14 sierpnia 2023

Komentarz rynkowy za lipiec 2023

Rynki kontynuowały w lipcu wzrostową passę. Pozytywnie wyróżniały się aktywa gospodarek wschodzących, w tym polskie. Na rynkach rozwiniętych kontynuacja podwyżek stóp procentowych przełożyła się na mniejszą skalę zyskóww, a w przypadku długoterminowych obligacji nawet na wzrost rentowności i spadek wycen.

Giełdy nadal w trendzie wzrostowym

Inwestorzy pod wpływem wakacyjnych nastrojów ograniczyli swoją aktywność, a niewielka liczba nowych impulsów przyczyniła się do podtrzymania dotychczasowego trendu wzrostowego. Solidarnie zyskiwała zdecydowana większość indeksów zarówno na rynkach rozwiniętych (MSCI World NTR +3,36%), jak i wschodzących (MSCI EM NTR +6,22%). Na tych pierwszych, spółki amerykańskie po raz kolejny okazały się mocniejsze niż europejskie (MSCI USA NTR +3,41% vs. MSCI Europe NTR +1,49%). Po raz kolejny największym wsparciem dla rosnących giełd były spółki technologiczne o dużej kapitalizacji, publikujące w dużej mierze lepsze od oczekiwań raporty kwartalne (m.in. Alphabet, Meta). Nieco gorzej niż oczekiwań wypadł Microsoft – pomimo że ogólny wynik przebił rynkowy konsensus, analityków rozczarowało spowolnienie wzrostu przychodów segmentu usług w chmurze. W rezultacie akcje spółki zanotowały pierwszy w tym roku miesięczny spadek notowań (-1,36%). Patrząc sektorowo, drugi miesiąc z rzędu obserwowano silne zyski spółek surowcowych (MSCI Commodity Producers NTR +6,07%), co pozwoliło powrócić temu indeksowi do zysków od początku roku (+2,20%). Przyczyniło się do tego zwłaszcza umocnienie wycen spółek paliwowych pod wpływem największego od stycznia 2022 r. wzrostu cen ropy (Brent +15,80%, do 81,80 USD za baryłkę). Silne były również spółki wydobywające złoto (MSCI Gold Miners NTR +4,34%) dzięki zwyżkom cen tego metalu szlachetnego (+2,38%, do 1 965 USD za uncję).

Polski rynek akcji po raz kolejny wykazał relatywną moc do globalnych rynków. Istotnie rósł indeks największych spółek (WIG20 TR +7,22%, od początku roku +23,41%), jak również średnie spółki (mWIG40 TR +11,31%, YTD +32,02%). Wyróżniał się też sektor energetyczny (WIG Energia +19,43%) dzięki złożonej przez Skarb Państwa propozycji odkupienia aktywów węglowych PGE, Tauron, Energa i Enea w celu późniejszego przekazania ich do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). Dzięki temu spółki będą mogły się skupić na inwestycjach w OZE i zyskają bardziej korzystny wizerunek wśród inwestorów. Ponownie silny był też sektor bankowy (WIG Banki +10,83%). Wspomniane wcześniej wzrosty na giełdach rynków wschodzących były wspierane przez chińskie indeksy (MSCI China +10,76%) zyskujące dzięki zapowiedziom o nadchodzącym dalszym wsparciu gospodarki, w tym sektora nieruchomości i konsumentów.

Średni spółki nabierają rozpędu

Źródło: Opracowanie własne TFI PZU, dane Bloomberg.

Sprawdź fundusz inPZU Akcje Polskie

 

Rynki wyceniają coraz większą liczbę obniżek stóp w Polsce

Na rynku długu sytuacja nie uległa zasadniczej zmianie od poprzedniego miesiąca. Na rynkach wschodzących, gdzie inwestorzy wyglądają już łagodzenia polityki pieniężnej, dług kontynuował umocnienie. W krajach rozwiniętych, gdzie brak pewności co do skali pozostałych podwyżek stóp procentowych, rentowności obligacji znajdowały się pod presją. W Polsce narastały oczekiwania na obniżki stóp procentowych – kwotowania kontraktów FRA spadły zależnie od zapadalności nawet o ok. 60 pb., dyskontując spadek stóp na przestrzeni dwóch lat poniżej 4%. Konsekwentnie obniżyła się też dochodowość obligacji skarbowych – 2-letnich o 44 pb., do 5,34%, a 10-letnich o 35 pb., do 5,42%. Indeks polskiego długu wzrósł w lipcu o 1,72%, powiększając tegoroczne zyski do 9,05%. Indeks krótkoterminowych obligacji (o zapadalności od 1 do 3 lat) prowadzony przez GPW Benchmark zyskał 1,08% (YTD +5,65%). Rada Polityki Pieniężnej ponownie zdecydowała o utrzymaniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie (stopa referencyjna 6,75%). Nowe projekcje gospodarcze nie przyniosły istotnych zmian względem tych z marca – niższa jest prognoza inflacji w 2024 r. (5,2% vs. 5,7%), wzrost PKB ma być niższy w 2023 r. (0,6% vs. 0,9%), a wyższy w 2024 r. (2,4% vs. 2,1%). W komunikacie Rada oceniła, że silne zacieśnienie polityki pieniężnej NBP prowadzi do obniżania się inflacji w kierunku celu. Prezes A. Glapiński ogłosił zakończenie cyklu podwyżek stóp. Jego zdaniem pierwsza obniżka może mieć miejsce jeszcze w tym roku, ale działania takie będą ostrożne i stopniowe, a oczekiwania rynkowe są przesadzone. Dane napływające z gospodarki potwierdzają, że warunki rozpoczęcia cyklu obniżek postawione przez prezesa (m.in. jednocyfrowa inflacja) są coraz bliższe spełnienia. Inflacja konsumencka CPI w lipcu wyniosła 10,8% r/r, po spadku z 11,5% w czerwcu i okazała się niższa od oczekiwań (11,0%). Miesiąc do miesiąca odnotowano pierwszy od lutego 2022 r. spadek cen ( 0,2%).

Polskie obligacje w lipcu powiększyły tegoroczne zyski

Źródło: Opracowanie własne TFI PZU, dane Bloomberg.

Banki centralne w głównych gospodarkach krajów rozwiniętych poprzez dalsze zacieśnianie polityki pieniężnej nie dawały obligacjom przestrzeni do większego umocnienia. W USA Rezerwa Federalna, po braku zmian w czerwcu, na lipcowym posiedzeniu podniosła przedział stóp procentowych Fed Funds o 25 pb., do 5,25-5,50%. Komunikat po posiedzeniu zawierał jedynie kosmetyczne zmiany. Na konferencji prezesa J. Powella podkreślane było, że decyzja na wrześniowym posiedzeniu będzie zależeć od napływających danych. Zdaniem prezesa w tym roku nie są możliwe obniżki stóp, natomiast wielu członków Komitetu bierze pod uwagę taki ruch w przyszłym roku. J. Powell oczekuje miękkiego lądowania gospodarki, a ekonomiści Fed już nie prognozują recesji. Prezes przyznał, że obecna polityka pieniężna jest restrykcyjna, a realne stopy procentowe istotnie wzrosły.

EBC podwyższył stopy po raz dziewiąty z rzędu – stopa depozytowa wynosi już 3,75%. Posiedzenie zostało odebrane jako relatywnie gołębie ze względu na zmianę komunikatu sugerującą możliwość braku dalszych podwyżek stóp. Podobnie, jak w przypadku Fed, prezes C. Lagarde oznajmiła, że decyzja na wrześniowym posiedzeniu EBC będzie zależna od napływających danych. Zdaniem prezes, krótkoterminowe perspektywy gospodarcze uległy pogorszeniu, a dotychczasowe podwyżki stóp mają silne przełożenie na gospodarkę.

Na koniec lipca oczekiwania co do przyszłego poziomu stóp zawarte w cenach instrumentów pochodnych nie zmieniły się znacząco i wskazywały, że inwestorzy nie dyskontowali kolejnej pełnej podwyżki stóp ani w USA, ani w strefie euro. Również rentowności krótkoterminowego długu były relatywnie stabilne, ale rosły rentowności dla dłuższych zapadalności, co prowadziło do zmniejszenia odwrócenia krzywych dochodowości. Wpływ na rynki miała zaskakująca decyzja Banku Japonii o wprowadzeniu większej elastyczności w programie kontroli krzywej dochodowości. Postanowiono, że przedział wahań +/0,5 pkt. proc. wokół celu 0% nie będą już ścisłymi ograniczeniami, ale punktem odniesienia. Łączne zmiany na rynku przełożyły się na nieznaczny spadek indeksu obligacji rynków rozwiniętych, o 0,39%. Na tym tle pozytywnie wyróżniały się rynki wschodzące, których indeks zyskał 1,91%.

 

Sprawdź fundusze obligacji inPZU

 

Wyniki indeksów rynkowych w poszczególnych horyzontach czasowych

 

Sprawdź wszystkie fundusze inpzu

 

Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa funduszu inPZU SFIO („Fundusz”) towarzyszą również ryzyka, w tym ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, ryzyko wystąpienia okoliczności, na które uczestnik Funduszu nie ma wpływu, np. likwidacja Funduszu (subfunduszu), a także ryzyko inflacji, ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych oraz ryzyko operacyjne. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe (w tym ryzyko rozliczenia), ryzyko związane z zawieraniem kontraktów pochodnych, ryzyko koncentracji oraz ryzyko utraty płynności. Ponadto dla konkretnych subfunduszy mogą występować specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych subfunduszy.

Aby prawidłowo ocenić ryzyka wynikające z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa Funduszu, prosimy o zapoznanie się z polityką inwestycyjną, opisem ryzyk oraz opisem profilu inwestora, zawartymi w prospekcie informacyjnym Funduszu lub dokumentach zawierających kluczowe informacje (KID) W szczególności prosimy o zapoznanie się z rekomendacjami dotyczącymi minimalnego okresu inwestycji oraz profilem ryzyka i zysku zawartym w dokumencie KID.

Dla każdego subfunduszu określona została grupa docelowa, czyli grupa nabywców jednostek uczestnictwa, z których potrzebami, cechami lub celami te jednostki uczestnictwa są zgodne. W serwisie inPZU przeprowadzana jest ankieta w celu zbadania, czy fundusze inwestycyjne są dla klienta odpowiednią inwestycją oraz określany jest rynek docelowy wybranych funduszy.

 

 

NOTA PRAWNA
Jest to informacja reklamowa. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z prospektem informacyjnym oraz dokumentami zawierającymi kluczowe informacje (KID). Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym. Fundusze inwestycyjne zarządzane przez TFI PZU SA ani TFI PZU SA nie gwarantują, że zrealizujesz założony cel inwestycyjny lub uzyskasz określony wynik inwestycyjny. Należy liczyć się z możliwością utraty wpłaconych środków. Wyniki inwestycyjne, które Fundusz osiągnął w przeszłości, nie są gwarancją ani obietnicą, że Fundusz osiągnie określone wyniki w przyszłości. Informacje o Funduszu oraz szczegółowy opis czynników ryzyka znajdziesz w prospekcie informacyjnym na pzu.pl. KID dostępne są w miejscach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa i na pzu.pl. Prospekt i KID są w języku polskim. Inwestycja wiąże się z nabyciem jednostek uczestnictwa Funduszu, a nie aktywów będących jego własnością. Dane podane w materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej. Nie mogą stanowić wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych. Wszelkie informacje zawarte w niniejszym materiale pochodzą ze źródeł własnych TFI PZU SA lub źródeł zewnętrznych uznanych przez TFI PZU SA za wiarygodne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. TFI PZU SA nie może zagwarantować poprawności i kompletności informacji zawartych w niniejszym materiale i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku jego wykorzystania niezgodnie z jej przeznaczeniem. TFI PZU SA nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne osób, które zapoznały się z niniejszym materiałem. Wszelkie opinie i oceny wyrażane w niniejszym materiale są opiniami i ocenami TFI PZU SA lub jej doradców będącymi wyrazem ich najlepszej wiedzy popartej informacjami z kompetentnych rynkowych źródeł, obowiązującymi w chwili jej sporządzania. Mogą one podlegać zmianie w każdym momencie, bez uprzedniego powiadomienia. TFI PZU SA zastrzega, że dane zamieszczone w niniejszym materiale mogą być nieaktualne, dlatego w przypadku zamiaru podjęcia decyzji inwestycyjnych zalecamy kontakt z TFI PZU SA, celem uzyskania aktualnych informacji. Wskazywane w materiałach wartości mają walor historyczny i nie stanowią podstawy do przewidywania i szacunków przyszłych wartości oraz nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, a inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na rynkach, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp.
Prawa autorskie do niniejszego materiału przysługują TFI PZU SA. Żadna z części tego materiału nie może być kopiowana lub przekazywana nieupoważnionym osobom. Materiał ten nie może być odtwarzany lub przetrzymywany w jakimkolwiek systemie odtwórczym: elektronicznym, magnetycznym lub innym. Wykorzystywanie go przez osoby nieupoważnione lub działające niezgodnie z powyższymi zastrzeżeniami bez pisemnej zgody TFI PZU SA lub w inny sposób naruszający przepisy prawa autorskiego może być powodem wystąpienia z odpowiednimi roszczeniami.
Jeżeli w treści niniejszego materiału nie wskazano inaczej, źródłem danych są obliczenia własne TFI PZU SA.
TFI PZU SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000019102, NIP 527-22-28-027, kapitał zakładowy: 15 013 000 zł wpłacony w całości, Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa, pzu.pl