TFI PZU informuje, że od 19 października 2022 r. zaprzestaje zawierania umów Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE TFI PZU), z zachowaniem obsługi posprzedażowej produktów w Oddziałach PZU.

 

IKE PZU Życie / IKE TFI PZU

Indywidualne konto emerytalne

Możesz już dzisiaj zatroszczyć się o swój standard życia po przejściu na emeryturę. Masz szansę uzyskania wyższej emerytury bez podatku od zysków kapitałowych.

Dla kogo

Indywidualne konto emerytalne to propozycja dla każdego, kto ukończył 16 lat.

Co możesz zyskać

Oszczędzasz dodatkowe środki na emeryturę

Prosty sposób oszczędzania i zarządzania swoim kontem.

Decydujesz kiedy wypłacasz pieniądze

W dowolnym momencie możesz wypłacić wszystkie pieniądze lub ich część.

Nie płacisz podatku

Wypłata z rachunku IKE jest wolna od podatku od zysków kapitałowych.

Zabezpieczasz bliskich

Jeśli Cię zabraknie, bliscy otrzymają pieniądze bez podatku od spadków i darowizn oraz podatku od zysków kapitałowych.

Jak działa IKE

Jakie IKE możesz wybrać

W PZU masz do wyboru dwa indywidualne konta emerytalne.

 • IKE w PZU Życie – w formie ubezpieczenia na życie – inwestujesz w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe.
 • IKE w TFI PZU – w formie inwestycyjnej – inwestujesz w fundusze inwestycyjne.

Ile możesz wpłacić

 • To Ty decydujesz, ile i jak często wpłacasz na IKE. Możesz to robić regularnie, np.: miesięcznie, kwartalnie, półrocznie, rocznie, lub kiedy chcesz.
 • Pierwsza wpłata to minimum 100 zł.
 • Jeśli przenosisz pieniądze z PPE lub z innego IKE, minimalna wpłata wynosi 50 zł.
 • W 2023 roku możesz wpłacić maks. 20 805 zł – jest to limit ustawowy. Oznacza on, że w roku kalendarzowym suma wpłat nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 3-krotności prognozowanego, przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia. Nadpłata wpłynie na Twój rachunek dodatkowy.

Kiedy możesz wypłacić pieniądze

W każdej chwili możesz wypłacić wszystkie Twoje oszczędności lub ich część.

Pamiętaj jednak, że w niektórych sytuacjach, zapłacisz podatek od zysków kapitałowych oraz opłatę dodatkową, czyli 10% wartości rachunku IKE (nie mniej niż 50 zł). Pobieramy ją tylko wtedy, jeśli w pierwszym roku umowy:

 • wypowiesz umowę,
 • wypłacisz pieniądze z IKE (czyli dokonasz wypłaty),
 • przeniesiesz pieniądze na IKE w innej instytucji albo do pracowniczego programu emerytalnego (czyli dokonasz wypłaty transferowej).

Szczegółowe informacje znajdziesz w sekcji Dokumenty do pobrania.

Jak lokujemy pieniądze

Możesz wybrać jeden z dwóch modeli/programów inwestowania:

 • Indywidualny – to Ty decydujesz, jak lokujesz pieniądze. Masz do wyboru fundusze o zróżnicowanej polityce inwestycyjnej.

PZU Obligacji Krótkoterminowych

PZU Papierów Dłużnych POLONEZ

PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK

PZU Zrównoważony

PZU Akcji KRAKOWIAK

PZU Aktywny Globalny (poprzednio PZU Aktywny Akcji Globalnych)

 • Rekomendowany – w tym programie nie musisz podejmować decyzji inwestycyjnych. Decyzje te podejmują nasi specjaliści.

Twoje pieniądze inwestujemy w zależności od Twojego wieku – w bardziej lub mniej bezpieczne fundusze. 

Sprawdź szczegóły

 

TFI PZU oferuje także IKE oparte na funduszach inPZU. Sprawdź szczegóły.

Jak dziedziczone są oszczędności

Pieniądze, które wpłacisz na IKE są Twoją własnością. Gdyby Cię zabrakło, otrzymają je np. osoby, które wskażesz w umowie. Nie muszą być członkami rodziny. Osoby te nie zapłacą podatku od:

 • spadków i darowizn,
 • zysków kapitałowych.

Podatku od zysków kapitałowych nie zapłacisz przy wypłacie pieniędzy z rachunku IKE, natomiast podatek naliczymy i potrącimy przy wypłacie z rachunku dodatkowego.

Jakie opłaty pobieramy

IKE w PZU Życie

Opłata manipulacyjna:

Okres, w którym przekazana została składka, licząc od dnia zawarcia umowy Wysokość opłaty pobieranej od inwestycyjnej części składki zamienianej na udziały jednostkowe (stawka opłaty uwzględnia promocję, która polega na obniżeniu opłaty manipulacyjnej o 50%)
 
na rachunku IKE
na rachunku dodatkowym 
do 1 roku  1,70% 0,85% 
od 1 roku do 2 lat  1,50% 0,75% 
od 2 do 5 lat  1,25% 0,625%
od 5 do 10 lat  1,00% 0,50%
pow. 10 lat  0,50% 0,25%

 

Opłata za ochronę ubezpieczeniową – rocznie 50 zł.

Opłata dodatkowa – 10% wartości rachunku IKE, jednak nie mniej niż 50 zł. Pobieramy ją tylko wtedy, jeśli w pierwszym roku umowy:

 • wypowiesz umowę,
 • wypłacisz pieniądze z IKE (czyli dokonasz wypłaty),
 • przeniesiesz pieniądze na IKE w innej instytucji albo do pracowniczego programu emerytalnego (czyli dokonasz wypłaty transferowej).

IKE w TFI PZU

Opłata jednorazowa – 50 zł, pobierana przy pierwszej wpłacie na konto IKE. Przy wpłatach na IKE, które pochodzą z wypłaty transferowej, czyli z innego konta IKE lub PPE, nie zapłacisz opłaty jednorazowej.

Opłata dodatkowa – 10% wartości rachunku IKE, jednak nie mniej niż 50 zł. Pobieramy ją tylko wtedy, jeśli w pierwszym roku umowy:

 • wypowiesz umowę,
 • wypłacisz pieniądze z IKE (czyli dokonasz wypłaty),
 • przeniesiesz pieniądze na IKE w innej instytucji albo do pracowniczego programu emerytalnego (czyli dokonasz wypłaty transferowej).

Opłata manipulacyjna za nabycie – 0%

Opłata za zmianę sposobu inwestowania - 0%

Promocje – IKE w PZU Życie

Dla umów zawartych między 1 stycznia 2022 r. a 31 grudnia 2023 r. udzielamy 50 % zniżki na opłatę manipulacyjną do końca trwania umowy.

Ochrona ubezpieczeniowa – wsparcie dla bliskich w razie śmierci

IKE w PZU Życie jest ubezpieczeniem na życie. Oznacza to, że w razie Twojej śmierci wypłacimy Twoim bliskim nie tylko pieniądze zgromadzone na IKE, ale także dodatkowe 1000 zł.

W niektórych sytuacjach nie będzie ochrony ubezpieczeniowej lub ją ograniczymy. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia lub wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Ich listę znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Dlaczego warto

 • Konto IKE już od 16. roku życia.
 • Wypłata z rachunku IKE zwolniona z podatku od zysków kapitałowych.
 • Swobodny dostęp do pieniędzy.
 • Zarządzanie kontem przez internet.
 • Wsparcie finansowe bliskich.

Jak kupić ubezpieczenie

19 października 2022 r. Indywidualne Konto Emerytalne TFI PZU (IKE TFI PZU) zostało wycofane ze sprzedaży z zachowaniem obsługi posprzadażowej w Oddziałach PZU.

Dokumenty do pobrania
 

IKE w PZU Życie

Archiwalne

IKE w TFI PZU 

Informacje prawne i o ryzyku inwestycyjnym

Zasady funkcjonowania i formy IKE określa Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U. z 2004, Nr 116, poz. 1205 z późn. zm.).

Zobacz pełną informację prawną i o ryzyku inwestycyjnym

Informacja o ryzyku

Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa Subfunduszu towarzyszą również ryzyka, w tym ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, ryzyko wystąpienia okoliczności, na które uczestnik poszczególnych nie ma wpływu, np. likwidacja Subfunduszu, a także ryzyko inflacji, ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych oraz ryzyko operacyjne. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe (w tym ryzyko rozliczenia), ryzyko związane z zawieraniem kontraktów pochodnych, ryzyko koncentracji oraz ryzyko utraty płynności. Ponadto dla konkretnych subfunduszy mogą występować specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych subfunduszy.

Aby prawidłowo ocenić ryzyka wynikające z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa subfunduszu, prosimy o zapoznanie się z polityką inwestycyjną, opisem ryzyk oraz opisem profilu inwestora, zawartymi w statucie Funduszu lub Dokumencie zawierającym kluczowe informacje Subfunduszu/Funduszu (KID). W szczególności prosimy o zapoznanie się z rekomendacjami dotyczącymi minimalnego okresu inwestycji oraz profilem ryzyka i zysku zawartym w dokumencie KID.

Zapoznaj się z pełną treścią informacji prawnej TFI PZU i funduszy zarządzanych przez TFI PZU.