Indywidualne konto emerytalne

TFI PZU informuje, że od 19 października 2022 r. zaprzestało zawierania umów Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE TFI PZU), z zachowaniem obsługi posprzedażowej produktów w Oddziałach PZU.

Jak lokujemy pieniądze

Możesz wybrać jeden z dwóch modeli/programów inwestowania:

 • Indywidualny – to Ty decydujesz, jak lokujesz pieniądze. Masz do wyboru fundusze o zróżnicowanej polityce inwestycyjnej.

PZU Obligacji Krótkoterminowych

PZU Papierów Dłużnych POLONEZ

PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK

PZU Zrównoważony

PZU Akcji KRAKOWIAK

PZU Aktywny Globalny

 • Rekomendowany – w tym programie nie musisz podejmować decyzji inwestycyjnych. Decyzje te podejmują nasi specjaliści.

Twoje pieniądze inwestujemy w zależności od Twojego wieku – w bardziej lub mniej bezpieczne fundusze. 

Sprawdź szczegóły

 

TFI PZU oferuje także IKE oparte na funduszach inPZU. Sprawdź szczegóły.

Wpłaty i wypłaty z IKE

Ile możesz wpłacić

 • To Ty decydujesz, ile i jak często wpłacasz na IKE. Możesz to robić regularnie, np.: miesięcznie, kwartalnie, półrocznie, rocznie, lub kiedy chcesz.
 • Pierwsza wpłata to minimum 100 zł.
 • Jeśli przenosisz pieniądze z PPE lub z innego IKE, minimalna wpłata wynosi 50 zł.
 • W 2024 roku możesz wpłacić maks. 23 472 zł – jest to limit ustawowy. Oznacza on, że w roku kalendarzowym suma wpłat nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 3-krotności prognozowanego, przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia. Nadpłata wpłynie na Twój rachunek dodatkowy.

Kiedy możesz wypłacić pieniądze

W każdej chwili możesz wypłacić wszystkie Twoje oszczędności lub ich część.

Pamiętaj jednak, że w niektórych sytuacjach, zapłacisz podatek od zysków kapitałowych oraz opłatę dodatkową, czyli 10% wartości rachunku IKE (nie mniej niż 50 zł). Pobieramy ją tylko wtedy, jeśli w pierwszym roku umowy:

 • wypowiesz umowę,
 • wypłacisz pieniądze z IKE (czyli dokonasz wypłaty),
 • przeniesiesz pieniądze na IKE w innej instytucji albo do pracowniczego programu emerytalnego (czyli dokonasz wypłaty transferowej).

Szczegółowe informacje znajdziesz w sekcji Dokumenty do pobrania.

Jak dziedziczone są oszczędności

Pieniądze, które wpłacisz na IKE są Twoją własnością. Gdyby Cię zabrakło, otrzymają je np. osoby, które wskażesz w umowie. Nie muszą być członkami rodziny. Osoby te nie zapłacą podatku od:

 • spadków i darowizn,
 • zysków kapitałowych.

Podatku od zysków kapitałowych nie zapłacisz przy wypłacie pieniędzy z rachunku IKE, natomiast podatek naliczymy i potrącimy przy wypłacie z rachunku dodatkowego.

Opłaty

IKE w TFI PZU

Opłata jednorazowa – 50 zł, pobierana przy pierwszej wpłacie na konto IKE. Przy wpłatach na IKE, które pochodzą z wypłaty transferowej, czyli z innego konta IKE lub PPE, nie zapłacisz opłaty jednorazowej.

Opłata dodatkowa – 10% wartości rachunku IKE, jednak nie mniej niż 50 zł. Pobieramy ją tylko wtedy, jeśli w pierwszym roku umowy:

 • wypowiesz umowę,
 • wypłacisz pieniądze z IKE (czyli dokonasz wypłaty),
 • przeniesiesz pieniądze na IKE w innej instytucji albo do pracowniczego programu emerytalnego (czyli dokonasz wypłaty transferowej).

Opłata manipulacyjna za nabycie – 0%

Opłata za zmianę sposobu inwestowania - 0%

Informacja o ryzyku

Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa Subfunduszu towarzyszą również ryzyka, w tym ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, ryzyko wystąpienia okoliczności, na które uczestnik poszczególnych nie ma wpływu, np. likwidacja Subfunduszu, a także ryzyko inflacji, ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych oraz ryzyko operacyjne. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe (w tym ryzyko rozliczenia), ryzyko związane z zawieraniem kontraktów pochodnych, ryzyko koncentracji oraz ryzyko utraty płynności. Ponadto dla konkretnych subfunduszy mogą występować specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych subfunduszy.

Aby prawidłowo ocenić ryzyka wynikające z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa subfunduszu, prosimy o zapoznanie się z polityką inwestycyjną, opisem ryzyk oraz opisem profilu inwestora, zawartymi w statucie Funduszu lub Dokumencie zawierającym kluczowe informacje Subfunduszu/Funduszu (KID). W szczególności prosimy o zapoznanie się z rekomendacjami dotyczącymi minimalnego okresu inwestycji oraz profilem ryzyka i zysku zawartym w dokumencie KID.

Zapoznaj się z pełną treścią informacji prawnej TFI PZU i funduszy zarządzanych przez TFI PZU.