TFI PZU informuje, że w dniu 1 kwietnia 2022 r. zmieniła się nazwa Subfunduszu PZU Aktywny Akcji Globalnych na  PZU Aktywny Globalny (PZU FIO Parasolowy).

 

PZU Aktywny Globalny

Typ funduszu:FIO
Rating Analizy Online
PZU FIO Parasolowy

Inwestycje na największych giełdach światowych- amerykańskich i europejskich. Subfundusz o średnio niskim ryzyku inwestycyjnym – zalecany na min 3 lata

Profil funduszu

Poziom ryzyka

             

średnio niskie

Oczekiwany zysk

     

średni

Dla kogo ten fundusz?

Ten fundusz jest rekomendowany dla:
umiarkowanych inwestorów

W co lokuje ten fundusz?

 • akcje, kwity depozytowe i prawa do akcji (udziałowe papiery wartościowe) płynnych spółek światowych – maks. 60% wartości aktywów netto
 • Dłużne papiery wartościowe – maks. 100% wartości aktywów netto
 • Jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych – maks. 50% wartości aktywów netto

Dla osób, które:

 • poszukują inwestycji w najbardziej płynne spółki światowe
 • dążą do zróżnicowania swoich inwestycji
 • oczekują ponadprzeciętnych zysków z inwestycji w długim terminie
 • potrafią zaakceptować średnio niskie ryzyko inwestycyjne

Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej subfunduszu znajdziesz w statucie funduszu PZU FIO Parasolowy.

Z lokowaniem pieniędzy w fundusze/subfundusze akcji wiąże się ryzyko inwestycyjne, jednakże również możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków w dłuższym okresie.

Wartość aktywów netto Subfunduszu może charakteryzować się dużą zmiennością ze względu na fakt, iż Subfundusz lokuje aktywa głównie w akcje.

Pozostałe informacje

Wartość jednostki:83,40PLN27.09.2023
Zmiana:66,50%28.11.2005

Kategoria jednostki:

Filtry
Okres:Od początku1M2M3M6M12M36M
Historyczna stopa zwrotu
1 dzień0,02%
1 miesiąc1,37%
6 miesięcy5,14%
1 rok21,34%
Od początku66,50%
Minimalna pierwsza wpłata100 PLN
Minimalna kolejna wpłata100 PLN
Koszty zarządzania2,0%
Minimalny okres inwestowania3 lata
BenchmarkPortfel składający się w 30% z indeksu MSCI World Net TR oraz w 70% ze stawki WIBOR 6M
Kategoria jednostkiA, A1, B, C, D, E, F, G, I, IKE, J, L, P, S, T, U, W
Początek działania funduszu28.11.2005 r.
Od pierwszej wyceny66,50%

Dlaczego warto zainwestować w fundusz?

 • aktywne zarządzanie alokacją od 0% do 100%
 • możliwość ograniczania ryzyka rynkowego
 • inwestycje głównie w segmencie dużych i płynnych spółek
 • optymalna koncentracja na jednej spółce: w przedziale 1-5% aktywów
 • zakładana liczba spółek przy 100% alokacji w akcje: 40-50

Dowiedz się więcej o funduszu - obejrzyj materiał naszych ekspertów

Zapoznaj się z materiałem informacyjnych o funduszu PZU Aktywny Globalny. W materiale odkrywamy inwestycyjną kuchnię funduszu, aby przybliżyć, co konkretnie kryje się za dobrymi wynikami oraz wysokimi ocenami w rankingach Analiz Online.


Pobierz materiał

Jak przystąpić do funduszu?

 1. Oferta
  Zapoznaj się z ofertą funduszy inwestycyjnych
 2. Kontakt z dystrybutorem PZU
  Skontaktuj się z wybranym dystrybutorem funduszy i produktów TFI
 3. Zlecenie
  Dystrybutor przyjmie od Ciebie zlecenie nabycia i dopełni wszelkich formalności
 4. Przelew
  Wpłać pieniądze na rachunek, aby kupić jednostki funduszu wskazanego na zleceniu

Pytania i odpowiedzi

Pokaż więcejZwiń

Zapoznaj się z dokumentami funduszu
Znajdziesz w nich:

 • Prospekt informacyjny funduszu

 • karty subfunduszy

 • Dokumenty zawierające kluczowe informacje i komunikaty o ich zmianach
 • komunikaty o zmianach Prospektu funduszu

 • komunikaty o zmianach Statutu funduszu

 • Sprawozdania Finansowe funduszu

Dokumenty do pobrania

Informacja o ryzyku

Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa Subfunduszu towarzyszą również ryzyka, w tym ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, ryzyko wystąpienia okoliczności, na które uczestnik poszczególnych nie ma wpływu, np. likwidacja Subfunduszu, a także ryzyko inflacji, ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych oraz ryzyko operacyjne. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe (w tym ryzyko rozliczenia), ryzyko związane z zawieraniem kontraktów pochodnych, ryzyko koncentracji oraz ryzyko utraty płynności. Ponadto dla konkretnych subfunduszy mogą występować specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych subfunduszy.

Aby prawidłowo ocenić ryzyka wynikające z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa subfunduszu, prosimy o zapoznanie się z polityką inwestycyjną, opisem ryzyk oraz opisem profilu inwestora, zawartymi w statucie Funduszu lub Dokumencie zawierającym kluczowe informacje Subfunduszu/Funduszu (KID). W szczególności prosimy o zapoznanie się z rekomendacjami dotyczącymi minimalnego okresu inwestycji oraz profilem ryzyka i zysku zawartym w dokumencie KID.

Zapoznaj się z pełną treścią informacji prawnej TFI PZU i funduszy zarządzanych przez TFI PZU.

 

NOTA PRAWNA

Informacje zawarte na stronie internetowej mogą zawierać treści reklamowe i nie mogą stanowić wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z prospektem informacyjnym oraz dokumentem zawierającym kluczowe informacje. Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym. Fundusze ani TFI PZU SA nie gwarantują, że zrealizujesz założony cel inwestycyjny lub uzyskasz określony wynik inwestycyjny. Należy liczyć się z możliwością utraty wpłaconych środków. Wyniki inwestycyjne, które Fundusz osiągnął w przeszłości, nie są gwarancją ani obietnicą, że Fundusz osiągnie określone wyniki w przyszłości. Fundusze i subfundusze są zarządzane aktywnie. Pełną informację prawną znajdziesz tutaj.