PZU Akcji Małych i Średnich Spółek

Typ funduszu:FIO
Rating Analizy Online
PZU FIO Parasolowy

Inwestycje w akcje małych i średnich spółek. Subfundusz o średnim ryzyku inwestycyjnym – zalecany na min. 5 lat

Profil funduszu

Poziom ryzyka

             

średnie

Oczekiwany zysk

     

wysoki

Dla kogo ten fundusz?

Ten fundusz jest rekomendowany dla:
odważnych inwestorów

W co lokuje ten fundusz?

 • akcje małych i średnich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, które nie wchodzą w skład indeksu WIG20 – min. 70% wartości aktywów netto
 • pozostałe aktywa – maks. 30% wartości aktywów netto – czyli np.:
  • akcje małych i średnich spółek notowanych na rynkach zagranicznych
  • dłużne papiery wartościowe (np. obligacje, kwity depozytowe, czeki, weksle), instrumenty rynku pieniężnego (m.in. bony pieniężne, weksle, czeki, lokaty na rynku międzybankowym ) oraz depozyty bankowe

Dla osób, które:

 • oczekują wysokich zysków z inwestycji w dłuższym terminie- min. 5 lat
 • akceptują średnie ryzyko znacznych wahań wartości jednostki uczestnictwa
 • chcą zróżnicować swoje oszczędności

Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej subfunduszu znajdziesz w statucie PZU FIO Parasolowy.

Z lokowaniem pieniędzy w fundusze/subfundusze akcji wiąże się ryzyko inwestycyjne, jednakże również możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków w dłuższym okresie.

Wartość aktywów netto Subfunduszu może charakteryzować się znaczną zmiennością ze względu na fakt, iż Subfundusz lokuje znaczną część aktywów w akcje spółek o małej kapitalizacji giełdowej, których historyczne kursy wykazują znaczną zmienność.

Wartość jednostki:52,68PLN27.09.2023
Zmiana:5,30%29.09.2006

Kategoria jednostki:

Filtry
Okres:Od początku1M2M3M6M12M36M
Historyczna stopa zwrotu
1 dzień1,11%
1 miesiąc3,62%
6 miesięcy11,16%
1 rok35,88%
Od początku5,30%

Pozostałe informacje

Minimalna pierwsza wpłata100 PLN
Minimalna kolejna wpłata100 PLN
Koszty zarządzania2,0%
Minimalny okres inwestowania5 lat
BenchmarkPortfel składający się w 70% z indeksu mWIG40 TR, w 20% z indeksu sWIG80 TR oraz w 10% ze stawki WIBID 3M
Kategoria jednostkiA, A1, B, I, L
Początek działania funduszu29.09.2006 r.
Od pierwszej wyceny5,30%

Dlaczego warto zainwestować w fundusz?

 • Zróżnicowanie branżowe i geograficzne inwestycji
 • Inwestycje w akcje przedsiębiorstw notowanych przede wszystkim na GPW w Warszawie
 • Analiza fundamentalna rynku przed ulokowaniem pieniędzy
 • Możliwy wysoki zysk – mimo wysokiego ryzyka inwestycyjnego

Jak przystąpić do funduszu?

 1. Oferta
  Zapoznaj się z ofertą funduszy inwestycyjnych
 2. Kontakt z dystrybutorem PZU
  Skontaktuj się z wybranym dystrybutorem funduszy i produktów TFI
 3. Zlecenie
  Dystrybutor przyjmie od Ciebie zlecenie nabycia i dopełni wszelkich formalności
 4. Przelew
  Wpłać pieniądze na rachunek, aby kupić jednostki funduszu wskazanego na zleceniu

Pytania i odpowiedzi

Pokaż więcejZwiń

Zapoznaj się z dokumentami funduszu
Znajdziesz w nich:

 • Prospekt informacyjny funduszu

 • karty subfunduszy

 • Dokumenty zawierające kluczowe informacje i komunikaty o ich zmianach
 • komunikaty o zmianach Prospektu funduszu

 • komunikaty o zmianach Statutu funduszu

 • Sprawozdania Finansowe funduszu

Dokumenty do pobrania

Zapoznaj się z materiałami informacyjnymi TFI PZU. Znajdziesz tam  karty funduszy, komentarze rynkowe i biuletyny informacyjne, statystykę portfela funduszy.

Materiały Informacyjne TFI PZU

Informacja o ryzyku

Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa Subfunduszu towarzyszą również ryzyka, w tym ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, ryzyko wystąpienia okoliczności, na które uczestnik poszczególnych nie ma wpływu, np. likwidacja Subfunduszu, a także ryzyko inflacji, ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych oraz ryzyko operacyjne. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe (w tym ryzyko rozliczenia), ryzyko związane z zawieraniem kontraktów pochodnych, ryzyko koncentracji oraz ryzyko utraty płynności. Ponadto dla konkretnych subfunduszy mogą występować specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych subfunduszy.

Aby prawidłowo ocenić ryzyka wynikające z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa subfunduszu, prosimy o zapoznanie się z polityką inwestycyjną, opisem ryzyk oraz opisem profilu inwestora, zawartymi w statucie Funduszu lub Dokumencie zawierającym kluczowe informacje Subfunduszu/Funduszu (KID). W szczególności prosimy o zapoznanie się z rekomendacjami dotyczącymi minimalnego okresu inwestycji oraz profilem ryzyka i zysku zawartym w dokumencie KID.

Zapoznaj się z pełną treścią informacji prawnej TFI PZU i funduszy zarządzanych przez TFI PZU.

 

NOTA PRAWNA

Informacje zawarte na stronie internetowej mogą zawierać treści reklamowe i nie mogą stanowić wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z prospektem informacyjnym oraz dokumentem zawierającym kluczowe informacje. Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym. Fundusze ani TFI PZU SA nie gwarantują, że zrealizujesz założony cel inwestycyjny lub uzyskasz określony wynik inwestycyjny. Należy liczyć się z możliwością utraty wpłaconych środków. Wyniki inwestycyjne, które Fundusz osiągnął w przeszłości, nie są gwarancją ani obietnicą, że Fundusz osiągnie określone wyniki w przyszłości. Fundusze i subfundusze są zarządzane aktywnie. Pełną informację prawną znajdziesz tutaj.