08 lutego 2024

Globalne rynki akcji na nowych szczytach

Tygodniowy komentarz ekspertów TFI PZU 8.02.2024 r.

Komentarz do pobrania w wersji pdf

GOSPODARKA

W gospodarce powiało wiosną

Na początku tego roku światowa gospodarka zwiększyła swoją aktywność po słabszej jesieni. Globalny PMI composite wzrósł w styczniu do 51,8 pkt i znalazł się najwyżej od czerwca ub.r. Trzeci z rzędu wzrostowy miesiąc wyniósł wskaźnik wyprzedzający koniunktury w pobliże wieloletniej średniej (52,4 pkt). Indeks dla przemysłu po raz pierwszy od sierpnia 2022 r. przekroczył wartość progową rozwoju (tj. 50 pkt), a indeks dla usług zanotował ponowną poprawę. Ze szczegółów istotny jest wzrost wskaźnika zatrudnienia, którego poziom koresponduje z rosnącą liczbą miejsc pracy i uzasadnia oczekiwania na istotną rolę konsumpcji w kontynuowanym ożywieniu gospodarczym na świecie.

 

OBLIGACJE

Tonowanie nastrojów na rynku obligacji w USA

Jastrzębi ton szefa Fed w wystąpieniu po zeszłotygodniowym posiedzeniu banku centralnego USA spowodował, że rynek przestał liczyć na obniżkę stóp już w marcu. Obecnie rozpoczęcia cyklu obniżek stóp w USA inwestorzy oczekują w maju br. Na to nałożyły się dane świadczące o wciąż dobrej sytuacji na amerykańskim rynku pracy. Na ten niekorzystny splot wydarzeń obligacje zareagowały spadkami. Rentowność 10-letnich papierów rządu USA wzrosła do ponad 4,10%, częściowo korygując silne umocnienie obserwowane w końcówce ub.r. To scenariusz, którego się spodziewaliśmy wobec zbyt optymistycznego w naszej ocenie ówczesnego konsensusu rynkowego. W dłuższej perspektywie niezmiennie dostrzegamy potencjał w amerykańskich obligacjach – obniżki stóp w USA w najbliższych miesiącach wydają się przesądzone.

 

AKCJE

Globalne rynki akcji na nowych szczytach

Na fali kontynuacji wzrostów cen akcji technologicznych gigantów z Wall Street główny amerykański indeks giełdowy S&P 500 dotarł w pobliże nieobserwowanego nigdy wcześniej pułapu 5000 pkt. W rezultacie indeks MSCI World – globalny benchmark akcji rynków rozwiniętych – pobił swój dotychczasowy rekord ze stycznia 2022 r. i znalazł się na najwyższym poziomie w historii. Tak silne przełożenie sytuacji na giełdzie w USA na wynik światowego indeksu wynika z jego struktury. Około 70% udziału w indeksie MSCI World – którego kapitalizacja (suma cen wszystkich akcji) wynosi ok. 61 bln USD – mają Stany Zjednoczone, a w rezultacie spółki big tech, jak Apple, Microsoft, Nvidia czy Amazon.

 

 

Kalendarium inwestora:USA: inflacja konsumencka w styczniu (13.02), Polska: wstępny odczyt PKB za IV kwartał 2023 (14.02), Polska: inflacja konsumencka w styczniu (15.02).

 

 

Źródło: opracowanie własne TFI PZU, dane Bloomberg na 7.02.2024 r. YTD – od początku roku.

 

NOTA PRAWNA

Jest to informacja reklamowa. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z prospektem informacyjnym oraz dokumentami zawierającymi kluczowe informacje (KID).
Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym. Fundusze inwestycyjne zarządzane przez TFI PZU SA ani TFI PZU SA nie gwarantują, że zrealizujesz założony cel inwestycyjny lub uzyskasz określony wynik inwestycyjny. Należy liczyć się z możliwością utraty wpłaconych środków. Wyniki inwestycyjne, które Fundusz osiągnął w przeszłości, nie są gwarancją ani obietnicą, że Fundusz osiągnie określone wyniki w przyszłości.
Informacje o Funduszu oraz szczegółowy opis czynników ryzyka znajdziesz w prospekcie informacyjnym na pzu.pl. KID dostępne są w miejscach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa i na pzu.pl. Prospekt i KID są w języku polskim.
Inwestycja wiąże się z nabyciem jednostek uczestnictwa Funduszu, a nie aktywów będących jego własnością. Wartość aktywów netto Subfunduszu (a tym samym wartość jednostki uczestnictwa) może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfela inwestycyjnego i stosowane techniki zarządzania.
Dane podane w materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej. Nie mogą stanowić wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych.
Wszelkie informacje zawarte w niniejszym materiale pochodzą ze źródeł własnych TFI PZU SA lub źródeł zewnętrznych uznanych przez TFI PZU SA za wiarygodne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. TFI PZU SA nie może zagwarantować poprawności i kompletności informacji zawartych w niniejszym materiale i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku jego wykorzystania niezgodnie z jej przeznaczeniem. TFI PZU SA nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne osób, które zapoznały się z niniejszym materiałem. Wszelkie opinie i oceny wyrażane w niniejszym materiale są opiniami i ocenami TFI PZU SA lub jej doradców będącymi wyrazem ich najlepszej wiedzy popartej informacjami z kompetentnych rynkowych źródeł, obowiązującymi w chwili jej sporządzania. Mogą one podlegać zmianie w każdym momencie, bez uprzedniego powiadomienia. TFI PZU SA zastrzega, że dane zamieszczone w niniejszym materiale mogą być nieaktualne, dlatego w przypadku zamiaru podjęcia decyzji inwestycyjnych zalecamy kontakt z TFI PZU SA, celem uzyskania aktualnych informacji.
Wskazywane w materiałach wartości mają walor historyczny i nie stanowią podstawy do przewidywania i szacunków przyszłych wartości oraz nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, a inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na rynkach, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp.
Prawa autorskie do niniejszego materiału przysługują TFI PZU SA z siedzibą w Warszawie. Żadna z części tego materiału nie może być kopiowana lub przekazywana nieupoważnionym osobom. Materiał ten nie może być odtwarzany lub przetrzymywany w jakimkolwiek systemie odtwórczym: elektronicznym, magnetycznym lub innym. Wykorzystywanie jej przez osoby nieupoważnione lub działające niezgodnie z powyższymi zastrzeżeniami bez pisemnej zgody Towarzystwa lub w inny sposób naruszający przepisy prawa autorskiego może być powodem wystąpienia z odpowiednimi roszczeniami.
Jeżeli w treści niniejszego materiału nie wskazano inaczej, źródłem danych są obliczenia własne TFI PZU SA.
TFI PZU SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000019102, NIP 527-22-28-027, kapitał zakładowy: 15 013 000 zł wpłacony w całości, Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa, in.pzu.pl