TFI PZU SA

Jak można wziąć udział w loterii?

Terminy losowań

Losowania nagród podstawowych:

W każdym terminie losujemy 2 bony zakupowe po 2000  każdy.

  • 8 sierpnia 2024 roku
  • 12 września 2024 roku
  • 10 października 2024 roku
  • 14 listopada 2024 roku
  • 12 grudnia 2024 roku
  • 14 stycznia 2025 roku
  • 19 lutego 2025 roku

Losowanie nagród dodatkowych:

W turze finałowej losujemy: 1 bon o wartości 10 000 zł i 25 bonów o wartości 500  każdy.

  • 12 marca 2025 roku

 Wybierz produkt i zacznij wygrywać

Fundusze indeksowe

Portfele modelowe

Jeśli korzystasz z pracowniczych produktów emerytalnych...

...i masz już dostęp
do serwisu inPZU

Zaloguj się

...a nie logowałeś/aś się jeszcze do serwisu inPZU, sprawdź jak to zrobić

Sprawdź

Nie pamiętasz loginu do serwisu inPZU? Zadzwoń: 22 640 05 55

Dokumenty do pobrania

Jest to informacja reklamowa.

Organizatorem Loterii Jubileuszowej jest TFI PZU SA.  Loteria trwa od 1 lipca 2024 r. do 29 kwietnia 2025 r. Czas trwania Loterii obejmuje okres reklamacyjny. Warunki Loterii są opisane w Regulaminie.

Uczestnik Loterii może wygrać więcej niż jedną nagrodę biorąc udział w więcej niż w jednej turze losowania, ale w każdej turze losowania uczestnik loterii może zostać wylosowany tylko jeden raz.

Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym inPZU SFIO, z dokumentem zawierającym kluczowe informacje (KID) oraz Regulaminem Programu IKZE/IKE w funduszu inPZU SFIO. Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym. inPZU SFIO ani TFI PZU SA nie gwarantują, że zrealizujesz założony cel inwestycyjny lub uzyskasz określony wynik inwestycyjny. Należy liczyć się z możliwością utraty wpłaconych środków. Wartość aktywów netto Subfunduszu może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Wyniki inwestycyjne, które Fundusz osiągnął w przeszłości, nie są gwarancją ani obietnicą, że Fundusz osiągnie określone wyniki w przyszłości. Informacje o Funduszu oraz szczegółowy opis czynników ryzyka znajdziesz w prospekcie informacyjnym na pzu.pl. KID dostępne są w miejscach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa i na in.pzu.pl. Prospekt i KID są w języku polskim. Inwestycja wiąże się z nabyciem jednostek uczestnictwa Funduszu, a nie aktywów będących jego własnością. Subfundusze są zarządzane pasywnie.