Jak zbudować portfel inwestycyjny?

W inwestowaniu ważna jest nie tylko możliwość osiągnięcia zysku, ale także to, żeby z inwestycją czuć się komfortowo. Jak wybrać produkty inwestycyjne, żeby te dwa warunki były spełnione?
Markery nowotworowe

Spis treści:

 

 

Określ swoją sytuację finansową

Budowę portfela rozpocznij od określenia, jakie będzie podstawowe źródło finansowania Twoich inwestycji – stałe (np. pensja, dochód z własnej działalności) czy okazjonalne (np. premia)? Ze względu na rynkową zmienność najbezpieczniejszą opcją jest regularne inwestowanie nadwyżek finansowych.

Może się jednak zdarzyć, że zamierzasz ulokować w funduszu jednorazowo większą kwotę. W takim przypadku zwróć uwagę, jaką część Twoich całkowitych oszczędności finansowych stanowi wpłacana kwota. Pamiętaj też, że jednorazowa wpłata wiąże się z większym ryzykiem zakupu funduszy inwestycyjnych po wysokich wycenach. Jeżeli niedługo po dacie nabycia przez Ciebie jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, zmieni się sytuacja na rynku, może okazać się, że początki Twojego inwestowania będą wiązały się z okresową niższą wartością inwestycji. 

 

Oceń swoją wiedzę i doświadczenie w inwestowaniu

Ilu inwestorów, tyle różnych doświadczeń z odkładaniem i pomnażaniem pieniędzy. Jedni odkładają pieniądze do szuflady albo na rachunku bankowym i dopiero stawiają swoje pierwsze kroki w inwestowaniu. Inni zetknęli się już z różnymi produktami finansowymi (np. funduszami inwestycyjnymi) albo nawet inwestują bezpośrednio na rynku (np. w akcje spółek giełdowych albo obligacje skarbowe).

Jeśli masz już pewne doświadczenie zapewne wiesz, że inwestując w fundusze o wyższym potencjale zysku, zazwyczaj ponosisz wyższe ryzyko, że rozłożenie inwestycji na kilka różnych produktów jest z reguły bezpieczniejsze niż ulokowanie wszystkich środków w jednym (tzw. dywersyfikacja) albo że fundusze akcyjne i obligacyjne z reguły cechują się zupełnie innym ryzykiem.

Wolisz ryzykownie czy bezpiecznie?

Odpowiedz na kilka pytań. Sprawdzisz w ten sposób, jakie produkty odpowiadają ryzyku, które akceptujesz. W oparciu o Twoje odpowiedzi, przedstawimy Ci propozycję optymalnego portfela produktów inwestycyjnych.

Błędy walidacji formularza

1 z 10

Proszę określić swoje wykształcenie:

2 z 10

Proszę określić swój poziom zainteresowania zagadnieniami związanymi z tematyką rynku finansowego:

3 z 10

Proszę określić swój przedział wiekowy:

4 z 10

Proszę wskazać podstawowy cel Pani/Pana inwestycji:

5 z 10

Jakie są Pani/Pana plany odnośnie terminu inwestycji w funduszu?:

6 z 10

Czy przewiduje Pani/Pan możliwość wpłat dodatkowych?:

7 z 10

Z jakich produktów i usług finansowych korzystał/a Pani/Pan w przeszłości lub korzysta Pani/Pan obecnie?:

8 z 10

Jaką część Pani/Pana oszczędności finansowych stanowi wpłacana kwota?:

9 z 10

Zakładając, że lokuje Pani/Pan 10 000 zł w fundusze inwestycyjne, jaki scenariusz jest dla Pani/Pana dopuszczalny po roku?:

10 z 10

Z jakim poziomem ryzyka według Pani/Pana wiąże się inwestycja w funduszu inwestycyjnym?:

Pokaż wynik

Udało się! Zapoznaj się z wynikami

Proponujemy dla Ciebie:

Uwaga

Zestaw pytań nie jest ankietą adekwatności ani ankietą odpowiedniości, ani określeniem rynku docelowego klienta końcowego dla funduszy i programów inwestycyjnych zarządzanych przez TFI PZU SA. Nie jest formą świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego, a prezentowany wynik nie jest efektem oceny indywidualnej sytuacji finansowej ani wiedzy lub doświadczenia osoby odpowiadającej na pytania i ma charakter wyłącznie poglądowy. Nie może być traktowany jako indywidualna, spersonalizowana rekomendacja nabycia instrumentów finansowych, nie może stanowić podstawy do podejmowania decyzji odnośnie nabycia, odkupienia lub zamiany Jednostek Uczestnictwa oraz nie zwalnia adresata z konieczności dokonania własnej oceny.

Określ swój apetyt na ryzyko

Nie ma zysku bez ryzyka – to podstawowa zasada inwestowania. Im większe ryzyko, tym większy możliwy zysk, ale też potencjalnie większa możliwa strata. Przy wyborze konkretnej strategii inwestycyjnej ważne jest to, ile planujesz na niej zarobić, a z drugiej strony – jak duże ryzyko jesteś w stanie podjąć, żebyś ze swoją inwestycją czuł się komfortowo.

Zastanów się, z jakim nastawieniem podchodzisz do inwestycji. Chcesz ochronić kapitał przed inflacją, osiągać bieżące dochody z inwestycji (być tzw. rentierem), a może zakładasz maksymalizację zysków, nawet kosztem znacznych wahań wartości inwestycji w trakcie jej trwania? Posługując się liczbami: jaki scenariusz dopuszczasz, lokując 10 000 zł w fundusze inwestycyjne w rocznym horyzoncie czasowym? Czy jest to np. 10 350 zł (zakładany niewielki zysk), a może pomiędzy 8 000 zł, a 13 000 zł (możliwy spory zysk, ale też ryzyko poniesienia straty)?

 

Horyzont inwestycyjny

Wraz z wydłużeniem czasu trwania inwestycji możesz rozważyć podjęcie większego ryzyka w celu zwiększenia szansy na wyższy zysk. Systematyczne inwestowanie określonych kwot przez dłuższy okres czasu pozwala „wygładzić” wpływ rynkowej zmienności na wartość Twojej inwestycji, tj. uśrednić cenę zakupu jednostki uczestnictwa funduszu. Z kolei przy większej jednorazowej inwestycji dłuższy horyzont inwestycyjny daje czas na odrobienie ewentualnej straty.

Określenie planowanego okresu inwestowania jest pomocne przy wyborze konkretnego funduszu inwestycyjnego - każdy z nich ma określony rekomendowany okres utrzymywania środków.

Dostosowanie się struktury portfela do horyzontu inwestycyjnego, to także jedna z podstawowych zasad działania funduszy cyklu życia, które skład aktywów dostosowują do wieku uczestnika. Można z nich skorzystać oszczędzając na emeryturę w ramach IKE lub IKZE. Są wykorzystywane w pracowniczych planach kapitałowych czyli PPK pod nazwą fundusze zdefiniowanej daty.