia decyzji inwestycyjnych zalecamy kontakt z TFI PZU SA, celem uzyskania aktualnych informacji.
Wskazywane w materiałach wartości mają walor historyczny i nie stanowią podstawy do przewidywania i szacunków przyszłych wartości oraz nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, a inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na rynkach, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp.
Prawa autorskie do niniejszego materiału przysługują TFI PZU SA z siedzibą w Warszawie. Żadna z części tego materiału nie może być kopiowana lub przekazywana nieupoważnionym osobom. Materiał ten nie może być odtwarzany lub przetrzymywany w jakimkolwiek systemie odtwórczym: elektronicznym, magnetycznym lub innym. Wykorzystywanie jej przez osoby nieupoważnione lub działające niezgodnie z powyższymi zastrzeżeniami bez pisemnej zgody Towarzystwa lub w inny sposób naruszający przepisy prawa autorskiego może być powodem wystąpienia z odpowiednimi roszczeniami.
Jeżeli w treści niniejszego materiału nie wskazano inaczej, źródłem danych są obliczenia własne TFI PZU SA.
TFI PZU SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000019102, NIP 527-22-28-027, kapitał zakładowy: 15 013 000 zł wpłacony w całości, Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa, in.pzu.pl