TFI PZU informuje, że 1 stycznia 2023 r.  zmieniła się nazwa Subfunduszu PZU Akcji Rynków Wschodzących na  PZU Akcji Globalnych Trendów (PZU FIO Parasolowy).

 

PZU Akcji Globalnych Trendów

Typ funduszu:FIO
Rating Analizy Online
PZU FIO Parasolowy

Akcje firm z branż i sektorów najlepiej oddających długoterminowe tendencje zmian światowej gospodarki oraz w instrumenty finansowe zapewniające ekspozycję na globalne indeksy akcji. Subfundusz o średnim ryzyku inwestycyjnym – zalecany min. na 5 lat

Profil funduszu

Poziom ryzyka

             

średnie

Oczekiwany zysk

     

wysoki

Dla kogo ten fundusz?

Ten fundusz jest rekomendowany dla:
odważnych inwestorów

W co lokuje ten fundusz?

 • udziałowe instrumenty finansowe emitentów prowadzących działalność w branżach i sektorach najlepiej oddających długoterminowe tendencje zmian światowej gospodarki oraz w instrumenty finansowe zapewniające ekspozycję na globalne indeksy akcji – min. 66% wartości aktywów netto

Dla osób, które:

 • są zainteresowane inwestowaniem w akcje na rynku globalnym,
 • akceptują średnie ryzyko,
 • cenią stały dostęp do swoich pieniędzy,
 • zamierzają inwestować również w Euro.

Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej subfunduszu znajdziesz w statucie funduszu PZU FIO Parasolowy.

Wartość aktywów netto Subfunduszu może charakteryzować się znaczną zmiennością ze względu na fakt, iż Subfundusz lokuje aktywa w instrumenty finansowe zapewniające ekspozycję Subfunduszu na zmiany kursów akcji i globalne indeksy akcji.

Wartość jednostki:54,02PLN21.09.2023
Zmiana:8,04%18.06.2020

Kategoria jednostki:

Filtry
Okres:Od początku1M2M3M6M12M36M
Historyczna stopa zwrotu
1 dzień2,26%
1 miesiąc3,40%
6 miesięcy1,80%
1 rok5,28%
Od początku8,04%

Pozostałe informacje

Minimalna pierwsza wpłata100 PLN
Minimalna kolejna wpłata100 PLN
Koszty zarządzania2,0%
Minimalny okres inwestowania5 lat
BenchmarkPortfel składający się w 90% z MSCI World Net Total Return Index i w 10% ze stawki WIBOR 1M
Kategoria jednostkiA, A1, EUR, L
Początek działania funduszu24.04.2020 r.
Od pierwszej wyceny8,04%

Dlaczego warto zainwestować w fundusz?

 • Możliwość inwestowania na rynkach globalnych
 • Przenoszenie środków między subfunduszami bez płacenia podatku od zysków kapitałowych
 • Łatwy sposób budowania portfela inwestycyjnego

Dowiedz się więcej o funduszu - obejrzyj materiał naszych ekspertów

Zapoznaj się z materiałem informacyjnych o funduszu PZU Akcji Globalnych Trendów. W materiale odkrywamy inwestycyjną kuchnię funduszu, który jest reprezentantem inwestowania tematycznego polegającego na inwestowaniu w spółki przez pryzmat długofalowych zmian zachodzących na świecie np technologcznych, ekonomicznych czy społecznych.


Pobierz materiał

Jak przystąpić do funduszu?

 1. Oferta
  Zapoznaj się z ofertą funduszy inwestycyjnych
 2. Kontakt z dystrybutorem PZU
  Skontaktuj się z wybranym dystrybutorem funduszy i produktów TFI
 3. Zlecenie
  Dystrybutor przyjmie od Ciebie zlecenie nabycia i dopełni wszelkich formalności
 4. Przelew
  Wpłać pieniądze na rachunek, aby kupić jednostki funduszu wskazanego na zleceniu

Pytania i odpowiedzi

Pokaż więcejZwiń

Zapoznaj się z dokumentami funduszu
Znajdziesz w nich:

 • Prospekt informacyjny funduszu

 • karty subfunduszy

 • Dokumenty zawierające kluczowe informacje i komunikaty o ich zmianach
 • komunikaty o zmianach Prospektu funduszu

 • komunikaty o zmianach Statutu funduszu

 • Sprawozdania Finansowe funduszu

Dokumenty do pobrania

Zapoznaj się z materiałami informacyjnymi TFI PZU. Znajdziesz tam  karty funduszy, komentarze rynkowe i biuletyny informacyjne, statystykę portfela funduszy.

Materiały Informacyjne TFI PZU

Informacja o ryzyku

Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa Subfunduszu towarzyszą również ryzyka, w tym ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, ryzyko wystąpienia okoliczności, na które uczestnik poszczególnych nie ma wpływu, np. likwidacja Subfunduszu, a także ryzyko inflacji, ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych oraz ryzyko operacyjne. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe (w tym ryzyko rozliczenia), ryzyko związane z zawieraniem kontraktów pochodnych, ryzyko koncentracji oraz ryzyko utraty płynności. Ponadto dla konkretnych subfunduszy mogą występować specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych subfunduszy.

Aby prawidłowo ocenić ryzyka wynikające z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa subfunduszu, prosimy o zapoznanie się z polityką inwestycyjną, opisem ryzyk oraz opisem profilu inwestora, zawartymi w statucie Funduszu lub Dokumencie zawierającym kluczowe informacje Subfunduszu/Funduszu (KID). W szczególności prosimy o zapoznanie się z rekomendacjami dotyczącymi minimalnego okresu inwestycji oraz profilem ryzyka i zysku zawartym w dokumencie KID.

Zapoznaj się z pełną treścią informacji prawnej TFI PZU i funduszy zarządzanych przez TFI PZU.

 

NOTA PRAWNA

Informacje zawarte na stronie internetowej mogą zawierać treści reklamowe i nie mogą stanowić wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z prospektem informacyjnym oraz dokumentem zawierającym kluczowe informacje. Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym. Fundusze ani TFI PZU SA nie gwarantują, że zrealizujesz założony cel inwestycyjny lub uzyskasz określony wynik inwestycyjny. Należy liczyć się z możliwością utraty wpłaconych środków. Wyniki inwestycyjne, które Fundusz osiągnął w przeszłości, nie są gwarancją ani obietnicą, że Fundusz osiągnie określone wyniki w przyszłości. Fundusze i subfundusze są zarządzane aktywnie. Pełną informację prawną znajdziesz tutaj.