29 maja 2024

AI znów ciągnie indeksy, a obligacje łapią równowagę

Tygodniowy komentarz ekspertów TFI PZU 29.05.2024 r.

Komentarz do pobrania w wersji pdf

GOSPODARKA

Polska gospodarka nabiera przyspieszenia

Kwietniowe odczyty o aktywności wskazują na to, że polska gospodarka wchodzi na wyższe obroty. Pewnym zaskoczeniem – wobec lepszych nastrojów gospodarstw domowych oraz wzrostu realnej dynamiki wynagrodzeń – jest wzrost sprzedaży detalicznej o 4,1% r/r (w cenach stałych) w porównaniu z 6,1% r/r w marcu. Okazuje się, że pomimo przyrostu dochodów gospodarstwa domowe są ostrożne w dysponowaniu nimi, a jednocześnie starają się odbudowywać oszczędności. Lepiej wypadła produkcja przemysłowa, która po odsezonowaniu zanotowała wzrost o 7,0% m/m (największy miesięczny wzrost od końca 2000 r.), a produkcja budowlana spadła mniej niż oczekiwano.

Kwietniowe dane wzmacniają nasze oczekiwania, że w II kw. 2024 r. dynamika wzrostu PKB w Polsce przyspieszy do ponad 3% r/r.

 

OBLIGACJE

Polski rynek obligacji łapie równowagę

W końcówce maja na rynku obligacji w Polsce doświadczyliśmy pewnej nerwowości. Przyczynkiem okazała się większa niż w pierwszych miesiącach br. podaż obligacji na rynku pierwotnym. Na zeszłotygodniowej aukcji Ministerstwo Finansów sprzedało papiery o wartości aż 10 mld zł, tj. powyżej wysokiej tegorocznej średniej, ale popyt ze strony inwestorów tylko nieznacznie przekroczył wartość uplasowanych obligacji (wskaźnik bid-to-cover wyniósł 1,15). Na dodatek cena zapłacona za papiery 5-letnie okazała się wyższa od rynkowej, a w dogrywce resort zdołał uplasować zaledwie 300 mln zł, podczas gdy wcześniej bywało to nawet 20% wartości głównej aukcji. Na to nałożył się negatywny impuls z niektórych rynków CEE (Czech i Węgier), który jednak szybko wygasł.

Po wtorkowym przetargu zamiany obligacji wygląda jednak na to, że sytuacja zaczyna się stabilizować. Po maju stopień sfinansowania potrzeb pożyczkowych Polski na 2024 r. powinien wynieść ok. 70%, co w dalszej części roku zmniejszy presję podażową. Do tego rentowności polskich obligacji – w tym długoterminowych – są na jeszcze atrakcyjniejszych niż niedawno poziomach. W świetle tych faktów oraz biorąc pod uwagę, że otoczenie makro istotnie się nie zmieniło, w dłuższym horyzoncie perspektywy krajowych obligacji w dalszym ciągu oceniamy pozytywnie. W krótszym okresie na nastroje inwestorów może rzutować decyzja Europejskiego Banku Centralnego ws. stóp procentowych, którą poznamy już w przyszłym tygodniu.

 

AKCJE

Rekord na Nasdaq zasilony przez sztuczną inteligencję

W tym tygodniu technologiczny indeks Nasdaq Composite po raz pierwszy przebił poziom 17 000 punktów. To w większości zasługa jednej spółki, Nvidii, która zaliczyła kolejny rajd po świetnych wynikach i zapowiedzi Elona Muska (współzałożyciela m.in. Tesli), że technologia producenta chipów zostanie zastosowana w superkomputerze rozwijanym przez jego startup xAI. W rezultacie wartość Nvidii wzrosła do ok. 2,7 biliona dolarów – to więcej niż wynosi rynkowa kapitalizacja wszystkich spółek notowanych na niemieckiej giełdzie. Dzięki świetnej dyspozycji spółek z sektora technologicznego także główny amerykański indeks utrzymał się na historycznych szczytach. Pomimo wąskiej hossy obserwowanej w ostatnich dniach i schłodzenia nastrojów na szerokim rynku w USA pozytywnie należy ocenić fakt, że w I kw. 2024 r. spółki z S&P 500 zaprezentowały wyniki lepsze od rynkowego konsensusu.

 

Kalendarium inwestora: Strefa euro: inflacja w maju – dane wstępne (31.05), USA: inflacja PCE core w kwietniu (31.05), Strefa euro: decyzja ws. stóp procentowych (6.06).

 

Źródło: opracowanie własne TFI PZU, dane Bloomberg na 28.05.2024 r. YTD – od początku roku.

 

 

NOTA PRAWNA

Jest to informacja reklamowa. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z prospektem informacyjnym oraz dokumentami zawierającymi kluczowe informacje (KID).
Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym. Fundusze inwestycyjne zarządzane przez TFI PZU SA ani TFI PZU SA nie gwarantują, że zrealizujesz założony cel inwestycyjny lub uzyskasz określony wynik inwestycyjny. Należy liczyć się z możliwością utraty wpłaconych środków. Wyniki inwestycyjne, które Fundusz osiągnął w przeszłości, nie są gwarancją ani obietnicą, że Fundusz osiągnie określone wyniki w przyszłości.
Informacje o Funduszu oraz szczegółowy opis czynników ryzyka znajdziesz w prospekcie informacyjnym na pzu.pl. KID dostępne są w miejscach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa i na pzu.pl. Prospekt i KID są w języku polskim.
Inwestycja wiąże się z nabyciem jednostek uczestnictwa Funduszu, a nie aktywów będących jego własnością. Wartość aktywów netto Subfunduszu (a tym samym wartość jednostki uczestnictwa) może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfela inwestycyjnego i stosowane techniki zarządzania.
Dane podane w materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej. Nie mogą stanowić wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych.
Wszelkie informacje zawarte w niniejszym materiale pochodzą ze źródeł własnych TFI PZU SA lub źródeł zewnętrznych uznanych przez TFI PZU SA za wiarygodne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. TFI PZU SA nie może zagwarantować poprawności i kompletności informacji zawartych w niniejszym materiale i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku jego wykorzystania niezgodnie z jej przeznaczeniem. TFI PZU SA nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne osób, które zapoznały się z niniejszym materiałem. Wszelkie opinie i oceny wyrażane w niniejszym materiale są opiniami i ocenami TFI PZU SA lub jej doradców będącymi wyrazem ich najlepszej wiedzy popartej informacjami z kompetentnych rynkowych źródeł, obowiązującymi w chwili jej sporządzania. Mogą one podlegać zmianie w każdym momencie, bez uprzedniego powiadomienia. TFI PZU SA zastrzega, że dane zamieszczone w niniejszym materiale mogą być nieaktualne, dlatego w przypadku zamiaru podjęcia decyzji inwestycyjnych zalecamy kontakt z TFI PZU SA, celem uzyskania aktualnych informacji.
Wskazywane w materiałach wartości mają walor historyczny i nie stanowią podstawy do przewidywania i szacunków przyszłych wartości oraz nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, a inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na rynkach, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp.
Prawa autorskie do niniejszego materiału przysługują TFI PZU SA z siedzibą w Warszawie. Żadna z części tego materiału nie może być kopiowana lub przekazywana nieupoważnionym osobom. Materiał ten nie może być odtwarzany lub przetrzymywany w jakimkolwiek systemie odtwórczym: elektronicznym, magnetycznym lub innym. Wykorzystywanie jej przez osoby nieupoważnione lub działające niezgodnie z powyższymi zastrzeżeniami bez pisemnej zgody Towarzystwa lub w inny sposób naruszający przepisy prawa autorskiego może być powodem wystąpienia z odpowiednimi roszczeniami.
Jeżeli w treści niniejszego materiału nie wskazano inaczej, źródłem danych są obliczenia własne TFI PZU SA.
TFI PZU SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000019102, NIP 527-22-28-027, kapitał zakładowy: 15 013 000 zł wpłacony w całości, Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa, in.pzu.pl