PZU Medyczny

Typ funduszu:FIO
Rating Analizy Online
PZU FIO Parasolowy

Inwestycje w akcje spółek sektora energii, medycyny i ekologii. Subfundusz o średnim ryzyku inwestycyjnym – zalecany na min. 5 lat

Profil funduszu

Poziom ryzyka

             

średnie

Oczekiwany zysk

     

wysoki

Dla kogo ten fundusz?

Ten fundusz jest rekomendowany dla:
odważnych inwestorów

W co lokuje ten fundusz?

 • instrumenty rynku pieniężnego, depozyty bankowe oraz dłużne papiery wartościowe – maks. 50% wartości aktywów netto,
 • udziałowe papiery wartościowe (akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe spółek) – min. 50% wartości aktywów netto.

Dla osób, które:

 • poszukują atrakcyjnej formy inwestowania,
 • chcą wykorzystać potencjał sektora medycznego,
 • oczekują ponadprzeciętnych zysków z inwestycji w długim terminie, 
 • akceptują średnie ryzyko inwestycyjne.

Inwestujemy w akcje spółek, których działalność związana jest z branżą:

 • ochrony zdrowia - spółki farmaceutyczne i biotechnologiczne, w tym producenci i dystrybutorzy leków innowacyjnych, zamienników leków i tych wydawanych bez recepty; producenci sprzętu medycznego, spółki diagnostyczne i sprzętu medycznego, świadczeniodawcy usług medycznych, spółki zajmujące się finansowaniem sektora ochrony zdrowia

Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej subfunduszu znajdziesz w statucie funduszu PZU FIO Parasolowy.

Wartość aktywów netto Subfunduszu może charakteryzować się dużą zmiennością ze względu na fakt, iż Subfundusz lokuje znaczną część aktywów w akcje spółek, w tym denominowane w walutach obcych.

Wartość jednostki:86,61PLN27.09.2023
Zmiana:73,12%20.12.2007

Kategoria jednostki:

Filtry
Okres:Od początku1M2M3M6M12M36M
Historyczna stopa zwrotu
1 dzień0,46%
1 miesiąc2,58%
6 miesięcy3,13%
1 rok14,59%
Od początku73,12%

Pozostałe informacje

Minimalna pierwsza wpłata100 PLN
Minimalna kolejna wpłata100 PLN
Koszty zarządzania2,0%
Minimalny okres inwestowania5 lat
Benchmarkportfel składający się w 90% z indeksu MSCI World Health Care i w 10% ze stawki WIBID 1M
Kategoria jednostkiA, A1, B, C, D, E, F, J, L, U
Początek działania funduszu20.12.2007 r.
Od pierwszej wyceny73,12%

Dlaczego warto zainwestować w fundusz?

 • Możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków z inwestycji
 • Podział lokowanych pieniędzy pomiędzy papiery wartościowe – bezpieczne i o dużym ryzyku inwestycyjnym
 • Inwestycje w sektory energetyczny, medyczny i ekologiczny

Jak przystąpić do funduszu?

 1. Oferta
  Zapoznaj się z ofertą funduszy inwestycyjnych
 2. Kontakt z dystrybutorem PZU
  Skontaktuj się z wybranym dystrybutorem funduszy i produktów TFI
 3. Zlecenie
  Dystrybutor przyjmie od Ciebie zlecenie nabycia i dopełni wszelkich formalności
 4. Przelew
  Wpłać pieniądze na rachunek, aby kupić jednostki funduszu wskazanego na zleceniu

Pytania i odpowiedzi

Pokaż więcejZwiń

Zapoznaj się z dokumentami funduszu
Znajdziesz w nich:

 • Prospekt informacyjny funduszu

 • karty subfunduszy

 • Dokumenty zawierające kluczowe informacje i komunikaty o ich zmianach
 • komunikaty o zmianach Prospektu funduszu

 • komunikaty o zmianach Statutu funduszu

 • Sprawozdania Finansowe funduszu

Dokumenty do pobrania

Zapoznaj się z materiałami informacyjnymi TFI PZU. Znajdziesz tam  karty funduszy, komentarze rynkowe i biuletyny informacyjne, statystykę portfela funduszy.

Materiały Informacyjne TFI PZU

Informacja o ryzyku

Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa Subfunduszu towarzyszą również ryzyka, w tym ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, ryzyko wystąpienia okoliczności, na które uczestnik poszczególnych nie ma wpływu, np. likwidacja Subfunduszu, a także ryzyko inflacji, ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych oraz ryzyko operacyjne. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe (w tym ryzyko rozliczenia), ryzyko związane z zawieraniem kontraktów pochodnych, ryzyko koncentracji oraz ryzyko utraty płynności. Ponadto dla konkretnych subfunduszy mogą występować specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych subfunduszy.

Aby prawidłowo ocenić ryzyka wynikające z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa subfunduszu, prosimy o zapoznanie się z polityką inwestycyjną, opisem ryzyk oraz opisem profilu inwestora, zawartymi w statucie Funduszu lub Dokumencie zawierającym kluczowe informacje Subfunduszu/Funduszu (KID). W szczególności prosimy o zapoznanie się z rekomendacjami dotyczącymi minimalnego okresu inwestycji oraz profilem ryzyka i zysku zawartym w dokumencie KID.

Zapoznaj się z pełną treścią informacji prawnej TFI PZU i funduszy zarządzanych przez TFI PZU.

 

NOTA PRAWNA

Informacje zawarte na stronie internetowej mogą zawierać treści reklamowe i nie mogą stanowić wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z prospektem informacyjnym oraz dokumentem zawierającym kluczowe informacje. Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym. Fundusze ani TFI PZU SA nie gwarantują, że zrealizujesz założony cel inwestycyjny lub uzyskasz określony wynik inwestycyjny. Należy liczyć się z możliwością utraty wpłaconych środków. Wyniki inwestycyjne, które Fundusz osiągnął w przeszłości, nie są gwarancją ani obietnicą, że Fundusz osiągnie określone wyniki w przyszłości. Fundusze i subfundusze są zarządzane aktywnie. Pełną informację prawną znajdziesz tutaj.